DateTimeInterval

Biểu thị một khoảng thời gian giữa hai điểm DateTime.

Trường timeZone của cả startTime và endTime phải khớp.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "startTime": {
    object (DateTime)
  },
  "endTime": {
    object (DateTime)
  }
}
Các trường
startTime

object (DateTime)

Điểm dữ liệu bắt đầu của khoảng thời gian (bao gồm).

Múi giờ của điểm kết thúc phải khớp với múi giờ của điểm bắt đầu.

endTime

object (DateTime)

Điểm dữ liệu kết thúc của khoảng thời gian (độc quyền).

Múi giờ của điểm kết thúc phải khớp với múi giờ của điểm bắt đầu.