Method: apps.search

Tìm kiếm Ứng dụng mà người dùng có thể truy cập.

Yêu cầu HTTP

GET https://playdeveloperreporting.googleapis.com/v1alpha1/apps:search

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số truy vấn

Thông số
pageSize

integer

Số lượng ứng dụng tối đa cần trả về. Dịch vụ có thể trả về ít hơn giá trị này. Nếu bạn không chỉ định thì hệ thống sẽ trả về tối đa 50 ứng dụng. Giá trị tối đa là 1000; các giá trị trên 1000 sẽ bị buộc thành 1000.

pageToken

string

Mã thông báo trang, nhận được từ lệnh gọi apps.search trước đó. Cung cấp mã này để truy xuất trang tiếp theo. Khi phân trang, tất cả các thông số khác được cung cấp cho apps.search phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Tin nhắn trả lời cho apps.search.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "apps": [
  {
   object (App)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Các trường
apps[]

object (App)

Các ứng dụng mà người dùng có thể truy cập bằng cách gọi điểm cuối.

nextPageToken

string

Mã thông báo có thể được gửi dưới dạng pageToken để truy xuất trang tiếp theo. Nếu trường này bị bỏ qua thì không có trang tiếp theo nào.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/playdeveloperreporting

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.