Method: anomalies.list

Liệt kê các điểm bất thường trong bất kỳ tập dữ liệu nào.

Yêu cầu HTTP

GET https://playdeveloperreporting.googleapis.com/v1beta1/{parent=apps/*}/anomalies

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
parent

string

Bắt buộc. Ứng dụng mẹ đã phát hiện thấy điểm bất thường.

Định dạng: apps/{app}

Tham số truy vấn

Thông số
filter

string

Tiêu chí lọc cho các điểm bất thường. Để xem hướng dẫn cơ bản về bộ lọc, vui lòng xem tại: https://google.aip.dev/160.

Hàm được hỗ trợ:

 • activeBetween(startTime, endTime): Nếu được chỉ định, chỉ liệt kê những điểm bất thường đã hoạt động trong khoảng từ startTime (bao gồm) đến endTime (loại trừ). Cả hai thông số dự kiến phải tuân theo chuỗi có định dạng RFC-3339 (ví dụ: 2012-04-21T11:30:00-04:00). Độ lệch UTC được hỗ trợ. Cả startTimeendTime đều chấp nhận giá trị đặc biệt UNBOUNDED để biểu thị các khoảng không có giới hạn dưới hoặc giới hạn trên tương ứng. Ví dụ:
  • activeBetween("2021-04-21T11:30:00Z", "2021-07-21T00:00:00Z")
  • activeBetween(UNBOUNDED, "2021-11-21T00:00:00-04:00")
  • activeBetween("2021-07-21T00:00:00-04:00", UNBOUNDED)
pageSize

integer

Kích thước tối đa của dữ liệu được trả về. Nếu không chỉ định, hệ thống sẽ trả về tối đa 10 điểm bất thường. Giá trị tối đa là 100; các giá trị trên 100 sẽ bị buộc thành 100.

pageToken

string

Mã thông báo trang, nhận được từ lệnh gọi ListErrorReports trước đó. Cung cấp mã này để truy xuất trang tiếp theo.

Khi phân trang, tất cả các thông số khác được cung cấp cho ListErrorReports phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Phản hồi bằng danh sách các điểm bất thường trong tập dữ liệu.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "anomalies": [
  {
   object (Anomaly)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Các trường
anomalies[]

object (Anomaly)

Đã phát hiện thấy các điểm bất thường.

nextPageToken

string

Mã thông báo tiếp tục để tìm nạp trang dữ liệu tiếp theo.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/playdeveloperreporting

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.