Method: vitals.excessivewakeuprate.get

Mô tả các thuộc tính của tập hợp chỉ số.

Yêu cầu HTTP

GET https://playdeveloperreporting.googleapis.com/v1alpha1/{name=apps/*/excessiveWakeupRateMetricSet}

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên.

Định dạng: apps/{app}/excessiveWakeupRateMetricSet

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu phải trống.

Nội dung phản hồi

Nếu thành công, nội dung phản hồi sẽ chứa một phiên bản của ExcessiveWakeupRateMetricSet.

Phạm vi ủy quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

  • https://www.googleapis.com/auth/playdeveloperreporting

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.