REST Resource: vitals.errors.issues

Tài nguyên: ErrorIssue

Một nhóm các ErrorReports liên quan đã nhận được cho một ứng dụng.

Các báo cáo lỗi tương tự được nhóm lại với nhau thành các vấn đề có nguyên nhân gốc rễ có thể giống nhau.

Xin lưu ý: tài nguyên này hiện đang ở giai đoạn Alpha. Vì cách phân nhóm vấn đề có thể thay đổi, nên các báo cáo lỗi tương tự nhưng mới hơn được chỉ định cho các vấn đề khác nhau. Điều này cũng có thể khiến một số vấn đề biến mất hoàn toàn và được thay thế bằng các vấn đề mới.

Quyền bắt buộc: để truy cập vào tài nguyên này, người dùng thực hiện lệnh gọi cần có quyền Xem thông tin ứng dụng (chỉ có thể đọc) cho ứng dụng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "name": string,
 "type": enum (ErrorType),
 "cause": string,
 "location": string,
 "errorReportCount": string,
 "distinctUsers": string,
 "distinctUsersPercent": {
  object (Decimal)
 },
 "lastErrorReportTime": string,
 "issueUri": string,
 "firstOsVersion": {
  object (OsVersion)
 },
 "lastOsVersion": {
  object (OsVersion)
 },
 "firstAppVersion": {
  object (AppVersion)
 },
 "lastAppVersion": {
  object (AppVersion)
 }
}
Các trường
name

string

Tên tài nguyên của vấn đề.

Định dạng: apps/{app}/errorIssues/{issue}

type

enum (ErrorType)

Loại lỗi được nhóm trong vấn đề này.

cause

string

Nguyên nhân của vấn đề.

Tùy thuộc vào loại, các thuộc tính này có thể là:

 • APP_NOT_RESPONDING: loại lỗi ANR đã xảy ra, ví dụ: "Đã hết thời gian gửi lệnh đầu vào".
 • CRASH: đối với các lỗi ngoại lệ chưa được xử lý của Java, loại ngoại lệ trong cùng được gửi, ví dụ: IllegalArgumentException. Đối với các tín hiệu trong mã gốc, tín hiệu được tăng lên, ví dụ: SIGSEGV.
location

string

Vị trí xảy ra vấn đề.

Tùy thuộc vào loại, các thuộc tính này có thể là:

 • APP_NOT_RESPONDING: tên của hoạt động hoặc dịch vụ đã ngừng phản hồi.
 • CRASH: tên phương thức có thể đã gây ra lỗi.
errorReportCount

string (int64 format)

Tổng số báo cáo lỗi trong vấn đề này (chỉ xem xét các lần xuất hiện khớp với bộ lọc và trong khoảng thời gian được yêu cầu).

distinctUsers

string (int64 format)

Ước tính số người dùng riêng biệt gặp phải vấn đề này (chỉ xem xét những lần xuất hiện phù hợp với bộ lọc và trong khoảng thời gian được yêu cầu).

distinctUsersPercent

object (Decimal)

Tỷ lệ phần trăm người dùng ước tính bị ảnh hưởng bởi bất kỳ vấn đề nào bị ảnh hưởng bởi vấn đề này (chỉ xem xét các lần xuất hiện khớp với bộ lọc và trong khoảng thời gian yêu cầu).

lastErrorReportTime

string (Timestamp format)

Bắt đầu giờ mà báo cáo lỗi gần đây nhất xảy ra trong sự cố này.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

issueUri

string

Đường liên kết đến vấn đề đó trong Android vitals trên Play Console.

firstOsVersion

object (OsVersion)

Phiên bản hệ điều hành nhỏ nhất mà cụm lỗi này đã xảy ra trong khoảng thời gian yêu cầu (chỉ xem xét các lần xuất hiện khớp với bộ lọc và trong khoảng thời gian yêu cầu).

lastOsVersion

object (OsVersion)

Phiên bản hệ điều hành mới nhất mà cụm lỗi này đã xảy ra trong khoảng thời gian yêu cầu (chỉ xem xét các lần xuất hiện khớp với bộ lọc và trong khoảng thời gian yêu cầu).

firstAppVersion

object (AppVersion)

Phiên bản ứng dụng sớm nhất (bao gồm) xuất hiện trong ErrorIssue này trong khoảng thời gian yêu cầu (chỉ xem xét các lần xuất hiện khớp với bộ lọc).

lastAppVersion

object (AppVersion)

Phiên bản ứng dụng mới nhất (bao gồm) xuất hiện trong ErrorIssue này trong khoảng thời gian yêu cầu (chỉ xem xét các lần xuất hiện khớp với bộ lọc).

AppVersion

Đại diện cho một phiên bản ứng dụng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "versionCode": string
}
Các trường
versionCode

string (int64 format)

Mã phiên bản dạng số của phiên bản ứng dụng (do nhà phát triển ứng dụng đặt).

Phương thức

Tìm kiếm tất cả các vấn đề về lỗi mà các báo cáo đã được nhóm lại.