REST Resource: apps

Tài nguyên: Ứng dụng

Hình đại diện về một ứng dụng trong Cửa hàng Play.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
  "name": string,
  "packageName": string,
  "displayName": string
}
Các trường
name

string

Tên tài nguyên.

Định dạng: apps/{app}

packageName

string

Tên gói của ứng dụng.

Ví dụ: com.example.app123

displayName

string

Tên ứng dụng. Đây là tên mới nhất được đặt trong Play Console và có thể chưa được xem xét nên có thể không khớp với Cửa hàng Play.

Ví dụ: Google Maps

Phương thức

fetchReleaseFilterOptions

Mô tả các tuỳ chọn lọc cho bản phát hành.
Tìm kiếm Ứng dụng mà người dùng có thể truy cập.