Method: vitals.errors.counts.query

Truy vấn các chỉ số trong tập hợp chỉ số.

Yêu cầu HTTP

POST https://playdeveloperreporting.googleapis.com/v1beta1/{name=apps/*/errorCountMetricSet}:query

URL sử dụng cú pháp Chuyển mã gRPC.

Tham số đường dẫn

Thông số
name

string

Bắt buộc. Tên tài nguyên.

Định dạng: apps/{app}/errorCountMetricSet

Nội dung yêu cầu

Nội dung yêu cầu chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "timelineSpec": {
  object (TimelineSpec)
 },
 "dimensions": [
  string
 ],
 "metrics": [
  string
 ],
 "pageSize": integer,
 "pageToken": string,
 "filter": string
}
Các trường
timelineSpec

object (TimelineSpec)

Thông số kỹ thuật của tham số tổng hợp dòng thời gian.

Các khoảng thời gian tổng hợp được hỗ trợ:

 • DAILY: chỉ số được tổng hợp theo khoảng thời gian ngày trên lịch. Múi giờ mặc định và chỉ được hỗ trợ là America/Los_Angeles.
dimensions[]

string

Các phương diện để phân chia dữ liệu theo.

Kích thước được hỗ trợ:

 • apiLevel (string): cấp độ API của Android đang chạy trên thiết bị của người dùng, ví dụ: 26.
 • versionCode (int64): giá trị nhận dạng duy nhất mẫu thiết bị của người dùng. Hình thức của giá trị nhận dạng là 'deviceBrand/device', trong đó deviceBrand tương ứng với Build.BRAND và thiết bị tương ứng với Build.DEVICE, ví dụ: google/coral.
 • deviceModel (string): giá trị nhận dạng duy nhất mẫu thiết bị của người dùng.
 • deviceType (string): giá trị nhận dạng kiểu dáng thiết bị, ví dụ: ĐIỆN THOẠI.
 • reportType (string): loại lỗi. Giá trị này phải tương ứng với một trong các giá trị có thể có trong ErrorType.
 • isUserPerceived (string): biểu thị liệu người dùng có nhận thấy lỗi hay không, USER_PERCEIVED hoặc NOT_USER_PERCEIVED.
 • issueId (string): mã nhận dạng cho lỗi. Giá trị này phải tương ứng với thành phần {issue} của issue name.
 • deviceRamBucket (int64): RAM của thiết bị, tính bằng MB, theo bộ chứa (3GB, 4GB, v.v.).
 • deviceSocMake (string): Nhà sản xuất trên hệ thống chính trên chip của thiết bị, ví dụ: Samsung. Nội dung tham khảo
 • deviceSocModel (string): Mẫu hệ thống chính trên chip của thiết bị, ví dụ: "Exynos 2100". Nội dung tham khảo
 • deviceCpuMake (string): Nhà sản xuất CPU của thiết bị, ví dụ: Quản lý mạng.
 • deviceCpuModel (string): Mẫu CPU của thiết bị, ví dụ: "Kryo 240".
 • deviceGpuMake (string): Nhà sản xuất GPU của thiết bị, ví dụ: ARM.
 • deviceGpuModel (string): Mẫu GPU của thiết bị, ví dụ: Mali.
 • deviceGpuVersion (string): Phiên bản GPU của thiết bị, ví dụ: T750.
 • deviceVulkanVersion (string): Phiên bản Vulkan của thiết bị, ví dụ: "4198400".
 • deviceGlEsVersion (string): Phiên bản OpenGL ES của thiết bị, ví dụ: "196610".
 • deviceScreenSize (string): Kích thước màn hình của thiết bị, ví dụ: BÌNH THƯỜNG, LỚN.
 • deviceScreenDpi (string): Mật độ màn hình của thiết bị, ví dụ: mdpi, hdpi.
metrics[]

string

Các chỉ số cần tổng hợp.

Chỉ số được hỗ trợ:

 • errorReportCount (google.type.Decimal): Tổng số báo cáo lỗi riêng lẻ mà một ứng dụng nhận được.
 • distinctUsers (google.type.Decimal): Số lượng người dùng riêng biệt đã nhận được báo cáo. Bạn phải cẩn thận để không tổng hợp thêm số liệu này vì việc này có thể khiến người dùng bị tính nhiều lần. Giá trị này không được làm tròn nhưng có thể là giá trị gần đúng.
pageSize

integer

Kích thước tối đa của dữ liệu được trả về.

Nếu bạn không chỉ định thì hệ thống sẽ trả về tối đa 1.000 hàng. Giá trị tối đa là 100.000; giá trị trên 100.000 sẽ bị buộc thành 100.000.

pageToken

string

Mã thông báo trang, nhận được từ cuộc gọi trước đó. Cung cấp mã này để truy xuất trang tiếp theo.

Khi phân trang, tất cả các thông số khác được cung cấp cho yêu cầu phải khớp với lệnh gọi đã cung cấp mã thông báo trang.

filter

string

Các bộ lọc để áp dụng cho dữ liệu. Biểu thức lọc tuân theo tiêu chuẩn AIP-160 và hỗ trợ lọc theo giá trị bằng của tất cả các phương diện phân tích.

Nội dung phản hồi

Lỗi tính số phản hồi truy vấn.

Nếu thành công, phần nội dung phản hồi sẽ chứa dữ liệu có cấu trúc sau:

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "rows": [
  {
   object (MetricsRow)
  }
 ],
 "nextPageToken": string
}
Các trường
rows[]

object (MetricsRow)

Hàng đã trả về.

nextPageToken

string

Mã thông báo tiếp tục để tìm nạp trang dữ liệu tiếp theo.

Phạm vi uỷ quyền

Yêu cầu phạm vi OAuth sau:

 • https://www.googleapis.com/auth/playdeveloperreporting

Để biết thêm thông tin, hãy xem Tổng quan về OAuth 2.0.