ErrorType

Loại báo cáo lỗi hoặc sự cố.

Enum
ERROR_TYPE_UNSPECIFIED Loại lỗi không xác định.
APPLICATION_NOT_RESPONDING

Lỗi ứng dụng không phản hồi (ANR).

Để tìm hiểu thêm về loại lỗi này, hãy truy cập vào trang [tài liệu][https://developer.android.com/topic/performance/vitals/anr] tương ứng với nhà phát triển Android.

CRASH Sự cố do một ngoại lệ chưa được xử lý trong Java (hoặc Kotlin hay bất kỳ ngôn ngữ JVM nào khác) hoặc một tín hiệu trong mã gốc như SIGSEGV.