REST Resource: vitals.errors.reports

Tài nguyên: ErrorReport

Đã nhận được báo cáo lỗi về một ứng dụng.

Mã nền tảng Android sẽ tạo ra các báo cáo khi phát hiện tình trạng lỗi (có thể nghiêm trọng). Các báo cáo giống nhau của nhiều người dùng sẽ được loại bỏ trùng lặp và được tập hợp thành một ErrorReport (Báo cáo lỗi).

Quyền bắt buộc: để truy cập vào tài nguyên này, người dùng thực hiện lệnh gọi cần có quyền Xem thông tin ứng dụng (chỉ có thể đọc) cho ứng dụng.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "name": string,
 "type": enum (ErrorType),
 "reportText": string,
 "issue": string,
 "eventTime": string,
 "deviceModel": {
  object (DeviceModelSummary)
 },
 "osVersion": {
  object (OsVersion)
 },
 "vcsInformation": string
}
Các trường
name

string

Tên tài nguyên của báo cáo.

Định dạng: apps/{app}/errorReports/{report}

type

enum (ErrorType)

Loại lỗi mà báo cáo này được tạo.

reportText

string

Bản trình bày bằng văn bản của báo cáo lỗi.

Những báo cáo dạng văn bản này do nền tảng tạo ra. Sau đó, các báo cáo này sẽ được dọn dẹp và lọc để loại bỏ mọi thông tin có thể mang tính nhạy cảm.

Mặc dù định dạng của các báo cáo này khá ổn định, nhưng chúng không hoàn toàn dành cho máy sử dụng và chúng tôi không thể đảm bảo rằng sẽ không có thay đổi nhỏ nào về định dạng, có thể làm hỏng các hệ thống cố gắng phân tích cú pháp thông tin trong báo cáo.

issue

string

Vấn đề liên quan đến báo cáo này.

Xin lưu ý: tài nguyên này hiện đang ở giai đoạn Alpha. Vì cách phân nhóm vấn đề có thể thay đổi, nên các báo cáo lỗi tương tự nhưng gần đây hơn lại được chỉ định cho một vấn đề khác.

eventTime

string (Timestamp format)

Bắt đầu giờ xảy ra sự kiện mới nhất trong báo cáo lỗi này.

Dấu thời gian ở định dạng "Zulu" RFC3339 UTC, với độ phân giải nano giây và tối đa 9 chữ số phân số. Ví dụ: "2014-10-02T15:01:23Z""2014-10-02T15:01:23.045123456Z".

deviceModel

object (DeviceModelSummary)

Mẫu thiết bị mà sự kiện trong báo cáo lỗi này xảy ra.

osVersion

object (OsVersion)

Phiên bản hệ điều hành có sự kiện trong báo cáo lỗi này xảy ra.

vcsInformation

string

Thông tin về hệ thống quản lý phiên bản qua PACKAGE-SIDATA/version-control-info.textproto hoặc SI-INF/version-control-info.textproto tương ứng của gói ứng dụng hoặc APK.

DeviceModelSummary

Tóm tắt về thiết bị

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "deviceId": {
  object (DeviceId)
 },
 "marketingName": string,
 "deviceUri": string
}
Các trường
deviceId

object (DeviceId)

Giá trị nhận dạng của thiết bị.

marketingName

string

Tên hiển thị của thiết bị.

deviceUri

string

Liên kết đến thiết bị trong Danh mục thiết bị của Play.

DeviceId

Giá trị nhận dạng của thiết bị.

Biểu diễn dưới dạng JSON
{
 "buildBrand": string,
 "buildDevice": string
}
Các trường
buildBrand

string

Giá trị của Build.BRAND.

buildDevice

string

Giá trị của Build.DEVICE.

Phương thức

Tìm kiếm tất cả các báo cáo lỗi nhận được cho một ứng dụng.