Chạy thử nghiệm A/B

Sử dụng worklet Bộ nhớ dùng chung để chạy thử nghiệm A/B.

API Bộ nhớ dùng chung là một đề xuất của Hộp cát về quyền riêng tư cho mục đích chung, lưu trữ trên nhiều trang web, hỗ trợ nhiều trường hợp sử dụng có thể xảy ra. Một ví dụ như vậy là tính năng kiểm thử A/B mà bạn có thể kiểm thử trong Chrome 104.0.5086.0 trở lên.

Bạn có thể chỉ định người dùng vào một nhóm thử nghiệm, sau đó lưu trữ nhóm đó trong Bộ nhớ dùng chung để có thể truy cập trong một môi trường trên nhiều trang web.

Dùng thử thử nghiệm A/B

Để thử nghiệm A/B với Bộ nhớ dùng chung, hãy xác nhận rằng bạn đang sử dụng Chrome 104.0.5086.0 trở lên. Bật mọi API quyền riêng tư trong quảng cáo trong chrome://settings/adPrivacy.

Bạn cũng có thể bật Bộ nhớ dùng chung bằng cờ --enable-features=PrivacySandboxAdsAPIsOverride,OverridePrivacySandboxSettingsLocalTesting,SharedStorageAPI,FencedFrames trong dòng lệnh.

Thử nghiệm mã mẫu

Để xem liệu một thử nghiệm có đạt được hiệu quả như mong muốn hay không, bạn có thể chạy thử nghiệm A/B trên nhiều trang web. Là nhà quảng cáo hoặc nhà sản xuất nội dung, bạn có thể chọn hiển thị nội dung hoặc quảng cáo khác nhau dựa trên nhóm mà người dùng được chỉ định. Bài tập nhóm được lưu trong bộ nhớ dùng chung nhưng không thể trích xuất.

Trong ví dụ này:

 • ab-testing.js phải được nhúng trong một khung liên kết nội dung của nhóm đối chứng và hai nội dung thử nghiệm. Tập lệnh gọi worklet bộ nhớ dùng chung cho thử nghiệm.
 • ab-testing-worklet.js là worklet bộ nhớ dùng chung trả về nhóm mà người dùng được chỉ định, giúp xác định quảng cáo nào sẽ hiển thị.

ab-testing.js

// Randomly assigns a user to a group 0 or 1
function getExperimentGroup() {
 return Math.round(Math.random());
}

async function injectContent() {
 // Register the Shared Storage worklet
 await window.sharedStorage.worklet.addModule('ab-testing-worklet.js');

 // Assign user to a random group (0 or 1) and store it in Shared Storage
 window.sharedStorage.set('ab-testing-group', getExperimentGroup(), {
  ignoreIfPresent: true,
 });

 // Run the URL selection operation
 const fencedFrameConfig = await window.sharedStorage.selectURL(
  'ab-testing',
  [
   { url: `https://your-server.example/content/default-content.html` },
   { url: `https://your-server.example/content/experiment-content-a.html` }
  ],
  {
   resolveToConfig: true
  }
 );

 // Render the chosen URL into a fenced frame
 document.getElementById('content-slot').config = fencedFrameConfig;
}

injectContent();

ab-testing-worklet.js

class SelectURLOperation {
 async run(urls, data) {
  // Read the user's experiment group from Shared Storage
  const experimentGroup = await this.sharedStorage.get('ab-testing-group');

  // Return the corresponding URL (first or second item in the array)
  return urls.indexOf(experimentGroup);
 }
}

register('ab-testing', SelectURLOperation);

Trường hợp sử dụng

Đây chỉ là một số trường hợp sử dụng Bộ nhớ dùng chung. Chúng tôi sẽ tiếp tục thêm các ví dụ khi nhận được ý kiến phản hồi và khám phá các trường hợp sử dụng mới.

Lựa chọn nội dung

Chọn và hiển thị nhiều nội dung trên các trang web khác nhau trong khung bảo vệ dựa trên thông tin được thu thập trong Bộ nhớ dùng chung. Cổng đầu ra cho các trường hợp sử dụng này là lựa chọn URL.

 • Xoay vòng mẫu quảng cáo: Lưu trữ dữ liệu, chẳng hạn như mã mẫu quảng cáo, số lượt xem và lượt tương tác của người dùng, để xác định xem người dùng mẫu quảng cáo nào sẽ nhìn thấy mẫu quảng cáo nào trên các trang web khác nhau.
 • Thử nghiệm A/B: Bạn có thể chỉ định người dùng cho một nhóm thử nghiệm, sau đó lưu trữ nhóm đó trong Bộ nhớ dùng chung để truy cập trên nhiều trang web.
 • Trải nghiệm người dùng tuỳ chỉnh: Chia sẻ nội dung tuỳ chỉnh và lời kêu gọi hành động dựa trên trạng thái đăng ký của người dùng hoặc các trạng thái khác của người dùng

Tạo báo cáo tóm tắt

Thu thập thông tin bằng Bộ nhớ dùng chung và tạo một báo cáo tóm tắt tổng hợp, nhiễu. Cổng đầu ra cho các trường hợp sử dụng này là API tổng hợp riêng tư.

 • Đo lường phạm vi tiếp cận người dùng riêng biệt: Nhiều nhà sản xuất và nhà quảng cáo nội dung muốn biết có bao nhiêu người riêng biệt đã xem nội dung của họ. Hãy sử dụng Bộ nhớ dùng chung để ghi lại lần đầu tiên người dùng xem quảng cáo, video nhúng hoặc ấn bản của bạn, đồng thời tránh tính trùng lặp một người dùng đó trên các trang web khác nhau. Sau đó, bạn có thể sử dụng API tổng hợp riêng tư để tạo báo cáo tóm tắt cho phạm vi tiếp cận của mình.
 • Đo lường thông tin nhân khẩu học: Các nhà sản xuất nội dung thường muốn hiểu thông tin nhân khẩu học của khán giả của họ. Bạn có thể sử dụng Bộ nhớ dùng chung để ghi lại dữ liệu nhân khẩu học của người dùng trong ngữ cảnh mà bạn có dữ liệu đó, chẳng hạn như trang web của bên thứ nhất, đồng thời sử dụng báo cáo tổng hợp để báo cáo về dữ liệu đó trên nhiều trang web khác, chẳng hạn như nội dung được nhúng.
 • Đo lường tần suất K trở lên: Đôi khi được mô tả là "tần suất hiệu quả", thường có số lượt xem tối thiểu trước khi người dùng nhận ra hoặc nhớ lại một số nội dung nhất định (thường trong ngữ cảnh lượt xem quảng cáo). Bạn có thể sử dụng Bộ nhớ dùng chung để tạo báo cáo về những người dùng riêng biệt đã xem một nội dung ít nhất K lần.

Thu hút và chia sẻ ý kiến phản hồi

Đề xuất về Bộ nhớ dùng chung đang được thảo luận và có thể thay đổi trong tương lai. Nếu bạn dùng thử API này và có ý kiến phản hồi, chúng tôi rất sẵn sàng lắng nghe.