Cài đặt thư viện ứng dụng

API lập chỉ mục được xây dựng trên HTTP và JSON, do đó, bất kỳ ứng dụng khách HTTP tiêu chuẩn nào cũng có thể gửi yêu cầu tới API và phân tích cú pháp các phản hồi.

Tuy nhiên, thư viện ứng dụng Google API cung cấp tính năng tích hợp ngôn ngữ tốt hơn, bảo mật nâng cao và hỗ trợ thực hiện các cuộc gọi yêu cầu người dùng phải ủy quyền. Các thư viện ứng dụng được cung cấp bằng một số ngôn ngữ lập trình. Bằng cách sử dụng các thư viện đó, bạn có thể tránh được việc phải thiết lập yêu cầu HTTP và phân tích cú pháp phản hồi theo cách thủ công.

Để bắt đầu, hãy chọn ngôn ngữ lập trình mà bạn đang sử dụng để phát triển.

Gửi

Tải thư viện ứng dụng API lập chỉ mục mới nhất cho Go (alpha).

Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Java

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API lập chỉ mục bằng Thư viện ứng dụng Google API cho Java. Ngoài ra, bạn có thể sẽ quan tâm đến các tài liệu sau:

Thêm thư viện vào dự án của bạn

Chọn môi trường phát triển của bạn (Maven hoặc Gradle) từ các tab sau hoặc tải xuống một tệp zip chứa tất cả các tệp jar bạn cần:

Tải xuống

Tải Thư viện ứng dụng API lập chỉ mục phiên bản 3 cho Java.

Xem tệp indexing/readme.html để biết chi tiết về:

  • Các mục bên trong tệp zip.
  • Các tệp jar phụ thuộc cần thiết cho từng loại ứng dụng (web, đã cài đặt hoặc ứng dụng Android).

Thư mục libs chứa tất cả các tệp phụ thuộc có thể sử dụng trên toàn cầu mà bạn có thể cần cho tất cả các loại ứng dụng.

JavaScript

Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

.NET

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API lập chỉ mục bằng Thư viện ứng dụng Google API cho .NET. Ngoài ra, bạn có thể sẽ quan tâm đến các tài liệu sau:

Tải thư viện xuống

Cài đặt gói NuGet: Google.Apis.

Node.js

Tải thư viện ứng dụng API lập chỉ mục mới nhất cho Node.js.

Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Obj-C

Tải thư viện ứng dugj API lập chỉ mục mới nhất cho Objective-C.

Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

PHP

Tải thư viện ứng dụng API lập chỉ mục mới nhất cho PHP (beta).

Đọc hướng dẫn dành cho nhà phát triển của thư viện ứng dụng.

Python

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API lập chỉ mục bằng Thư viện ứng dụng Google API cho Python. Ngoài ra, bạn có thể sẽ quan tâm đến các tài liệu sau:

Yêu cầu hệ thống

Cài đặt thư viện ứng dụng

Bạn có thể sử dụng trình quản lý gói hoặc tải xuống và cài đặt thư viện ứng dụng Python theo cách thủ công:

Cài đặt qua trình quản lý

Sử dụng pip hoặc setuptools để quản lý việc cài đặt của bạn (trước tiên, bạn có thể cần phải chạy sudo):

  • pip (ưu tiên):
    $ pip install --upgrade google-api-python-client
  • Setuptools: Sử dụng công cụ easy_install có trong gói setuptools:
    $ easy_install --upgrade google-api-python-client

Cài đặt theo cách thủ công

Tải thư viện ứng dụng mới nhất cho Python, giải nén mã và chạy python setup.py install

App Engine

Vì thư viện ứng dụng Python không được cài đặt trong môi trường chạy App Engine Python, nên bạn phải thêm các thư viện đó vào ứng dụng của bạn theo cách tương tự như các thư viện bên thứ ba.

Ruby

Trang này chứa thông tin về cách bắt đầu sử dụng API lập chỉ mục bằng Thư viện ứng dụng Google API cho Ruby. Ngoài ra, bạn có thể sẽ quan tâm đến các tài liệu sau:

Cài đặt google-api-client gem

Nếu bạn chưa cài đặt Thư viện ứng dụng Google API cho Ruby trước đó, hãy mở một thiết bị đầu cuối và cài đặt bằng RubyGems:

$ gem install google-api-client

Nếu bạn đã cài đặt gem và chỉ muốn cập nhật lên phiên bản mới nhất:

$ gem update -y google-api-client

Tùy thuộc vào hệ thống của bạn, bạn có thể cần phải thêm sudo vào phần đầu các lệnh này.

Bắt đầu với Thư viện ứng dụng Google API cho Ruby

Hãy kiểm tra hướng dẫn bắt đầu đầy đủ của chúng tôi để biết thông tin tổng quan nhanh về cách đưa ra yêu cầu đầu tiên của bạn.

Các cách khác để truy cập API lập chỉ mục

Bảng bên dưới liệt kê một số cách thuận tiện khác để truy cập API lập chỉ mục.

Phương thức truy cập Mô tả
APIs Explorer Một công cụ tương tác cho phép bạn dễ dàng dùng thử Google API ngay từ trình duyệt của mình.