Tổng quan về API Google Trang tính

API Google Trang tính là một giao diện RESTful cho phép bạn đọc và sửa đổi dữ liệu của bảng tính. Sau đây là những cách phổ biến nhất để sử dụng API này:

 • Tạo bảng tính
 • Đọc và ghi giá trị của các ô trong bảng tính
 • Cập nhật định dạng bảng tính
 • Quản lý các trang tính liên kết

Dưới đây là danh sách các thuật ngữ phổ biến được dùng trong API Trang tính:

Bảng tính

Đối tượng chính trong Google Trang tính có thể chứa nhiều trang tính, mỗi trang tính có thông tin có cấu trúc nằm trong các ô. Tài nguyên bảng tính đại diện cho mọi bảng tính và có một giá trị spreadsheetId duy nhất, chứa chữ cái, số, dấu gạch nối hoặc dấu gạch dưới. Bạn có thể tìm thấy mã nhận dạng bảng tính trong URL của Google Trang tính:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/spreadsheetId/edit#gid=0

Trang tính

Trang hoặc thẻ trong bảng tính. Tài nguyên Trang tính đại diện cho từng trang tính và có giá trị số cũng như tiêu đề sheetId duy nhất. Bạn có thể tìm thấy mã trang tính trong URL trên Google Trang tính:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/aBC-123_xYz/edit#gid=sheetId

Ô

Một trường văn bản hoặc dữ liệu riêng lẻ trong một trang tính. Các ô được sắp xếp trong hàng và cột và có thể được nhóm thành một dải ô. Tài nguyên CellData đại diện cho từng ô, nhưng không có giá trị mã nhận dạng duy nhất. Thay vào đó, toạ độ của hàng và cột sẽ xác định các ô.

Ký hiệu A1

Cú pháp dùng để xác định một ô hoặc dải ô bằng chuỗi chứa tên trang tính cùng với toạ độ ô bắt đầu và kết thúc bằng các chữ cái trong cột và số hàng. Đây là phương thức phổ biến và hữu ích nhất khi tham chiếu một dải ô tuyệt đối.

Hiện ví dụ

 • Sheet1!A1:B2 tham chiếu đến hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của Trang tính 1.
 • Sheet1!A:A tham chiếu đến tất cả các ô trong cột đầu tiên của Trang tính 1.
 • Sheet1!1:2 tham chiếu đến tất cả các ô trong hai hàng đầu tiên của Trang tính 1.
 • Sheet1!A5:A đề cập đến tất cả các ô trong cột đầu tiên của Trang tính 1, từ hàng 5 trở đi.
 • A1:B2 đề cập đến hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của trang tính hiển thị đầu tiên.
 • Sheet1 tham chiếu đến tất cả các ô trong Sheet1.
 • 'My Custom Sheet'!A:A tham chiếu đến tất cả các ô trong cột đầu tiên của trang tính có tên là "Trang tính tuỳ chỉnh của tôi". Bắt buộc phải có dấu ngoặc đơn đối với tên trang tính có dấu cách, ký tự đặc biệt hoặc tổ hợp chữ và số.
 • 'My Custom Sheet' tham chiếu đến tất cả các ô trong "Trang tính tuỳ chỉnh của tôi".

Mẹo: Nếu có thể, hãy sử dụng tên riêng biệt cho các đối tượng trong bảng tính. Ví dụ: A1 đề cập đến ô A1 trong trang tính hiển thị đầu tiên, trong khi "A1" đề cập đến tất cả các ô trong trang tính có tên A1. Tương tự, Sheet1 tham chiếu đến tất cả các ô trong Sheet1. Tuy nhiên, nếu có một dải ô được đặt tên là "Sheet1", thì Sheet1 đề cập đến dải ô được đặt tên và "Sheet1" là về trang tính.

Ký hiệu R1C1

Cú pháp dùng để xác định một ô hoặc dải ô bằng chuỗi chứa tên trang tính cùng với toạ độ ô bắt đầu và kết thúc bằng số hàng và số cột. Phương thức này ít phổ biến hơn ký hiệu A1, nhưng có thể hữu ích khi tham chiếu đến một dải ô tương ứng với vị trí của một ô nhất định.

Hiện ví dụ

 • Sheet1!R1C1:R2C2 tham chiếu đến hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của Trang tính 1.
 • R1C1:R2C2 đề cập đến hai ô đầu tiên trong hai hàng trên cùng của trang tính hiển thị đầu tiên.
 • Sheet1!R[3]C[1] đề cập đến ô có 3 hàng bên dưới và một cột ở bên phải ô hiện tại.
Dải ô được đặt tên

Một ô hoặc dải ô đã xác định có tên tuỳ chỉnh để đơn giản hoá các tham chiếu trong suốt một ứng dụng. Tài nguyên FilterView đại diện cho một dải ô được đặt tên.

Dải ô được bảo vệ

Một ô hoặc dải ô đã xác định không thể sửa đổi được. Tài nguyên Protected Range đại diện cho một dải ô được bảo vệ.

Các bước tiếp theo

 • Để tìm hiểu về cách phát triển bằng API của Google Workspace, bao gồm cả cách xử lý hoạt động xác thực và uỷ quyền, hãy tham khảo bài viết Phát triển trên Google Workspace.

 • Để tìm hiểu cách định cấu hình và chạy một ứng dụng đơn giản trong API Trang tính, hãy đọc phần Tổng quan nhanh.