Menedżer tagów Google na Androida

Programiści mogą używać Menedżera tagów Google do wdrażania tagów pomiarowych i pikseli w aplikacjach mobilnych oraz zarządzania nimi bez konieczności ponownego kompilowania i ponownego przesyłania plików binarnych aplikacji do sklepów z aplikacjami. Deweloperzy, którzy korzystają z pakietu SDK Google Analytics dla Firebase, mogą łatwo dodać Menedżera tagów, aby ułatwić zarządzanie implementacją i wprowadzanie w niej zmian nawet po wysłaniu aplikacji.

Deweloperzy mogą rejestrować ważne zdarzenia i później decydować, które tagi lub piksele powinny być uruchamiane.

Wymagania wstępne

Zanim zaczniesz:

Poniższe sekcje przeprowadzą Cię przez proces konfigurowania i używania Menedżera tagów Google w aplikacji na Androida.

1. Dodawanie Menedżera tagów Google do projektu

 1. W pliku Gradle modułu (zwykle app/build.gradle) dodaj tę zależność od biblioteki Menedżera tagów:

  dependencies {
   // ...
   compile 'com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4'
  }
  
 2. Zaloguj się na konto Menedżera tagów.

 3. Wybierz kontener mobilny.

 4. Na pasku nawigacyjnym u góry kliknij Wersje.

 5. Kliknij wersję kontenera, której chcesz użyć.

 6. Kliknij Pobierz.

 7. Utwórz folder app/src/main/assets/containers, jeśli nie istnieje. Skopiuj pobrany kontener do folderu.

2. Zdarzenia i zmienne z dziennika

Menedżer tagów wykorzystuje zdarzenia, parametry i właściwości użytkownika zarejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase do aktywowania i tworzenia tagów skonfigurowanych w Menedżerze tagów Google.

Instrukcje rejestrowania zdarzeń i ustawiania właściwości użytkownika znajdziesz w dokumentacji dla deweloperów Firebase.

Konfigurowanie zmiennych w Menedżerze tagów

Aby rejestrować wartości parametrów zdarzeń i właściwości użytkownika na potrzeby Menedżera tagów Google, możesz w interfejsie Menedżera tagów skonfigurować zmienne.

Możesz na przykład zarejestrować w aplikacji takie zdarzenie niestandardowe:

Bundle params = new Bundle();
params.putString("image_name", name);
params.putString("full_text", text);
mFirebaseAnalytics.logEvent("share_image", params);

Następnie możesz skonfigurować nowe zmienne parametru zdarzenia w Menedżerze tagów w ten sposób, aby rejestrować wartości image_name i full_text parameter:

 • Nazwa zmiennej: Nazwa obrazu
 • Typ zmiennej: Parametr zdarzenia
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: image_name

i:

 • Nazwa zmiennej: pełny tekst
 • Typ zmiennej: Parametr zdarzenia
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: full_text

Możesz też ustawić w aplikacji tę właściwość użytkownika:

mFirebaseAnalytics.setUserProperty("favorite_food", mFavoriteFood);

Następnie możesz skonfigurować w Menedżerze tagów Google nową zmienną właściwości użytkownika Firebase, aby rejestrować wartość favorite_food:

 • Nazwa zmiennej: Ulubione jedzenie
 • Typ zmiennej: Właściwość użytkownika Firebase
 • Nazwa klucza parametru zdarzenia: favorite_food

Modyfikowanie i blokowanie zdarzeń

Menedżer tagów umożliwia modyfikowanie i blokowanie zdarzeń, zanim zostaną zarejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase. Modyfikowanie zdarzeń pomaga dodawać, usuwać i zmieniać wartości parametrów zdarzeń, a także dostosowywać ich nazwy bez konieczności aktualizowania aplikacji. Niezablokowane zdarzenia będą rejestrowane przez pakiet SDK Google Analytics dla Firebase.

Pakiet SDK Google Analytics dla Firebase automatycznie rejestruje też niektóre zdarzenia i właściwości użytkownika. Aby używać w Menedżerze tagów zdarzeń i właściwości zbieranych automatycznie, nie musisz dodawać żadnego kodu. Nie możesz jednak ich zablokować.

3. Wysyłaj wydarzenia

Do konfigurowania reguł służą zmienne nazwy zdarzenia Firebase, zmienne parametrów zdarzeń Firebase i inne zmienne. Warunki aktywatora są sprawdzane za każdym razem, gdy rejestrujesz zdarzenie Firebase. Domyślnie zdarzenia Google Analytics dla Firebase są uruchamiane automatycznie. Możesz dodać w Menedżerze tagów tag Google Analytics dla Firebase, aby blokować wysyłanie zdarzeń do Google Analytics.

4. Wyświetlanie podglądu, debugowanie i publikowanie kontenera

Zanim opublikujesz wersję kontenera, wyświetl jego podgląd, by sprawdzić, czy działa prawidłowo. Menedżer tagów Google umożliwia wyświetlanie podglądu wersji kontenera przez generowanie linków i kodów QR w interfejsie internetowym oraz używanie ich do otwierania aplikacji. Możesz też włączyć tryb szczegółowego logowania, aby debugować każde nieoczekiwane zachowanie.

Podgląd kontenera

Zanim wyświetlisz podgląd kontenera, wygeneruj adres URL podglądu w interfejsie internetowym Menedżera tagów Google. Aby to zrobić, wybierz wersję kontenera, której podgląd chcesz wyświetlić, i kliknij Podgląd. Zapisz ten URL podglądu na później.

Adresy URL podglądu są dostępne w oknie podglądu interfejsu internetowego Menedżera tagów
Rys. 1. Uzyskiwanie adresu URL podglądu w interfejsie internetowym Menedżera tagów

Aby wyświetlić podgląd kontenera (jeśli używasz Android Studio, przejdź do kroku 3):

 1. Dodaj tę aktywność związaną z podglądem do pliku AndroidManifest:

  <!-- Add preview activity. -->
  <activity
   android:name="com.google.android.gms.tagmanager.TagManagerPreviewActivity"
   android:noHistory="true"> <!-- optional, removes previewActivity from activity stack. -->
   <intent-filter>
    <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app" />
    <action android:name="android.intent.action.VIEW" />
    <category android:name="android.intent.category.DEFAULT" />
    <category android:name="android.intent.category.BROWSABLE"/>
   </intent-filter>
  </activity>
  
 2. Zmień ten wiersz, aby zawierał nazwę pakietu aplikacji:

  <data android:scheme="tagmanager.c.com.example.app"/>
  
 3. W interfejsie internetowym Menedżera tagów Google wygeneruj link do podglądu:

  1. Zaloguj się na konto Menedżera tagów.
  2. Wybierz kontener mobilny.
  3. Na pasku nawigacyjnym u góry kliknij Wersje.
  4. Kliknij Działania > Podgląd przy wersji kontenera, której podgląd chcesz wyświetlić.
  5. Wpisz nazwę pakietu aplikacji.
  6. Kliknij Wygeneruj link do początkowego podglądu.
 4. Zatrzymaj aplikację i uruchom ją, korzystając z wygenerowanego linku do podglądu lub kodu QR.

 5. Aby wyjść z trybu podglądu, kliknij link wygenerowany za pomocą opcji Wygeneruj link do zakończenia podglądu w interfejsie internetowym.

Debuguj kontener

Aby rozwiązać problemy z implementacją kontenera, włącz szczegółowe logowanie:

$ adb shell setprop log.tag.GoogleTagManager VERBOSE

Opublikuj kontener

Po wyświetleniu podglądu kontenera i sprawdzeniu, czy działa, możesz go opublikować. Po opublikowaniu kontenera konfiguracje tagów staną się dostępne dla użytkowników aplikacji mobilnych.

Dalsze kroki

Przeczytaj artykuł Konfiguracja zaawansowana.