Method: matters.exports.create

יוצרים ייצוא.

בקשת HTTP

POST https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/exports

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
matterId

string

מזהה העניין.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Export.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע חדש של Export שנוצר.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.