Method: matters.exports.delete

מוחק ייצוא.

בקשת HTTP

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/exports/{exportId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
matterId

string

מזהה העניין.

exportId

string

מזהה הייצוא

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.