Method: matters.exports.get

מקבל ייצוא.

בקשת HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/exports/{exportId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
matterId

string

מזהה העניין.

exportId

string

מזהה הייצוא

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Export.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.