Method: matters.holds.delete

מסירה את ההחזקה שצוינה ומשחררת את החשבונות או את היחידה הארגונית שעליהם חלה ההחזקה. אם הנתונים לא נשמרים במסגרת כלל אחר של החזקה או שמירה, יכול להיות שהם יימחקו לצמיתות.

בקשת HTTP

DELETE https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
matterId

string

מזהה העניין.

holdId

string

מזהה ההחזקה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.