Method: matters.holds.get

הפונקציה מקבלת את ההחזקה שצוינה.

בקשת HTTP

GET https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
matterId

string

מזהה העניין.

holdId

string

מזהה ההחזקה.

פרמטרים של שאילתה

פרמטרים
view

enum (HoldView)

כמות הפרטים שיש להחזיר להחזקה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Hold.

היקפי הרשאות

כדי להשתמש בתכונה הזו יש צורך באחד מההיקפים הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery.readonly
  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.