Method: matters.holds.update

מעדכן את ההיקף (יחידה ארגונית או חשבונות) ואת הפרמטרים של השאילתה של ההחזקה. לא ניתן להוסיף חשבונות להחזקה לצורך משפטי שחלה על יחידה ארגונית, ולא ניתן להוסיף יחידות ארגוניות להחזקה לצורך משפטי שכוללת חשבונות פרטיים. אם מנסים, המערכת מתעלמת מהערכים שאינם נתמכים.

בקשת HTTP

PUT https://vault.googleapis.com/v1/matters/{matterId}/holds/{holdId}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
matterId

string

מזהה העניין.

holdId

string

המזהה של ההחזקה.

גוף הבקשה

גוף הבקשה מכיל מופע של Hold.

גוף התגובה

אם הפעולה בוצעה ללא שגיאות, גוף התגובה יכלול מופע של Hold.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/ediscovery

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.