Method: projects.deployments.install

התקנת פריסה בחשבון לבדיקה. מידע נוסף זמין במאמר בדיקת התוסף

בקשת HTTP

POST https://gsuiteaddons.googleapis.com/v1/{name=projects/*/deployments/*}:install

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. השם המלא של הפריסה שיש להתקין.

דוגמה: projects/my_project/deployments/my_deployment

להרשאה נדרשת הרשאת ה-IAM הבאה במשאב שצוין name:

  • gsuiteaddons.deployments.install

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התגובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש היקף OAuth הבא:

  • https://www.googleapis.com/auth/cloud-platform

למידע נוסף, ניתן לעיין במדריך ההרשאות.