Method: spaces.messages.reactions.delete

מחיקת התגובה להודעה. יש תמיכה רק בסמלי אמוג'י בתקן Unicode. לדוגמה, אפשר להיכנס למחיקת תגובה. נדרש אימות משתמש.

בקשת HTTP

DELETE https://chat.googleapis.com/v1/{name=spaces/*/messages/*/reactions/*}

בכתובת ה-URL נעשה שימוש בתחביר המרת קידוד של gRPC.

פרמטרים של נתיב

פרמטרים
name

string

חובה. שם התגובה שרוצים למחוק.

פורמט: spaces/{space}/messages/{message}/reactions/{reaction}

גוף הבקשה

גוף הבקשה חייב להיות ריק.

גוף התשובה

אם הביצוע יהיה תקין, גוף התגובה יהיה ריק.

היקפי הרשאות

נדרש אחד מהיקפי ההרשאות הבאים של OAuth:

  • https://www.googleapis.com/auth/chat.import
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages
  • https://www.googleapis.com/auth/chat.messages.reactions

למידע נוסף, עיינו במדריך ההרשאות.