Giới thiệu về SDK Google Workspace Marketplace

Google Workspace Marketplace SDK là một bộ công cụ cho phép bạn tạo và kiểm soát trang thông tin ứng dụng trên Google Workspace Marketplace hoặc đối với các ứng dụng nhắn tin trong Google Chat.

Google Workspace Marketplace là một trang web liệt kê các Tiện ích bổ sung của Google Workspace, Tiện ích bổ sung dành cho trình chỉnh sửa, ứng dụng Drive và Ứng dụng web được tích hợp với Google Workspace, chẳng hạn như công cụ bảo mật, CRM, quản lý tài liệu và công cụ quản lý dự án.

Trang thông tin ứng dụng là tập hợp các thành phần tích hợp văn bản, đồ hoạ và ứng dụng giúp mô tả ứng dụng cũng như xác định cách ứng dụng xuất hiện trong Google Workspace. Google không thu phí trang thông tin để phân phối ứng dụng qua Google Workspace Marketplace.

Tích hợp ứng dụng

Các công cụ tích hợp với ứng dụng sẽ xác định cách thức và nơi người dùng tương tác với ứng dụng của bạn trong Google Workspace. Ví dụ: bạn có thể truy cập vào tiện ích bổ sung Google Trang tính từ Trang tính và mở rộng chức năng của Trang tính. Ứng dụng của bạn phải hỗ trợ việc tích hợp với một hoặc nhiều Dịch vụ Google.

Bạn có thể phát hành trang thông tin ứng dụng trên Google Workspace Marketplace cho các hoạt động tích hợp ứng dụng sau:

Đối với ứng dụng trong Chat, bạn có thể dùng SDK Google Workspace Marketplace để phát hành ứng dụng nhắn tin trong Google Chat.

Liệt kê các tiện ích tích hợp ứng dụng cùng nhau

Bạn có thể kết hợp một số chức năng tích hợp ứng dụng trong trang thông tin ứng dụng. Ví dụ: nếu ứng dụng của bạn cải thiện chức năng của Trang tính và cũng có thể truy cập được dưới dạng ứng dụng web, thì bạn có thể phát hành một trang thông tin ứng dụng bao gồm tiện ích bổ sung của Trang tính và một ứng dụng web đã được thêm vào trình đơn ứng dụng Google trên các sản phẩm của Google Workspace.

Để tìm hiểu thêm, hãy xem bài viết Tích hợp danh sách ứng dụng cùng nhau.