Mẫu mã .NET

Các mã mẫu sau đây (sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho .NET) có sẵn cho YouTube Data API. Bạn có thể tải các mã mẫu này xuống từ thư mục dotnet của Kho lưu trữ mã mẫu API YouTube trên GitHub.

Tạo danh sách phát

Mã mẫu sau đây gọi phương thức playlists.insert của API để tạo một danh sách phát riêng tư do kênh ủy quyền yêu cầu.

using System;
using System.IO;
using System.Reflection;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Upload;
using Google.Apis.Util.Store;
using Google.Apis.YouTube.v3;
using Google.Apis.YouTube.v3.Data;

namespace Google.Apis.YouTube.Samples
{
 /// <summary>
 /// YouTube Data API v3 sample: create a playlist.
 /// Relies on the Google APIs Client Library for .NET, v1.7.0 or higher.
 /// See https://developers.google.com/api-client-library/dotnet/get_started
 /// </summary>
 internal class PlaylistUpdates
 {
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine("YouTube Data API: Playlist Updates");
   Console.WriteLine("==================================");

   try
   {
    new PlaylistUpdates().Run().Wait();
   }
   catch (AggregateException ex)
   {
    foreach (var e in ex.InnerExceptions)
    {
     Console.WriteLine("Error: " + e.Message);
    }
   }

   Console.WriteLine("Press any key to continue...");
   Console.ReadKey();
  }

  private async Task Run()
  {
   UserCredential credential;
   using (var stream = new FileStream("client_secrets.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    credential = await GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
      GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
      // This OAuth 2.0 access scope allows for full read/write access to the
      // authenticated user's account.
      new[] { YouTubeService.Scope.Youtube },
      "user",
      CancellationToken.None,
      new FileDataStore(this.GetType().ToString())
    );
   }

   var youtubeService = new YouTubeService(new BaseClientService.Initializer()
   {
    HttpClientInitializer = credential,
    ApplicationName = this.GetType().ToString()
   });

   // Create a new, private playlist in the authorized user's channel.
   var newPlaylist = new Playlist();
   newPlaylist.Snippet = new PlaylistSnippet();
   newPlaylist.Snippet.Title = "Test Playlist";
   newPlaylist.Snippet.Description = "A playlist created with the YouTube API v3";
   newPlaylist.Status = new PlaylistStatus();
   newPlaylist.Status.PrivacyStatus = "public";
   newPlaylist = await youtubeService.Playlists.Insert(newPlaylist, "snippet,status").ExecuteAsync();

   // Add a video to the newly created playlist.
   var newPlaylistItem = new PlaylistItem();
   newPlaylistItem.Snippet = new PlaylistItemSnippet();
   newPlaylistItem.Snippet.PlaylistId = newPlaylist.Id;
   newPlaylistItem.Snippet.ResourceId = new ResourceId();
   newPlaylistItem.Snippet.ResourceId.Kind = "youtube#video";
   newPlaylistItem.Snippet.ResourceId.VideoId = "GNRMeaz6QRI";
   newPlaylistItem = await youtubeService.PlaylistItems.Insert(newPlaylistItem, "snippet").ExecuteAsync();

   Console.WriteLine("Playlist item id {0} was added to playlist id {1}.", newPlaylistItem.Id, newPlaylist.Id);
  }
 }
}

Truy xuất nội dung tải lên của tôi

Mã mẫu sau đây gọi phương thức playlistItems.list của API để truy xuất danh sách video đã tải lên kênh liên kết với yêu cầu. Mã này cũng gọi phương thức channels.list có tham số mine được đặt thành true để truy xuất mã nhận dạng danh sách phát giúp xác định các video đã tải lên của kênh.

using System;
using System.IO;
using System.Reflection;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Upload;
using Google.Apis.Util.Store;
using Google.Apis.YouTube.v3;
using Google.Apis.YouTube.v3.Data;

namespace Google.Apis.YouTube.Samples
{
 /// <summary>
 /// YouTube Data API v3 sample: retrieve my uploads.
 /// Relies on the Google APIs Client Library for .NET, v1.7.0 or higher.
 /// See https://developers.google.com/api-client-library/dotnet/get_started
 /// </summary>
 internal class MyUploads
 {
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine("YouTube Data API: My Uploads");
   Console.WriteLine("============================");

   try
   {
    new MyUploads().Run().Wait();
   }
   catch (AggregateException ex)
   {
    foreach (var e in ex.InnerExceptions)
    {
     Console.WriteLine("Error: " + e.Message);
    }
   }

   Console.WriteLine("Press any key to continue...");
   Console.ReadKey();
  }

  private async Task Run()
  {
   UserCredential credential;
   using (var stream = new FileStream("client_secrets.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    credential = await GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
      GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
      // This OAuth 2.0 access scope allows for read-only access to the authenticated 
      // user's account, but not other types of account access.
      new[] { YouTubeService.Scope.YoutubeReadonly },
      "user",
      CancellationToken.None,
      new FileDataStore(this.GetType().ToString())
    );
   }

   var youtubeService = new YouTubeService(new BaseClientService.Initializer()
   {
    HttpClientInitializer = credential,
    ApplicationName = this.GetType().ToString()
   });

   var channelsListRequest = youtubeService.Channels.List("contentDetails");
   channelsListRequest.Mine = true;

   // Retrieve the contentDetails part of the channel resource for the authenticated user's channel.
   var channelsListResponse = await channelsListRequest.ExecuteAsync();

   foreach (var channel in channelsListResponse.Items)
   {
    // From the API response, extract the playlist ID that identifies the list
    // of videos uploaded to the authenticated user's channel.
    var uploadsListId = channel.ContentDetails.RelatedPlaylists.Uploads;

    Console.WriteLine("Videos in list {0}", uploadsListId);

    var nextPageToken = "";
    while (nextPageToken != null)
    {
     var playlistItemsListRequest = youtubeService.PlaylistItems.List("snippet");
     playlistItemsListRequest.PlaylistId = uploadsListId;
     playlistItemsListRequest.MaxResults = 50;
     playlistItemsListRequest.PageToken = nextPageToken;

     // Retrieve the list of videos uploaded to the authenticated user's channel.
     var playlistItemsListResponse = await playlistItemsListRequest.ExecuteAsync();

     foreach (var playlistItem in playlistItemsListResponse.Items)
     {
      // Print information about each video.
      Console.WriteLine("{0} ({1})", playlistItem.Snippet.Title, playlistItem.Snippet.ResourceId.VideoId);
     }

     nextPageToken = playlistItemsListResponse.NextPageToken;
    }
   }
  }
 }
}

Tìm kiếm theo từ khóa

Mã mẫu sau đây gọi phương thức search.list của API để truy xuất kết quả tìm kiếm liên kết với một từ khoá cụ thể.

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.IO;
using System.Reflection;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Upload;
using Google.Apis.Util.Store;
using Google.Apis.YouTube.v3;
using Google.Apis.YouTube.v3.Data;

namespace Google.Apis.YouTube.Samples
{
 /// <summary>
 /// YouTube Data API v3 sample: search by keyword.
 /// Relies on the Google APIs Client Library for .NET, v1.7.0 or higher.
 /// See https://developers.google.com/api-client-library/dotnet/get_started
 ///
 /// Set ApiKey to the API key value from the APIs & auth > Registered apps tab of
 ///  https://cloud.google.com/console
 /// Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
 /// </summary>
 internal class Search
 {
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine("YouTube Data API: Search");
   Console.WriteLine("========================");

   try
   {
    new Search().Run().Wait();
   }
   catch (AggregateException ex)
   {
    foreach (var e in ex.InnerExceptions)
    {
     Console.WriteLine("Error: " + e.Message);
    }
   }

   Console.WriteLine("Press any key to continue...");
   Console.ReadKey();
  }

  private async Task Run()
  {
   var youtubeService = new YouTubeService(new BaseClientService.Initializer()
   {
    ApiKey = "REPLACE_ME",
    ApplicationName = this.GetType().ToString()
   });

   var searchListRequest = youtubeService.Search.List("snippet");
   searchListRequest.Q = "Google"; // Replace with your search term.
   searchListRequest.MaxResults = 50;

   // Call the search.list method to retrieve results matching the specified query term.
   var searchListResponse = await searchListRequest.ExecuteAsync();

   List<string> videos = new List<string>();
   List<string> channels = new List<string>();
   List<string> playlists = new List<string>();

   // Add each result to the appropriate list, and then display the lists of
   // matching videos, channels, and playlists.
   foreach (var searchResult in searchListResponse.Items)
   {
    switch (searchResult.Id.Kind)
    {
     case "youtube#video":
      videos.Add(String.Format("{0} ({1})", searchResult.Snippet.Title, searchResult.Id.VideoId));
      break;

     case "youtube#channel":
      channels.Add(String.Format("{0} ({1})", searchResult.Snippet.Title, searchResult.Id.ChannelId));
      break;

     case "youtube#playlist":
      playlists.Add(String.Format("{0} ({1})", searchResult.Snippet.Title, searchResult.Id.PlaylistId));
      break;
    }
   }

   Console.WriteLine(String.Format("Videos:\n{0}\n", string.Join("\n", videos)));
   Console.WriteLine(String.Format("Channels:\n{0}\n", string.Join("\n", channels)));
   Console.WriteLine(String.Format("Playlists:\n{0}\n", string.Join("\n", playlists)));
  }
 }
}

Tải video lên

Mã mẫu sau đây gọi phương thức videos.insert của API để tải video lên kênh liên kết với yêu cầu.

using System;
using System.IO;
using System.Reflection;
using System.Threading;
using System.Threading.Tasks;

using Google.Apis.Auth.OAuth2;
using Google.Apis.Services;
using Google.Apis.Upload;
using Google.Apis.Util.Store;
using Google.Apis.YouTube.v3;
using Google.Apis.YouTube.v3.Data;

namespace Google.Apis.YouTube.Samples
{
 /// <summary>
 /// YouTube Data API v3 sample: upload a video.
 /// Relies on the Google APIs Client Library for .NET, v1.7.0 or higher.
 /// See https://developers.google.com/api-client-library/dotnet/get_started
 /// </summary>
 internal class UploadVideo
 {
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
   Console.WriteLine("YouTube Data API: Upload Video");
   Console.WriteLine("==============================");

   try
   {
    new UploadVideo().Run().Wait();
   }
   catch (AggregateException ex)
   {
    foreach (var e in ex.InnerExceptions)
    {
     Console.WriteLine("Error: " + e.Message);
    }
   }

   Console.WriteLine("Press any key to continue...");
   Console.ReadKey();
  }

  private async Task Run()
  {
   UserCredential credential;
   using (var stream = new FileStream("client_secrets.json", FileMode.Open, FileAccess.Read))
   {
    credential = await GoogleWebAuthorizationBroker.AuthorizeAsync(
      GoogleClientSecrets.Load(stream).Secrets,
      // This OAuth 2.0 access scope allows an application to upload files to the
      // authenticated user's YouTube channel, but doesn't allow other types of access.
      new[] { YouTubeService.Scope.YoutubeUpload },
      "user",
      CancellationToken.None
    );
   }

   var youtubeService = new YouTubeService(new BaseClientService.Initializer()
   {
    HttpClientInitializer = credential,
    ApplicationName = Assembly.GetExecutingAssembly().GetName().Name
   });

   var video = new Video();
   video.Snippet = new VideoSnippet();
   video.Snippet.Title = "Default Video Title";
   video.Snippet.Description = "Default Video Description";
   video.Snippet.Tags = new string[] { "tag1", "tag2" };
   video.Snippet.CategoryId = "22"; // See https://developers.google.com/youtube/v3/docs/videoCategories/list
   video.Status = new VideoStatus();
   video.Status.PrivacyStatus = "unlisted"; // or "private" or "public"
   var filePath = @"REPLACE_ME.mp4"; // Replace with path to actual movie file.

   using (var fileStream = new FileStream(filePath, FileMode.Open))
   {
    var videosInsertRequest = youtubeService.Videos.Insert(video, "snippet,status", fileStream, "video/*");
    videosInsertRequest.ProgressChanged += videosInsertRequest_ProgressChanged;
    videosInsertRequest.ResponseReceived += videosInsertRequest_ResponseReceived;

    await videosInsertRequest.UploadAsync();
   }
  }

  void videosInsertRequest_ProgressChanged(Google.Apis.Upload.IUploadProgress progress)
  {
   switch (progress.Status)
   {
    case UploadStatus.Uploading:
     Console.WriteLine("{0} bytes sent.", progress.BytesSent);
     break;

    case UploadStatus.Failed:
     Console.WriteLine("An error prevented the upload from completing.\n{0}", progress.Exception);
     break;
   }
  }

  void videosInsertRequest_ResponseReceived(Video video)
  {
   Console.WriteLine("Video id '{0}' was successfully uploaded.", video.Id);
  }
 }
}