Thêm chức năng của YouTube vào ứng dụng của bạn

Với API Dữ liệu YouTube, bạn có thể thêm nhiều tính năng cho YouTube vào ứng dụng của mình. Hãy sử dụng API này để tải video lên, quản lý danh sách phát và kênh đăng ký, cập nhật chế độ cài đặt kênh và làm nhiều việc khác.

Hãy dùng API này để tìm kiếm những video khớp với các cụm từ tìm kiếm, chủ đề, vị trí, ngày xuất bản cụ thể và nhiều tiêu chí khác. Phương thức API search.list cũng hỗ trợ tìm kiếm danh sách phát và kênh.

Tài nguyên khác

Trình khám phá API cho phép bạn kiểm tra các yêu cầu trái phép và được ủy quyền. Công cụ tính hạn mức cho biết mức độ ảnh hưởng của các yêu cầu đến mức sử dụng hạn mức của bạn.
Sử dụng các mã mẫu của chúng tôi để bắt đầu dự án của bạn. Các mẫu có sẵn cho Apps Script, Go, Java, JavaScript, .NET, PHP, Python và Ruby.