Mẫu mã API Dữ liệu YouTube (v3)

Bạn có thể khám phá các trường hợp sử dụng phổ biến cho API Dữ liệu của YouTube và API Phát trực tiếp trên YouTube trên trang các trường hợp sử dụng và mẫu mã.

Trang này cho phép bạn chọn một tài nguyên và phương thức API, sau đó liệt kê các trường hợp sử dụng phổ biến cho phương thức đó. Sau đó, bạn có thể nhấp vào bất kỳ trường hợp sử dụng nào để điền vào tiện ích API Explorer có thông số mẫu và giá trị thuộc tính cho trường hợp sử dụng đó. Bạn cũng có thể mở tiện ích API Explorer toàn màn hình để xem các mẫu mã đang hoạt động cho Java, JavaScript, PHP và Python. Nếu bạn cập nhật tham số hoặc giá trị thuộc tính trong APIs Explorer, thì các mã mẫu cũng cập nhật để phản ánh những thay đổi của bạn.

Phần sau đây liệt kê các mã mẫu có sẵn bằng ngôn ngữ khác.

Đoạn mã độc lập

Danh sách bên dưới xác định các mẫu mã có sẵn cho API dữ liệu YouTube (v3) bằng các ngôn ngữ ngoài Java, JavaScript, PHP và Python. Như đã lưu ý trong phần trước, mã mẫu cho các ngôn ngữ đó có trên trang trường hợp sử dụng và mẫu mã.