Mẫu mã API dữ liệu YouTube (v3)

Bạn có thể khám phá các trường hợp sử dụng phổ biến đối với YouTube Data API và YouTube Live Streaming API trên trang các trường hợp sử dụng và mã mẫu.

Trang này cho phép bạn chọn một tài nguyên và phương thức API, sau đó liệt kê các trường hợp sử dụng phổ biến cho phương thức đó. Sau đó, bạn có thể nhấp vào bất kỳ trường hợp sử dụng nào để điền các giá trị tham số và thuộc tính mẫu cho trường hợp sử dụng đó vào tiện ích APIs Explorer. Bạn cũng có thể mở tiện ích API toàn màn hình của Trình khám phá để xem mã mẫu đang hoạt động cho Java, JavaScript, PHP và Python. Nếu bạn cập nhật giá trị tham số hoặc thuộc tính trong APIs Explorer, thì các mã mẫu cũng cập nhật để phản ánh các thay đổi của bạn.

Phần sau đây liệt kê các mã mẫu có sẵn bằng các ngôn ngữ khác.

Các đoạn mã độc lập

Danh sách dưới đây xác định các mã mẫu có sẵn cho YouTube Data API (phiên bản 3) bằng các ngôn ngữ khác ngoài Java, JavaScript, PHP và Python. Như đã lưu ý trong phần trước, mã mẫu cho các ngôn ngữ đó có trên trang trường hợp sử dụng và mã mẫu.