Playlists: insert

Tạo danh sách phát.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 50 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlists

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part phục vụ hai mục đích trong thao tác này. Thuộc tính này xác định các thuộc tính mà thao tác ghi sẽ đặt, cũng như các thuộc tính mà phản hồi API sẽ đưa vào.

Danh sách sau đây chứa các tên part mà bạn có thể đưa vào giá trị tham số:
 • contentDetails
 • id
 • localizations
 • player
 • snippet
 • status
Thông số không bắt buộc
onBehalfOfContentOwner string
Bạn chỉ có thể dùng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Lưu ý: Thông số này chỉ dành cho các đối tác nội dung của YouTube.

Thông số onBehalfOfContentOwner cho biết thông tin uỷ quyền của yêu cầu giúp xác định một người dùng YouTube CMS đang hành động thay mặt cho chủ sở hữu nội dung được chỉ định trong giá trị thông số. Thông số này dành cho những đối tác nội dung trên YouTube sở hữu và quản lý nhiều kênh YouTube khác nhau. Tính năng này cho phép chủ sở hữu nội dung xác thực một lần và có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu kênh cũng như video của mình mà không cần phải cung cấp thông tin xác thực cho từng kênh. Tài khoản CMS mà người dùng xác thực phải được liên kết với chủ sở hữu nội dung đã chỉ định trên YouTube.
onBehalfOfContentOwnerChannel string
Bạn chỉ có thể dùng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Chỉ có thể sử dụng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Lưu ý: Đây là tham số dành riêng cho các đối tác nội dung của YouTube.

Tham số onBehalfOfContentOwnerChannel chỉ định mã nhận dạng kênh YouTube của kênh có video được thêm vào. Tham số này là bắt buộc khi yêu cầu chỉ định một giá trị cho tham số onBehalfOfContentOwner và chỉ có thể dùng cùng với tham số đó. Ngoài ra, yêu cầu phải được uỷ quyền bằng một tài khoản CMS liên kết với chủ sở hữu nội dung mà tham số onBehalfOfContentOwner chỉ định. Cuối cùng, kênh mà giá trị tham số onBehalfOfContentOwnerChannel chỉ định phải được liên kết với chủ sở hữu nội dung mà tham số onBehalfOfContentOwner chỉ định.

Tham số này dành cho các đối tác nội dung trên YouTube sở hữu và quản lý nhiều kênh YouTube. Tính năng này cho phép chủ sở hữu nội dung xác thực một lần và thực hiện thao tác thay mặt cho kênh được chỉ định trong giá trị thông số mà không phải cung cấp thông tin xác thực cho từng kênh riêng biệt.

Nội dung yêu cầu

Cung cấp tài nguyên danh sách phát trong nội dung yêu cầu. Đối với tài nguyên đó:

 • Bạn phải chỉ định giá trị cho những thuộc tính sau:

  • snippet.title

 • Bạn có thể đặt giá trị cho những thuộc tính sau:

  • snippet.title
  • snippet.description
  • status.privacyStatus
  • snippet.defaultLanguage
  • localizations.(key)
  • localizations.(key).title
  • localizations.(key).description

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên danh sách phát trong nội dung phản hồi.

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
badRequest (400) defaultLanguageNotSetError Bạn phải đặt defaultLanguage để cập nhật localizations.
badRequest (400) localizationValidationError Không thể xác thực một trong các giá trị của đối tượng bản địa hoá. Sử dụng phương thức playlists.list để truy xuất các giá trị hợp lệ và nhớ cập nhật các giá trị đó theo hướng dẫn trong tài liệu về tài nguyên danh sách phát.
badRequest (400) maxPlaylistExceeded Bạn không thể tạo danh sách phát vì kênh đã có số lượng danh sách phát tối đa được cho phép.
forbidden (403) playlistForbidden Thao tác này bị cấm hoặc yêu cầu không được uỷ quyền hợp lệ.
invalidValue (400) invalidPlaylistSnippet Yêu cầu cung cấp một đoạn trích danh sách phát không hợp lệ.
required (400) playlistTitleRequired Yêu cầu phải chỉ định tiêu đề danh sách phát.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.