Playlists

Tài nguyên playlist đại diện cho một danh sách phát trên YouTube. Danh sách phát là một tập hợp video mà bạn có thể xem theo tuần tự và chia sẻ với người dùng khác. Theo mặc định, những người dùng khác sẽ thấy các danh sách phát công khai, nhưng các danh sách phát có thể ở chế độ công khai hoặc riêng tư.

YouTube cũng sử dụng danh sách phát để xác định các bộ sưu tập video đặc biệt của một kênh, chẳng hạn như:

 • video đã tải lên
 • video được đánh giá tích cực (được thích)
Cụ thể hơn, các danh sách này được liên kết với một kênh là tập hợp các video, danh sách phát và thông tin khác trên YouTube của một người, nhóm hoặc công ty. Bạn có thể truy xuất mã nhận dạng của từng danh sách phát trong channel resource của một kênh cụ thể.

Sau đó, bạn có thể sử dụng phương thức playlistItems.list để truy xuất bất kỳ danh sách nào trong số đó. Bạn cũng có thể thêm hoặc xoá mục khỏi các danh sách đó bằng cách gọi phương thức playlistItems.insertplaylistItems.delete.

Phương thức

API hỗ trợ các phương thức sau cho tài nguyên playlists:

list
Trả về một tập hợp các danh sách phát khớp với các tham số yêu cầu của API. Ví dụ: bạn có thể truy xuất tất cả danh sách phát mà người dùng đã xác thực sở hữu, hoặc bạn có thể truy xuất một hoặc nhiều danh sách phát theo mã nhận dạng duy nhất của họ. Thử ngay.
chèn
Tạo danh sách phát. Thử ngay.
cập nhật
Điều chỉnh danh sách phát. Ví dụ: Bạn có thể thay đổi tiêu đề, nội dung mô tả hoặc trạng thái quyền riêng tư của một danh sách phát. Thử ngay.
xóa
Xóa một danh sách phát. Thử ngay.

Trình bày tài nguyên

Cấu trúc JSON dưới đây thể hiện định dạng của tài nguyên playlists:

{
 "kind": "youtube#playlist",
 "etag": etag,
 "id": string,
 "snippet": {
  "publishedAt": datetime,
  "channelId": string,
  "title": string,
  "description": string,
  "thumbnails": {
   (key): {
    "url": string,
    "width": unsigned integer,
    "height": unsigned integer
   }
  },
  "channelTitle": string,
  "defaultLanguage": string,
  "localized": {
   "title": string,
   "description": string
  }
 },
 "status": {
  "privacyStatus": string
 },
 "contentDetails": {
  "itemCount": unsigned integer
 },
 "player": {
  "embedHtml": string
 },
 "localizations": {
  (key): {
   "title": string,
   "description": string
  }
 }
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#playlist.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
id string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt danh sách phát.
snippet object
Đối tượng snippet chứa các thông tin cơ bản về danh sách phát, chẳng hạn như tiêu đề và nội dung mô tả.
snippet.publishedAt datetime
Ngày và giờ tạo danh sách phát. Giá trị được chỉ định theo định dạng ISO 8601.
snippet.channelId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt kênh đã xuất bản danh sách phát.
snippet.title string
Tiêu đề của danh sách phát.
snippet.description string
Nội dung mô tả của danh sách phát.
snippet.thumbnails object
Bản đồ các hình thu nhỏ liên kết với danh sách phát. Đối với mỗi đối tượng trong bản đồ, khoá là tên của hình thu nhỏ và giá trị là một đối tượng chứa thông tin khác về hình thu nhỏ.
snippet.thumbnails.(key) object
Các giá trị khoá hợp lệ là:
 • default – Hình thu nhỏ mặc định. Hình thu nhỏ mặc định của video (hoặc tài nguyên đề cập đến video), chẳng hạn như mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm, có chiều rộng 120px và chiều cao 90px. Hình thu nhỏ mặc định cho kênh có chiều rộng 88 px và chiều cao 88 px.
 • medium – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao hơn. Đối với video (hoặc tài nguyên đề cập đến video), hình ảnh này rộng 320px và cao 180px. Đối với kênh, hình ảnh này rộng 240px và cao 240px.
 • high – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao. Đối với video (hoặc tài nguyên đề cập đến một video), hình ảnh này rộng 480px và cao 360px. Đối với kênh, hình ảnh này rộng 800px và cao 800px.
 • standard – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao hơn so với hình ảnh có độ phân giải high. Hình ảnh này khả dụng cho một số video và tài nguyên khác đề cập đến video, như các mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm. Hình ảnh này rộng 640 px và cao 480 px.
 • maxres – Phiên bản có độ phân giải cao nhất của hình thu nhỏ. Kích thước hình ảnh này áp dụng cho một số video và tài nguyên khác đề cập đến video, chẳng hạn như các mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm. Hình ảnh này rộng 1280 px và cao 720 px.
snippet.thumbnails.(key).url string
URL của hình ảnh.
snippet.thumbnails.(key).width unsigned integer
Chiều rộng của hình ảnh.
snippet.thumbnails.(key).height unsigned integer
Chiều cao của hình ảnh.
snippet.channelTitle string
Tiêu đề kênh của kênh chứa video.
snippet.tags[] list
Tài sản này không còn được dùng nữa.

Các thẻ từ khóa liên kết với danh sách phát.
snippet.defaultLanguage string
Ngôn ngữ của văn bản trong các thuộc tính snippet.titlesnippet.description của tài nguyên playlist.
snippet.localized object
Đối tượng snippet.localized chứa tiêu đề và nội dung mô tả đã bản địa hoá của danh sách phát hoặc chứa tiêu đề bằng ngôn ngữ mặc định cho siêu dữ liệu của danh sách phát.
 • Văn bản đã bản địa hoá sẽ được trả về trong đoạn mã tài nguyên nếu yêu cầu playlists.list sử dụng tham số hl để chỉ định ngôn ngữ mà văn bản đã bản địa hoá được trả về văn bản đã bản địa hoá có sẵn bằng ngôn ngữ đó.
 • Siêu dữ liệu cho ngôn ngữ mặc định được trả về nếu giá trị tham số hl không được chỉ định hoặc một giá trị được chỉ định nhưng không có siêu dữ liệu được bản địa hoá cho ngôn ngữ đã chỉ định.
Tài sản chứa giá trị chỉ có thể đọc. Sử dụng đối tượng localizations để thêm, cập nhật hoặc xoá các bộ phim/chương trình đã bản địa hoá.
snippet.localized.title string
Tiêu đề của danh sách phát đã bản địa hoá.
snippet.localized.description string
Nội dung mô tả danh sách phát đã bản địa hoá.
status object
Đối tượng status chứa thông tin trạng thái của danh sách phát.
status.privacyStatus string
Trạng thái quyền riêng tư của danh sách phát.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • private
 • public
 • unlisted
contentDetails object
Đối tượng contentDetails chứa thông tin về nội dung của danh sách phát, bao gồm cả số lượng video trong danh sách phát.
contentDetails.itemCount unsigned integer
Số lượng video trong danh sách phát.
player object
Đối tượng player chứa thông tin mà bạn sẽ dùng để phát danh sách phát trong một trình phát được nhúng.
player.embedHtml string
Một thẻ <iframe> dùng để nhúng một trình phát sẽ phát danh sách phát đó.
localizations object
Đối tượng localizations đóng gói các bản dịch siêu dữ liệu của danh sách phát.
localizations.(key) object
Ngôn ngữ của văn bản đã bản địa hoá liên kết với khoá-giá trị. Giá trị là một chuỗi chứa mã ngôn ngữ BCP-47.
localizations.(key).title string
Tiêu đề của danh sách phát đã bản địa hoá.
localizations.(key).description string
Nội dung mô tả danh sách phát đã bản địa hoá.