PlaylistItems: delete

Xoá một mục trong danh sách phát.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 50 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

DELETE https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
id string
Tham số id chỉ định mã mục trong danh sách phát trên YouTube cho mục danh sách phát bị xoá. Trong tài nguyên playlistItem, thuộc tính id chỉ định mã nhận dạng của mục trong danh sách phát.
Thông số không bắt buộc
onBehalfOfContentOwner string
Lưu ý: Thông số onBehalfOfContentOwner chỉ dành riêng cho đối tác nội dung trên YouTube và chỉ có thể dùng trong yêu cầu được cho phép đúng cách.

Thông số này dành cho những đối tác nội dung trên YouTube sở hữu và quản lý nhiều kênh YouTube. Chế độ này cho phép người dùng liên kết với chủ sở hữu nội dung xác thực một lần, sau đó có thể truy cập và quản lý mọi dữ liệu kênh và video của chủ sở hữu nội dung đó mà không cần phải cung cấp thông tin xác thực cho từng kênh riêng lẻ.

Khi có thông số này, giá trị của thông số này xác định chủ sở hữu nội dung và thông tin uỷ quyền của yêu cầu xác định người dùng YouTube được uỷ quyền hành động thay mặt cho chủ sở hữu nội dung đó. Tài khoản mà người dùng xác thực phải được liên kết với chủ sở hữu nội dung đã chỉ định trong phần cài đặt YouTube Creator Studio.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu khi gọi phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một mã phản hồi HTTP 204 (No Content).

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
forbidden (403) playlistItemsNotAccessible Yêu cầu không được phép xóa mục danh sách phát đã chỉ định.
notFound (404) playlistItemNotFound Không thể tìm thấy mục danh sách phát được xác định bằng thông số id của yêu cầu.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API không hỗ trợ tính năng xóa video khỏi danh sách phát được chỉ định. Ví dụ: Bạn không thể xoá một video trong danh sách phát video đã tải lên.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.