PlaylistItems: insert

Thêm tài nguyên vào danh sách phát.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 50 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/playlistItems

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part phục vụ hai mục đích trong thao tác này. Thuộc tính này xác định các thuộc tính mà thao tác ghi sẽ đặt, cũng như các thuộc tính mà phản hồi API sẽ đưa vào.

Danh sách sau đây chứa các tên part mà bạn có thể đưa vào giá trị tham số:
 • contentDetails
 • id
 • snippet
 • status
Thông số không bắt buộc
onBehalfOfContentOwner string
Bạn chỉ có thể dùng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Lưu ý: Thông số này chỉ dành cho các đối tác nội dung của YouTube.

Thông số onBehalfOfContentOwner cho biết thông tin uỷ quyền của yêu cầu giúp xác định một người dùng YouTube CMS đang hành động thay mặt cho chủ sở hữu nội dung được chỉ định trong giá trị thông số. Thông số này dành cho những đối tác nội dung trên YouTube sở hữu và quản lý nhiều kênh YouTube khác nhau. Tính năng này cho phép chủ sở hữu nội dung xác thực một lần và có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu kênh cũng như video của mình mà không cần phải cung cấp thông tin xác thực cho từng kênh. Tài khoản CMS mà người dùng xác thực phải được liên kết với chủ sở hữu nội dung đã chỉ định trên YouTube.

Nội dung yêu cầu

Cung cấp một tài nguyênplaylistItem trong nội dung yêu cầu. Đối với tài nguyên đó:

 • Bạn phải chỉ định giá trị cho những thuộc tính sau:

  • snippet.playlistId
  • snippet.resourceId

 • Bạn có thể đặt giá trị cho những thuộc tính sau:

  • snippet.playlistId
  • snippet.position
  • snippet.resourceId
  • contentDetails.note
  • contentDetails.startAt
  • contentDetails.endAt

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyênplaylistItem trong nội dung phản hồi.

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
forbidden (403) playlistContainsMaximumNumberOfVideos Danh sách phát này đã chứa số mục tối đa được cho phép.
forbidden (403) playlistItemsNotAccessible Yêu cầu không được phép chèn mục danh sách phát đã chỉ định.
invalidValue (400) invalidContentDetails Thuộc tính contentDetails trong yêu cầu không hợp lệ. Có thể là do trường contentDetails.note dài hơn 280 ký tự.
invalidValue (400) invalidPlaylistItemPosition Yêu cầu cố gắng đặt vị trí của mục danh sách phát thành một giá trị không hợp lệ hoặc không được hỗ trợ. Kiểm tra giá trị của thuộc tính position trong snippet của tài nguyên.
invalidValue (400) invalidResourceType type được chỉ định cho mã nhận dạng tài nguyên không được hỗ trợ cho thao tác này. Mã tài nguyên xác định mục được thêm vào danh sách phát – ví dụ: youtube#video.
invalidValue (400) manualSortRequired Yêu cầu cố gắng đặt vị trí của mục trong danh sách phát nhưng danh sách phát không sử dụng chế độ sắp xếp thủ công. (Ví dụ: các mục trong danh sách phát có thể được sắp xếp theo ngày hoặc mức độ phổ biến.) Bạn có thể xử lý lỗi này bằng cách xoá phần tử snippet.position khỏi tài nguyên mà yêu cầu đang chèn. Nếu muốn mục trong danh sách phát có một vị trí cụ thể trong danh sách, trước tiên, bạn cần phải cập nhật chế độ Sắp xếp theo thứ tự của danh sách phát thành Thủ công trong phần cài đặt của danh sách phát. Bạn có thể điều chỉnh chế độ cài đặt này trong Trình quản lý video trên YouTube.
invalidValue (400) videoAlreadyInAnotherSeriesPlaylist Video mà bạn đang cố gắng thêm vào danh sách phát đã có trong một danh sách phát theo bộ khác.
notFound (404) playlistNotFound Không thể tìm thấy danh sách phát được xác định bằng thông số playlistId của yêu cầu.
notFound (404) videoNotFound Không tìm thấy video mà bạn đang cố gắng thêm vào danh sách phát. Kiểm tra giá trị của thuộc tính videoId để đảm bảo giá trị đó là chính xác.
required (400) channelIdRequired Yêu cầu không chỉ định giá trị cho thuộc tính channelId bắt buộc.
required (400) playlistIdRequired Yêu cầu không chỉ định giá trị cho thuộc tính playlistId bắt buộc.
required (400) resourceIdRequired Yêu cầu phải chứa một tài nguyên mà trong đó đối tượng snippet chỉ định resourceId.
invalidValue (400) playlistOperationUnsupported API không hỗ trợ tính năng chèn video vào danh sách phát được chỉ định. Ví dụ: Bạn không thể chèn video vào danh sách phát video đã tải lên.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.