Subscriptions: insert

Thêm một gói thuê bao cho kênh của người dùng đã xác thực.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 50 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/youtube/v3/subscriptions

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part phục vụ hai mục đích trong thao tác này. Thuộc tính này xác định các thuộc tính mà thao tác ghi sẽ đặt, cũng như các thuộc tính mà phản hồi API sẽ đưa vào.

Danh sách sau đây chứa các tên part mà bạn có thể đưa vào giá trị tham số:
  • contentDetails
  • id
  • snippet
  • subscriberSnippet

Nội dung yêu cầu

Cung cấp tài nguyên gói thuê bao trong nội dung yêu cầu. Đối với tài nguyên đó:

  • Bạn phải chỉ định giá trị cho những thuộc tính sau:

    • snippet.resourceId

  • Bạn có thể đặt giá trị cho những thuộc tính sau:

    • snippet.resourceId

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên gói thuê bao trong nội dung phản hồi.

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
badRequest (400) subscriptionDuplicate Gói thuê bao mà bạn đang cố gắng tạo đã tồn tại.
badRequest (400) subscriptionForbidden Bạn đã đạt đến số lượng gói thuê bao tối đa.
badRequest (400) subscriptionForbidden Bạn không thể đăng ký kênh của mình.
badRequest (400) subscriptionForbidden Quá nhiều gói thuê bao gần đây. Vui lòng thử lại sau vài giờ.
forbidden (403) subscriptionForbidden Yêu cầu không được xác thực chính xác hoặc không được hỗ trợ cho kênh này.
notFound (404) publisherNotFound Không thể tìm thấy tài nguyên được chỉ định bởi thuộc tính snippet.resourceId của yêu cầu.
notFound (404) subscriberNotFound Không thể tìm thấy người đăng ký được xác định có yêu cầu.
required (400) publisherRequired Tài nguyên gói thuê bao được chỉ định trong yêu cầu phải sử dụng thuộc tính snippet.resourceId để xác định kênh đang đăng ký.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.