Mã mẫu Ruby

Các mã mẫu sau đây (sử dụng Thư viện ứng dụng API của Google cho Ruby) có sẵn cho YouTube Data API. Bạn có thể tải các mã mẫu này xuống từ thư mục ruby của Kho lưu trữ mã mẫu API YouTube trên GitHub.

Thêm gói thuê bao của kênh

Mẫu này gọi phương thức subscriptions.insert của API để thêm gói thuê bao vào một kênh cụ thể.

#!/usr/bin/ruby

require 'rubygems'
gem 'google-api-client', '>0.7'
require 'google/api_client'
require 'google/api_client/client_secrets'
require 'google/api_client/auth/file_storage'
require 'google/api_client/auth/installed_app'
require 'trollop'

# This OAuth 2.0 access scope allows for full read/write access to the
# authenticated user's account.
YOUTUBE_SCOPE = 'https://www.googleapis.com/auth/youtube'
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = 'youtube'
YOUTUBE_API_VERSION = 'v3'

def get_authenticated_service
 client = Google::APIClient.new(
  :application_name => $PROGRAM_NAME,
  :application_version => '1.0.0'
 )
 youtube = client.discovered_api(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSION)

 file_storage = Google::APIClient::FileStorage.new("#{$PROGRAM_NAME}-oauth2.json")
 if file_storage.authorization.nil?
  client_secrets = Google::APIClient::ClientSecrets.load
  flow = Google::APIClient::InstalledAppFlow.new(
   :client_id => client_secrets.client_id,
   :client_secret => client_secrets.client_secret,
   :scope => [YOUTUBE_SCOPE]
  )
  client.authorization = flow.authorize(file_storage)
 else
  client.authorization = file_storage.authorization
 end

 return client, youtube
end

def main
 opts = Trollop::options do
  opt :channel_id, 'ID of the channel to subscribe to.', :type => String,
     :default => 'UCtVd0c0tGXuTSbU5d8cSBUg'
 end

 client, youtube = get_authenticated_service

 begin
  body = {
   :snippet => {
    :resourceId => {
     :channelId => opts[:channel_id]
    }
   }
  }

  # Call the API's youtube.subscriptions.insert method to add the subscription
  # to the specified channel.
  subscriptions_response = client.execute!(
   :api_method => youtube.subscriptions.insert,
   :parameters => {
    :part => body.keys.join(',')
   },
   :body_object => body
  )

  puts "A subscription to '#{subscriptions_response.data.snippet.title}' was added."
 rescue Google::APIClient::TransmissionError => e
  puts e.result.body
 end
end

main

Cho phép yêu cầu

Mã mẫu sau đây sẽ thực hiện việc uỷ quyền OAuth 2.0 bằng cách kiểm tra sự hiện diện của một tệp cục bộ chứa thông tin uỷ quyền. Nếu không có tệp này, tập lệnh sẽ mở trình duyệt và chờ phản hồi, sau đó lưu thông tin xác thực được trả về cục bộ.

require 'google/api_client'
require 'google/api_client/client_secrets'
require 'json'
require 'launchy'
require 'thin'

RESPONSE_HTML = <<stop
<html>
 <head>
  <title>OAuth 2 Flow Complete</title>
 </head>
 <body>
  You have successfully completed the OAuth 2 flow. Please close this browser window and return to your program.
 </body>
</html>
stop

FILE_POSTFIX = '-oauth2.json'

# Small helper for the sample apps for performing OAuth 2.0 flows from the command
# line. Starts an embedded server to handle redirects.
class CommandLineOAuthHelper

 def initialize(scope)
  credentials = Google::APIClient::ClientSecrets.load
  @authorization = Signet::OAuth2::Client.new(
   :authorization_uri => credentials.authorization_uri,
   :token_credential_uri => credentials.token_credential_uri,
   :client_id => credentials.client_id,
   :client_secret => credentials.client_secret,
   :redirect_uri => credentials.redirect_uris.first,
   :scope => scope
  )
 end

 # Request authorization. Checks to see if a local file with credentials is present, and uses that.
 # Otherwise, opens a browser and waits for response, then saves the credentials locally.
 def authorize
  credentialsFile = $0 + FILE_POSTFIX

  if File.exist? credentialsFile
   File.open(credentialsFile, 'r') do |file|
    credentials = JSON.load(file)
    @authorization.access_token = credentials['access_token']
    @authorization.client_id = credentials['client_id']
    @authorization.client_secret = credentials['client_secret']
    @authorization.refresh_token = credentials['refresh_token']
    @authorization.expires_in = (Time.parse(credentials['token_expiry']) - Time.now).ceil
    if @authorization.expired?
     @authorization.fetch_access_token!
     save(credentialsFile)
    end
   end
  else
   auth = @authorization
   url = @authorization.authorization_uri().to_s
   server = Thin::Server.new('0.0.0.0', 8080) do
    run lambda { |env|
     # Exchange the auth code & quit
     req = Rack::Request.new(env)
     auth.code = req['code']
     auth.fetch_access_token!
     server.stop()
     [200, {'Content-Type' => 'text/html'}, RESPONSE_HTML]
    }
   end

   Launchy.open(url)
   server.start()

   save(credentialsFile)
  end

  return @authorization
 end

 def save(credentialsFile)
  File.open(credentialsFile, 'w', 0600) do |file|
   json = JSON.dump({
    :access_token => @authorization.access_token,
    :client_id => @authorization.client_id,
    :client_secret => @authorization.client_secret,
    :refresh_token => @authorization.refresh_token,
    :token_expiry => @authorization.expires_at
   })
   file.write(json)
  end
 end
end

Truy xuất nội dung tải lên của tôi

Mẫu này gọi phương thức playlistItems.list của API để truy xuất danh sách video đã tải lên kênh liên kết với yêu cầu. Mã này cũng gọi phương thức channels.list có tham số mine được đặt thành true để truy xuất mã nhận dạng danh sách phát giúp xác định các video đã tải lên của kênh.

#!/usr/bin/ruby

require 'rubygems'
gem 'google-api-client', '>0.7'
require 'google/api_client'
require 'google/api_client/client_secrets'
require 'google/api_client/auth/file_storage'
require 'google/api_client/auth/installed_app'

# This OAuth 2.0 access scope allows for read-only access to the authenticated
# user's account, but not other types of account access.
YOUTUBE_READONLY_SCOPE = 'https://www.googleapis.com/auth/youtube.readonly'
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = 'youtube'
YOUTUBE_API_VERSION = 'v3'

def get_authenticated_service
 client = Google::APIClient.new(
  :application_name => $PROGRAM_NAME,
  :application_version => '1.0.0'
 )
 youtube = client.discovered_api(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSION)

 file_storage = Google::APIClient::FileStorage.new("#{$PROGRAM_NAME}-oauth2.json")
 if file_storage.authorization.nil?
  client_secrets = Google::APIClient::ClientSecrets.load
  flow = Google::APIClient::InstalledAppFlow.new(
   :client_id => client_secrets.client_id,
   :client_secret => client_secrets.client_secret,
   :scope => [YOUTUBE_READONLY_SCOPE]
  )
  client.authorization = flow.authorize(file_storage)
 else
  client.authorization = file_storage.authorization
 end

 return client, youtube
end

def main
 client, youtube = get_authenticated_service

 begin
  # Retrieve the "contentDetails" part of the channel resource for the
  # authenticated user's channel.
  channels_response = client.execute!(
   :api_method => youtube.channels.list,
   :parameters => {
    :mine => true,
    :part => 'contentDetails'
   }
  )

  channels_response.data.items.each do |channel|
   # From the API response, extract the playlist ID that identifies the list
   # of videos uploaded to the authenticated user's channel.
   uploads_list_id = channel['contentDetails']['relatedPlaylists']['uploads']

   # Retrieve the list of videos uploaded to the authenticated user's channel.
   next_page_token = ''
   until next_page_token.nil?
    playlistitems_response = client.execute!(
     :api_method => youtube.playlist_items.list,
     :parameters => {
      :playlistId => uploads_list_id,
      :part => 'snippet',
      :maxResults => 50,
      :pageToken => next_page_token
     }
    )

    puts "Videos in list #{uploads_list_id}"

    # Print information about each video.
    playlistitems_response.data.items.each do |playlist_item|
     title = playlist_item['snippet']['title']
     video_id = playlist_item['snippet']['resourceId']['videoId']

     puts "#{title} (#{video_id})"
    end

    next_page_token = playlistitems_response.next_page_token
   end

   puts
  end
 rescue Google::APIClient::TransmissionError => e
  puts e.result.body
 end
end

main

Tìm kiếm theo từ khóa

Mẫu này gọi phương thức search.list của API để truy xuất kết quả tìm kiếm liên kết với một từ khoá cụ thể.

#!/usr/bin/ruby

require 'rubygems'
gem 'google-api-client', '>0.7'
require 'google/api_client'
require 'trollop'

# Set DEVELOPER_KEY to the API key value from the APIs & auth > Credentials
# tab of
# {{ Google Cloud Console }} <{{ https://cloud.google.com/console }}>
# Please ensure that you have enabled the YouTube Data API for your project.
DEVELOPER_KEY = 'REPLACE_ME'
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = 'youtube'
YOUTUBE_API_VERSION = 'v3'

def get_service
 client = Google::APIClient.new(
  :key => DEVELOPER_KEY,
  :authorization => nil,
  :application_name => $PROGRAM_NAME,
  :application_version => '1.0.0'
 )
 youtube = client.discovered_api(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSION)

 return client, youtube
end

def main
 opts = Trollop::options do
  opt :q, 'Search term', :type => String, :default => 'Google'
  opt :max_results, 'Max results', :type => :int, :default => 25
 end

 client, youtube = get_service

 begin
  # Call the search.list method to retrieve results matching the specified
  # query term.
  search_response = client.execute!(
   :api_method => youtube.search.list,
   :parameters => {
    :part => 'snippet',
    :q => opts[:q],
    :maxResults => opts[:max_results]
   }
  )

  videos = []
  channels = []
  playlists = []

  # Add each result to the appropriate list, and then display the lists of
  # matching videos, channels, and playlists.
  search_response.data.items.each do |search_result|
   case search_result.id.kind
    when 'youtube#video'
     videos << "#{search_result.snippet.title} (#{search_result.id.videoId})"
    when 'youtube#channel'
     channels << "#{search_result.snippet.title} (#{search_result.id.channelId})"
    when 'youtube#playlist'
     playlists << "#{search_result.snippet.title} (#{search_result.id.playlistId})"
   end
  end

  puts "Videos:\n", videos, "\n"
  puts "Channels:\n", channels, "\n"
  puts "Playlists:\n", playlists, "\n"
 rescue Google::APIClient::TransmissionError => e
  puts e.result.body
 end
end

main

Tải video lên

Mẫu này gọi phương thức videos.insert của API để tải video lên kênh liên kết với yêu cầu.

#!/usr/bin/ruby

require 'rubygems'
gem 'google-api-client', '>0.7'
require 'google/api_client'
require 'google/api_client/client_secrets'
require 'google/api_client/auth/file_storage'
require 'google/api_client/auth/installed_app'
require 'trollop'

# A limited OAuth 2 access scope that allows for uploading files, but not other
# types of account access.
YOUTUBE_UPLOAD_SCOPE = 'https://www.googleapis.com/auth/youtube.upload'
YOUTUBE_API_SERVICE_NAME = 'youtube'
YOUTUBE_API_VERSION = 'v3'

def get_authenticated_service
 client = Google::APIClient.new(
  :application_name => $PROGRAM_NAME,
  :application_version => '1.0.0'
 )
 youtube = client.discovered_api(YOUTUBE_API_SERVICE_NAME, YOUTUBE_API_VERSION)

 file_storage = Google::APIClient::FileStorage.new("#{$PROGRAM_NAME}-oauth2.json")
 if file_storage.authorization.nil?
  client_secrets = Google::APIClient::ClientSecrets.load
  flow = Google::APIClient::InstalledAppFlow.new(
   :client_id => client_secrets.client_id,
   :client_secret => client_secrets.client_secret,
   :scope => [YOUTUBE_UPLOAD_SCOPE]
  )
  client.authorization = flow.authorize(file_storage)
 else
  client.authorization = file_storage.authorization
 end

 return client, youtube
end

def main
 opts = Trollop::options do
  opt :file, 'Video file to upload', :type => String
  opt :title, 'Video title', :default => 'Test Title', :type => String
  opt :description, 'Video description',
     :default => 'Test Description', :type => String
  opt :category_id, 'Numeric video category. See https://developers.google.com/youtube/v3/docs/videoCategories/list',
     :default => 22, :type => :int
  opt :keywords, 'Video keywords, comma-separated',
     :default => '', :type => String
  opt :privacy_status, 'Video privacy status: public, private, or unlisted',
     :default => 'public', :type => String
 end

 if opts[:file].nil? or not File.file?(opts[:file])
  Trollop::die :file, 'does not exist'
 end

 client, youtube = get_authenticated_service

 begin
  body = {
   :snippet => {
    :title => opts[:title],
    :description => opts[:description],
    :tags => opts[:keywords].split(','),
    :categoryId => opts[:category_id],
   },
   :status => {
    :privacyStatus => opts[:privacy_status]
   }
  }

  videos_insert_response = client.execute!(
   :api_method => youtube.videos.insert,
   :body_object => body,
   :media => Google::APIClient::UploadIO.new(opts[:file], 'video/*'),
   :parameters => {
    :uploadType => 'resumable',
    :part => body.keys.join(',')
   }
  )

  videos_insert_response.resumable_upload.send_all(client)

  puts "Video id '#{videos_insert_response.data.id}' was successfully uploaded."
 rescue Google::APIClient::TransmissionError => e
  puts e.result.body
 end
end

main