Videos: update

API này hiện hỗ trợ khả năng đánh dấu kênh hoặc video của bạn là "dành cho trẻ em". Ngoài ra, các tài nguyên channelvideo hiện cũng chứa một thuộc tính xác định trạng thái "dành cho trẻ em" của kênh hoặc video đó. Vào ngày 10 tháng 1 năm 2020, chúng tôi cũng cập nhật Điều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube và Chính sách dành cho nhà phát triển. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem nhật ký sửa đổi của Dịch vụ YouTube Data APIĐiều khoản dịch vụ của Dịch vụ API YouTube.

Cập nhật siêu dữ liệu của video.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 50 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

PUT https://www.googleapis.com/youtube/v3/videos

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được uỷ quyền với ít nhất một trong các phạm vi sau (đọc thêm về quy trình xác thực và uỷ quyền).

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner
https://www.googleapis.com/auth/youtube
https://www.googleapis.com/auth/youtube.force-ssl

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part phục vụ hai mục đích trong thao tác này. Phương thức này xác định các thuộc tính mà thao tác ghi sẽ đặt cũng như các thuộc tính mà phản hồi API sẽ đưa vào.

Lưu ý rằng phương thức này sẽ ghi đè các giá trị hiện có cho mọi thuộc tính có thể thay đổi có trong bất kỳ phần nào mà giá trị tham số chỉ định. Ví dụ: Chế độ cài đặt quyền riêng tư của video nằm trong phần status. Do đó, nếu yêu cầu của bạn đang cập nhật một video riêng tư và giá trị tham số part của yêu cầu bao gồm phần status, thì chế độ cài đặt quyền riêng tư của video sẽ được cập nhật thành bất kỳ giá trị nào mà nội dung yêu cầu chỉ định. Nếu nội dung yêu cầu không chỉ định giá trị, thì chế độ cài đặt quyền riêng tư hiện có sẽ bị xoá và video sẽ chuyển về chế độ cài đặt quyền riêng tư mặc định.

Ngoài ra, không phải phần nào cũng chứa các thuộc tính có thể đặt khi chèn hoặc cập nhật video. Ví dụ: đối tượng statistics đóng gói số liệu thống kê mà YouTube tính toán cho video và không chứa các giá trị mà bạn có thể đặt hoặc sửa đổi. Nếu giá trị tham số chỉ định một part không chứa giá trị có thể thay đổi, thì part đó vẫn sẽ được đưa vào phản hồi API.

Danh sách sau đây chứa các tên part mà bạn có thể đưa vào giá trị tham số:
 • contentDetails
 • fileDetails
 • id
 • liveStreamingDetails
 • localizations
 • player
 • processingDetails
 • recordingDetails
 • snippet
 • statistics
 • status
 • suggestions
 • topicDetails
Thông số không bắt buộc
onBehalfOfContentOwner string
Bạn chỉ có thể dùng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Lưu ý: Thông số này chỉ dành cho các đối tác nội dung của YouTube.

Thông số onBehalfOfContentOwner cho biết thông tin uỷ quyền của yêu cầu giúp xác định một người dùng YouTube CMS đang hành động thay mặt cho chủ sở hữu nội dung được chỉ định trong giá trị thông số. Thông số này dành cho những đối tác nội dung trên YouTube sở hữu và quản lý nhiều kênh YouTube khác nhau. Tính năng này cho phép chủ sở hữu nội dung xác thực một lần và có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu kênh cũng như video của mình mà không cần phải cung cấp thông tin xác thực cho từng kênh. Tài khoản CMS thực tế mà người dùng dùng để xác thực phải được liên kết với chủ sở hữu nội dung đã chỉ định trên YouTube.

Nội dung yêu cầu

Cung cấp tài nguyên video trong nội dung yêu cầu. Đối với tài nguyên đó:

 • Bạn phải chỉ định giá trị cho những thuộc tính sau:

  • id
  • snippet.title – Thuộc tính này chỉ bắt buộc nếu yêu cầu cập nhật snippet của tài nguyên video.
  • snippet.categoryId – Thuộc tính này chỉ bắt buộc nếu yêu cầu cập nhật snippet của tài nguyên video.

 • Bạn có thể đặt giá trị cho những thuộc tính sau:

  • snippet.categoryId
  • snippet.defaultLanguage
  • snippet.description
  • snippet.tags[]
  • snippet.title
  • status.embeddable
  • status.license
  • status.privacyStatus
  • status.publicStatsViewable
  • status.publishAt – Nếu đặt giá trị cho thuộc tính này, bạn cũng phải đặt thuộc tính status.privacyStatus thành private.
  • status.selfDeclaredMadeForKids
  • recordingDetails.locationDescription (không dùng nữa)
  • recordingDetails.location.latitude (không dùng nữa)
  • recordingDetails.location.longitude (không dùng nữa)
  • recordingDetails.recordingDate
  • localizations.(key)
  • localizations.(key).title
  • localizations.(key).description

  Nếu bạn đang gửi yêu cầu cập nhật và yêu cầu của bạn không chỉ định giá trị cho một tài sản đã có giá trị, thì giá trị hiện có của tài sản đó sẽ bị xoá.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về một tài nguyên video trong nội dung phản hồi.

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
badRequest (400) defaultLanguageNotSet Yêu cầu API đang cố gắng thêm thông tin chi tiết đã bản địa hoá cho video mà không chỉ định ngôn ngữ mặc định của thông tin chi tiết của video.
badRequest (400) invalidCategoryId Thuộc tính snippet.categoryId chỉ định một mã danh mục không hợp lệ. Sử dụng phương thức videoCategories.list để truy xuất các danh mục được hỗ trợ.
badRequest (400) invalidDefaultBroadcastPrivacySetting Yêu cầu tìm cách đặt chế độ cài đặt quyền riêng tư không hợp lệ cho thông báo mặc định.
badRequest (400) invalidDescription Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định một nội dung mô tả video không hợp lệ.
badRequest (400) invalidPublishAt Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định thời gian xuất bản theo lịch không hợp lệ.
badRequest (400) invalidRecordingDetails Đối tượng recordingDetails trong siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định thông tin chi tiết về bản ghi không hợp lệ.
badRequest (400) invalidTags Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định từ khoá video không hợp lệ.
badRequest (400) invalidTitle Siêu dữ liệu của yêu cầu chỉ định một tiêu đề video không hợp lệ hoặc trống.
badRequest (400) invalidVideoMetadata Siêu dữ liệu của yêu cầu không hợp lệ.
forbidden (403) forbidden
forbidden (403) forbiddenEmbedSetting Yêu cầu cố gắng đặt một cài đặt nhúng không hợp lệ cho video. Xin lưu ý rằng một số kênh có thể không có quyền cung cấp trình phát được nhúng cho sự kiện phát trực tiếp. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của YouTube để biết thêm thông tin.
forbidden (403) forbiddenLicenseSetting Yêu cầu này cố gắng đặt giấy phép không hợp lệ cho video.
forbidden (403) forbiddenPrivacySetting Yêu cầu này tìm cách thiết lập một chế độ cài đặt quyền riêng tư không hợp lệ cho video.
notFound (404) videoNotFound Không tìm thấy video mà bạn đang cố gắng cập nhật. Kiểm tra giá trị của trường id trong nội dung yêu cầu để đảm bảo rằng trường đó chính xác.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.