Videos

Tất cả những video được tải lên qua điểm cuối videos.insert thuộc các dự án API chưa được xác minh và tạo sau ngày 28/7/2020 sẽ bị hạn chế ở chế độ xem riêng tư. Để gỡ bỏ hạn chế này, mỗi dự án API phải trải qua một quy trình kiểm tra để xác minh việc tuân thủ Điều khoản dịch vụ. Vui lòng xem Nhật ký sửa đổi API để biết thêm chi tiết.

Tài nguyên video đại diện cho một video trên YouTube.

Phương thức

API hỗ trợ các phương thức sau cho tài nguyên videos:

getRating
Truy xuất mức phân loại mà người dùng được uỷ quyền đã đưa ra cho danh sách các video cụ thể. Thử ngay.
list
Trả về danh sách video khớp với tham số yêu cầu API. Thử ngay.
chèn
Tải một video lên YouTube và đặt siêu dữ liệu của video đó nếu muốn.
cập nhật
Cập nhật siêu dữ liệu của video. Thử ngay.
xóa
Xóa video trên YouTube. Thử ngay.
rate [tỷ lệ]
Thêm lượt thích hoặc không thích cho video hoặc xóa lượt đánh giá khỏi video. Thử ngay.
reportAbuse
Báo cáo video vì chứa nội dung lạm dụng. Thử ngay.

Trình bày tài nguyên

Cấu trúc JSON dưới đây thể hiện định dạng của tài nguyên videos:

{
 "kind": "youtube#video",
 "etag": etag,
 "id": string,
 "snippet": {
  "publishedAt": datetime,
  "channelId": string,
  "title": string,
  "description": string,
  "thumbnails": {
   (key): {
    "url": string,
    "width": unsigned integer,
    "height": unsigned integer
   }
  },
  "channelTitle": string,
  "tags": [
   string
  ],
  "categoryId": string,
  "liveBroadcastContent": string,
  "defaultLanguage": string,
  "localized": {
   "title": string,
   "description": string
  },
  "defaultAudioLanguage": string
 },
 "contentDetails": {
  "duration": string,
  "dimension": string,
  "definition": string,
  "caption": string,
  "licensedContent": boolean,
  "regionRestriction": {
   "allowed": [
    string
   ],
   "blocked": [
    string
   ]
  },
  "contentRating": {
   "acbRating": string,
   "agcomRating": string,
   "anatelRating": string,
   "bbfcRating": string,
   "bfvcRating": string,
   "bmukkRating": string,
   "catvRating": string,
   "catvfrRating": string,
   "cbfcRating": string,
   "cccRating": string,
   "cceRating": string,
   "chfilmRating": string,
   "chvrsRating": string,
   "cicfRating": string,
   "cnaRating": string,
   "cncRating": string,
   "csaRating": string,
   "cscfRating": string,
   "czfilmRating": string,
   "djctqRating": string,
   "djctqRatingReasons": [,
    string
   ],
   "ecbmctRating": string,
   "eefilmRating": string,
   "egfilmRating": string,
   "eirinRating": string,
   "fcbmRating": string,
   "fcoRating": string,
   "fmocRating": string,
   "fpbRating": string,
   "fpbRatingReasons": [,
    string
   ],
   "fskRating": string,
   "grfilmRating": string,
   "icaaRating": string,
   "ifcoRating": string,
   "ilfilmRating": string,
   "incaaRating": string,
   "kfcbRating": string,
   "kijkwijzerRating": string,
   "kmrbRating": string,
   "lsfRating": string,
   "mccaaRating": string,
   "mccypRating": string,
   "mcstRating": string,
   "mdaRating": string,
   "medietilsynetRating": string,
   "mekuRating": string,
   "mibacRating": string,
   "mocRating": string,
   "moctwRating": string,
   "mpaaRating": string,
   "mpaatRating": string,
   "mtrcbRating": string,
   "nbcRating": string,
   "nbcplRating": string,
   "nfrcRating": string,
   "nfvcbRating": string,
   "nkclvRating": string,
   "oflcRating": string,
   "pefilmRating": string,
   "rcnofRating": string,
   "resorteviolenciaRating": string,
   "rtcRating": string,
   "rteRating": string,
   "russiaRating": string,
   "skfilmRating": string,
   "smaisRating": string,
   "smsaRating": string,
   "tvpgRating": string,
   "ytRating": string
  },
  "projection": string,
  "hasCustomThumbnail": boolean
 },
 "status": {
  "uploadStatus": string,
  "failureReason": string,
  "rejectionReason": string,
  "privacyStatus": string,
  "publishAt": datetime,
  "license": string,
  "embeddable": boolean,
  "publicStatsViewable": boolean,
  "madeForKids": boolean,
  "selfDeclaredMadeForKids": boolean
 },
 "statistics": {
  "viewCount": string,
  "likeCount": string,
  "dislikeCount": string,
  "favoriteCount": string,
  "commentCount": string
 },
 "player": {
  "embedHtml": string,
  "embedHeight": long,
  "embedWidth": long
 },
 "topicDetails": {
  "topicIds": [
   string
  ],
  "relevantTopicIds": [
   string
  ],
  "topicCategories": [
   string
  ]
 },
 "recordingDetails": {
  "recordingDate": datetime
 },
 "fileDetails": {
  "fileName": string,
  "fileSize": unsigned long,
  "fileType": string,
  "container": string,
  "videoStreams": [
   {
    "widthPixels": unsigned integer,
    "heightPixels": unsigned integer,
    "frameRateFps": double,
    "aspectRatio": double,
    "codec": string,
    "bitrateBps": unsigned long,
    "rotation": string,
    "vendor": string
   }
  ],
  "audioStreams": [
   {
    "channelCount": unsigned integer,
    "codec": string,
    "bitrateBps": unsigned long,
    "vendor": string
   }
  ],
  "durationMs": unsigned long,
  "bitrateBps": unsigned long,
  "creationTime": string
 },
 "processingDetails": {
  "processingStatus": string,
  "processingProgress": {
   "partsTotal": unsigned long,
   "partsProcessed": unsigned long,
   "timeLeftMs": unsigned long
  },
  "processingFailureReason": string,
  "fileDetailsAvailability": string,
  "processingIssuesAvailability": string,
  "tagSuggestionsAvailability": string,
  "editorSuggestionsAvailability": string,
  "thumbnailsAvailability": string
 },
 "suggestions": {
  "processingErrors": [
   string
  ],
  "processingWarnings": [
   string
  ],
  "processingHints": [
   string
  ],
  "tagSuggestions": [
   {
    "tag": string,
    "categoryRestricts": [
     string
    ]
   }
  ],
  "editorSuggestions": [
   string
  ]
 },
 "liveStreamingDetails": {
  "actualStartTime": datetime,
  "actualEndTime": datetime,
  "scheduledStartTime": datetime,
  "scheduledEndTime": datetime,
  "concurrentViewers": unsigned long,
  "activeLiveChatId": string
 },
 "localizations": {
  (key): {
   "title": string,
   "description": string
  }
 }
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#video.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
id string
Mã nhận dạng mà YouTube sử dụng để xác định riêng biệt video.
snippet object
Đối tượng snippet chứa thông tin cơ bản về video, chẳng hạn như tiêu đề, nội dung mô tả và danh mục video.
snippet.publishedAt datetime
Ngày và giờ xuất bản video. Xin lưu ý rằng thời gian này có thể khác với thời gian video được tải lên. Ví dụ: Nếu một video được tải lên ở dạng video riêng tư rồi sau đó chuyển sang chế độ công khai, thì tài sản này sẽ chỉ định thời điểm video đó được chuyển sang chế độ công khai.

Có một vài trường hợp đặc biệt:
 • Nếu video được tải lên dưới dạng video riêng tư và chủ sở hữu kênh truy xuất siêu dữ liệu video, thì giá trị thuộc tính sẽ chỉ định ngày và giờ tải video lên.
 • Nếu một video được tải lên dưới dạng video không công khai, thì giá trị thuộc tính cũng chỉ định ngày và giờ mà video đó được tải lên. Trong trường hợp này, bất kỳ ai biết mã video duy nhất của video đều có thể truy xuất siêu dữ liệu của video đó.
Giá trị được chỉ định ở định dạng ISO 8601.
snippet.channelId string
Mã nhận dạng mà YouTube sử dụng để xác định riêng biệt kênh nơi video được tải lên.
snippet.title string
Tiêu đề của video. Giá trị thuộc tính có độ dài tối đa là 100 ký tự và có thể chứa tất cả ký tự UTF-8 hợp lệ ngoại trừ <>. Bạn phải đặt giá trị cho thuộc tính này nếu gọi phương thức videos.update và đang cập nhật phần snippet của tài nguyên video.
snippet.description string
Nội dung mô tả của video. Giá trị thuộc tính có độ dài tối đa là 5000 byte và có thể chứa tất cả các ký tự UTF-8 hợp lệ ngoại trừ <>.
snippet.thumbnails object
Bản đồ các hình thu nhỏ liên kết với video. Đối với mỗi đối tượng trong bản đồ, khoá là tên của hình thu nhỏ và giá trị là một đối tượng chứa thông tin khác về hình thu nhỏ.
snippet.thumbnails.(key) object
Các giá trị khoá hợp lệ là:
 • default – Hình thu nhỏ mặc định. Hình thu nhỏ mặc định của video (hoặc tài nguyên đề cập đến video), chẳng hạn như mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm, có chiều rộng 120px và chiều cao 90px. Hình thu nhỏ mặc định cho kênh có chiều rộng 88 px và chiều cao 88 px.
 • medium – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao hơn. Đối với video (hoặc tài nguyên đề cập đến video), hình ảnh này rộng 320px và cao 180px. Đối với kênh, hình ảnh này rộng 240px và cao 240px.
 • high – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao. Đối với video (hoặc tài nguyên đề cập đến một video), hình ảnh này rộng 480px và cao 360px. Đối với kênh, hình ảnh này rộng 800px và cao 800px.
 • standard – Phiên bản hình thu nhỏ có độ phân giải cao hơn so với hình ảnh có độ phân giải high. Hình ảnh này khả dụng cho một số video và tài nguyên khác đề cập đến video, như các mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm. Hình ảnh này rộng 640 px và cao 480 px.
 • maxres – Phiên bản có độ phân giải cao nhất của hình thu nhỏ. Kích thước hình ảnh này áp dụng cho một số video và tài nguyên khác đề cập đến video, chẳng hạn như các mục trong danh sách phát hoặc kết quả tìm kiếm. Hình ảnh này rộng 1280 px và cao 720 px.
snippet.thumbnails.(key).url string
URL của hình ảnh.
snippet.thumbnails.(key).width unsigned integer
Chiều rộng của hình ảnh.
snippet.thumbnails.(key).height unsigned integer
Chiều cao của hình ảnh.
snippet.channelTitle string
Tiêu đề kênh của kênh chứa video.
snippet.tags[] list
Danh sách các thẻ từ khoá có liên kết với video. Thẻ có thể chứa dấu cách. Giá trị thuộc tính có độ dài tối đa là 500 ký tự. Xin lưu ý các quy tắc sau về cách tính giới hạn ký tự:
 • Giá trị thuộc tính là một danh sách và dấu phẩy giữa các mục trong danh sách được tính vào hạn mức.
 • Nếu thẻ chứa dấu cách, máy chủ API sẽ xử lý giá trị thẻ như thể nó được đặt trong dấu ngoặc kép và dấu ngoặc kép sẽ được tính vào giới hạn ký tự. Do đó, trong phạm vi giới hạn ký tự, thẻ Foo-Baz chứa 7 ký tự, nhưng thẻ Foo Baz chứa 9 ký tự.
snippet.categoryId string
Danh mục video trên YouTube liên kết với video. Bạn phải đặt giá trị cho thuộc tính này nếu gọi phương thức videos.update và đang cập nhật phần snippet của tài nguyên video.
snippet.liveBroadcastContent string
Cho biết video có phải là một chương trình phát sóng trực tiếp sắp diễn ra/đang hoạt động hay không. Hoặc giá trị là "không có" nếu video đó không phải là một sự kiện phát sóng trực tiếp sắp diễn ra/đang hoạt động.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • live
 • none
 • upcoming
snippet.defaultLanguage string
Ngôn ngữ của văn bản trong các thuộc tính snippet.titlesnippet.description của tài nguyên video.
snippet.localized object
Đối tượng snippet.localized chứa tiêu đề và nội dung mô tả đã bản địa hoá của video hoặc bằng ngôn ngữ mặc định cho siêu dữ liệu của video.
 • Văn bản đã bản địa hoá sẽ được trả về trong đoạn mã tài nguyên nếu yêu cầu videos.list sử dụng tham số hl để chỉ định ngôn ngữ mà văn bản đã bản địa hoá được trả về văn bản đã bản địa hoá có sẵn bằng ngôn ngữ đó.
 • Siêu dữ liệu cho ngôn ngữ mặc định được trả về nếu giá trị tham số hl không được chỉ định hoặc một giá trị được chỉ định nhưng không có siêu dữ liệu được bản địa hoá cho ngôn ngữ đã chỉ định.
Tài sản chứa giá trị chỉ có thể đọc. Sử dụng đối tượng localizations để thêm, cập nhật hoặc xoá các bộ phim/chương trình đã bản địa hoá.
snippet.localized.title string
Tiêu đề của video đã bản địa hoá.
snippet.localized.description string
Nội dung mô tả video đã bản địa hoá.
snippet.defaultAudioLanguage string
Thuộc tính default_audio_language chỉ định ngôn ngữ nói trong bản âm thanh mặc định của video.
contentDetails object
Đối tượng contentDetails chứa thông tin về nội dung video, bao gồm cả thời lượng của video và cho biết video đó có phụ đề hay không.
contentDetails.duration string
Thời lượng của video. Giá trị thuộc tính là khoảng thời gian theo tiêu chuẩn ISO 8601. Ví dụ: Đối với video có thời lượng tối thiểu 1 phút và dưới 1 giờ, thời lượng sẽ có định dạng PT#M#S, trong đó chữ cái PT thể hiện giá trị chỉ định một khoảng thời gian, chữ MS tương ứng với thời lượng tính bằng phút và giây. Ký tự # đứng trước chữ cái MS đều là số nguyên cho biết số phút (hoặc giây) của video. Ví dụ: Giá trị PT15M33S cho biết video dài 15 phút 33 giây.

Nếu video dài ít nhất một giờ, thì thời lượng sẽ ở định dạng PT#H#M#S, trong đó # đứng trước chữ cái H chỉ định thời lượng của video theo giờ và tất cả các chi tiết khác giống như mô tả ở trên. Nếu video dài ít nhất một ngày, thì các chữ cái PT sẽ được phân tách và định dạng của giá trị là P#DT#H#M#S. Vui lòng tham khảo quy cách ISO 8601 để biết đầy đủ thông tin chi tiết.
contentDetails.dimension string
Cho biết video sẽ xem được ở chế độ 3D hay 2D.
contentDetails.definition string
Cho biết video hiện được ở độ phân giải cao (HD) hay chỉ ở độ phân giải chuẩn.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • hd
 • sd
contentDetails.caption string
Cho biết video có phụ đề hay không.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • false
 • true
contentDetails.licensedContent boolean
Cho biết video có đại diện cho nội dung được cấp phép hay không, tức là nội dung được tải lên một kênh liên kết với một đối tác nội dung của YouTube, sau đó được đối tác đó xác nhận quyền sở hữu.
contentDetails.regionRestriction object
Đối tượng regionRestriction chứa thông tin về các quốc gia nơi một video có thể xem được (hoặc không thể xem). Đối tượng này sẽ chứa thuộc tính contentDetails.regionRestriction.allowed hoặc thuộc tính contentDetails.regionRestriction.blocked.
contentDetails.regionRestriction.allowed[] list
Danh sách mã vùng xác định những quốc gia nơi video có thể xem được. Nếu thuộc tính này có mặt và một quốc gia không có trong giá trị của thuộc tính này, thì video sẽ không được xuất hiện ở quốc gia đó. Nếu thuộc tính này có mặt và chứa danh sách trống thì video sẽ bị chặn ở tất cả các quốc gia.
contentDetails.regionRestriction.blocked[] list
Danh sách mã vùng giúp xác định những quốc gia nơi video bị chặn. Nếu thuộc tính này có mặt và một quốc gia không có trong giá trị của thuộc tính này, thì video có thể xem được ở quốc gia đó. Nếu thuộc tính này có mặt và chứa danh sách trống, thì video có thể xem được ở tất cả các quốc gia.
contentDetails.contentRating object
Nêu rõ mức phân loại mà video nhận được theo nhiều hệ thống phân loại.
contentDetails.contentRating.acbRating string
Mức phân loại của video được Uỷ ban phân loại Úc (ACB) hoặc Cơ quan Truyền thông và Truyền thông Úc (ACMA) tạo ra. Mức phân loại của ACMA được dùng để phân loại chương trình truyền hình dành cho trẻ em.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • acbC – Các chương trình đã được Cơ quan Thông tin và Truyền thông Úc phân loại là C. Các chương trình này dành cho trẻ em (trừ trẻ em mẫu giáo) nhỏ hơn 14 tuổi.
 • acbE — Đ
 • acbG — G
 • acbM — T2
 • acbMa15plus – MA15 trở lên
 • acbP – Các chương trình đã được Cơ quan Thông tin và Truyền thông Úc phân loại là P. Các chương trình này dành cho trẻ mẫu giáo.
 • acbPg – PG
 • acbR18plus đến R18 trở lên
 • acbUnrated
contentDetails.contentRating.agcomRating string
Điểm xếp hạng của video từ Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) của Ý.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • agcomT – T3
 • agcomUnrated
 • agcomVm14 – VM14
 • agcomVm18 – VM18
contentDetails.contentRating.anatelRating string
Điểm xếp hạng của kênh Anatel (Asociación Nacional de Televisión) của chương trình truyền hình Chile.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • anatelA — Đáp
 • anatelF — T6
 • anatelI – I
 • anatelI10 – I-10
 • anatelI12 – I-12
 • anatelI7 — I-7
 • anatelR — R
 • anatelUnrated
contentDetails.contentRating.bbfcRating string
Mức phân loại của Hội đồng phân loại phim ở Anh (BBFC) cho video.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • bbfc12 — 12
 • bbfc12a — 12A
 • bbfc15 — 15
 • bbfc18 đến 18 tuổi
 • bbfcPg – PG
 • bbfcR18 — 18 rand Nam Phi
 • bbfcU — U
 • bbfcUnrated
contentDetails.contentRating.bfvcRating string
Điểm xếp hạng của video của Hội đồng kiểm duyệt phim và video Thái Lan.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • bfvc13 — 13
 • bfvc15 — 15
 • bfvc18 đến 18 tuổi
 • bfvc20 — 20
 • bfvcB – TỶ
 • bfvcE — Đ
 • bfvcG — G
 • bfvcUnrated
contentDetails.contentRating.bmukkRating string
Mức phân loại của video của Hội đồng phân loại truyền thông Áo (Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur).

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • bmukk10 đến 10 tuổi trở lên
 • bmukk12 đến 12 tuổi trở lên
 • bmukk14 đến 14 tuổi trở lên
 • bmukk16 đến 16 tuổi trở lên
 • bmukk6 đến 6 tuổi trở lên
 • bmukk8 đến 8 tuổi trở lên
 • bmukkAa – Không hạn chế
 • bmukkUnrated
contentDetails.contentRating.catvRating string
Hệ thống phân loại dành cho truyền hình Canada – Hệ thống phân loại truyền hình ở Canada. Mức phân loại này của Ủy ban Phát thanh và Viễn thông Canada (CRTC) dành cho các chương trình phát sóng bằng tiếng Anh ở Canada. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web của Hội đồng Tiêu chuẩn Phát sóng Canada.

Các giá trị hợp lệ của thuộc tính này là:
 • catv14plus đến 14 tuổi trở lên
 • catv18plus đến 18 tuổi trở lên
 • catvC – C
 • catvC8 — C8
 • catvG — G
 • catvPg – PG
 • catvUnrated
contentDetails.contentRating.catvfrRating string
Mức phân loại video của Ủy ban Phát thanh và Truyền hình Canada (CRTC) cho các chương trình phát sóng bằng tiếng Pháp ở Canada. Để biết thêm thông tin, hãy xem trang web của Hội đồng Tiêu chuẩn Phát sóng Canada.

Các giá trị hợp lệ của thuộc tính này là:
 • catvfr13plus đến 13 tuổi trở lên
 • catvfr16plus đến 16 tuổi trở lên
 • catvfr18plus đến 18 tuổi trở lên
 • catvfr8plus đến 8 tuổi trở lên
 • catvfrG — G
 • catvfrUnrated
contentDetails.contentRating.cbfcRating string
Điểm xếp hạng của Hội đồng Chứng nhận Trung ương về Phim (CBFC – Ấn Độ) trong video.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • cbfcA — Đáp
 • cbfcS — Thua
 • cbfcU — U
 • cbfcUnrated
 • cbfcUA – U/A
 • cbfcUA7plus – U/A
 • cbfcUA13plus – U/A
 • cbfcUA16plus – U/A
contentDetails.contentRating.cccRating string
Điểm xếp hạng Consejo de Calificación rạp chiếu phim (Chile) của video.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • ccc14 đến 14 tuổi trở lên
 • ccc18 đến 18 tuổi trở lên
 • ccc18s – 18+ – contenido pornográfico
 • ccc18v – 18+ – contenido excesivamente datao
 • ccc6 – 6 tuổi trở lên – Bất tiện cho áo thun 7 años
 • cccTe – Người xem Todo
 • cccUnrated
contentDetails.contentRating.cceRating string
Điểm xếp hạng của video trên Comissionão de Classificação de Espect ́culos của Bồ Đào Nha.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • cceM12 — 12
 • cceM14 đến 14 tuổi
 • cceM16 đến 16 tuổi
 • cceM18 đến 18 tuổi
 • cceM4 — 4
 • cceM6 — 6
 • cceUnrated
contentDetails.contentRating.chfilmRating string
Điểm xếp hạng của video tại Thuỵ Sĩ.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • chfilm0 – 0
 • chfilm12 — 12
 • chfilm16 đến 16 tuổi
 • chfilm18 đến 18 tuổi
 • chfilm6 — 6
 • chfilmUnrated
contentDetails.contentRating.chvrsRating string
Video theo hệ thống phân loại video tại nhà ở Canada (CHVRS) của video đó.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • chvrs14a — 14A
 • chvrs18a — 18 A
 • chvrsE — Đ
 • chvrsG — G
 • chvrsPg – PG
 • chvrsR — R
 • chvrsUnrated
contentDetails.contentRating.cicfRating string
Mức phân loại của video do Commission de Contrôle des Films (Bỉ).

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • cicfE — Đ
 • cicfKntEna – KNT/ENA
 • cicfKtEa – KT/EA
 • cicfUnrated
contentDetails.contentRating.cnaRating string
Điểm xếp hạng của video do tổ chức CONSLIUL NATIONAL AL AUDIOVIZUALULUI (CNA) của Romania đánh giá.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • cna12 — 12
 • cna15 — 15
 • cna18 đến 18 tuổi
 • cna18plus đến 18 tuổi trở lên
 • cnaAp – AP
 • cnaUnrated
contentDetails.contentRating.cncRating string
Hệ thống phân loại tại Pháp – Commission detức movietographique

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • cnc10 – 10
 • cnc12 — 12
 • cnc16 đến 16 tuổi
 • cnc18 đến 18 tuổi
 • cncE — Đ
 • cncT – T3
 • cncUnrated
contentDetails.contentRating.csaRating string
Mức phân loại của video do Conseil supérieur de l?audiovisuel của Pháp đánh giá nội dung phát sóng.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • csa10 – 10
 • csa12 — 12
 • csa16 đến 16 tuổi
 • csa18 đến 18 tuổi
 • csaInterdiction – Lệnh chặn
 • csaT – T3
 • csaUnrated
contentDetails.contentRating.cscfRating string
Điểm xếp hạng của video này do Uỷ ban phân loại phim (CSCF) của Luxembourg thuộc Luxembourg thực hiện.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • cscf12 — 12
 • cscf16 đến 16 tuổi
 • cscf18 đến 18 tuổi
 • cscf6 — 6
 • cscf9 — 9
 • cscfA — Đáp
 • cscfAl – AL
 • cscfUnrated
contentDetails.contentRating.czfilmRating string
Điểm xếp hạng của video tại Cộng hoà Séc.

Các giá trị hợp lệ đối với cơ sở lưu trú này là:
 • czfilm12 — 12
 • czfilm14 đến 14 tuổi
 • czfilm18 đến 18 tuổi
 • czfilmU — U
 • czfilmUnrated
contentDetails.contentRating.djctqRating string
Điểm xếp hạng của video là hànhamento de Justiça, Classificação, Qualificação e Títulos (DJCQT – Brazil).

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • djctq10 – 10
 • djctq12 — 12
 • djctq14 đến 14 tuổi
 • djctq16 đến 16 tuổi
 • djctq18 đến 18 tuổi
 • djctqL – Thấp
 • djctqUnrated
contentDetails.contentRating.djctqRatingReasons[] list
Lý do giúp video nhận được mức phân loại là DJCQT (Brazil).
contentDetails.contentRating.ecbmctRating string
Hệ thống phân loại tại Thổ Nhĩ Kỳ – Hội đồng đánh giá và phân loại thuộc Bộ Văn hoá và Du lịch

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • ecbmct13a — 13A
 • ecbmct13plus đến 13 tuổi trở lên
 • ecbmct15a — 15A
 • ecbmct15plus đến 15 tuổi trở lên
 • ecbmct18plus đến 18 tuổi trở lên
 • ecbmct7a — 7A
 • ecbmct7plus đến 7 tuổi trở lên
 • ecbmctG — G
 • ecbmctUnrated
 • ecbmct6a — 6A
 • ecbmct6plus đến 6 tuổi trở lên
 • ecbmct10a – 10A
 • ecbmct10plus đến 10 tuổi trở lên
 • ecbmct16plus đến 16 tuổi trở lên
contentDetails.contentRating.eefilmRating string
Điểm xếp hạng của video tại Estonia.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • eefilmK12 – K-12
 • eefilmK14 – K-14
 • eefilmK16 – K-16
 • eefilmK6 — K-6
 • eefilmL – Thấp
 • eefilmMs12 – MS-12
 • eefilmMs6 – MS-6
 • eefilmPere – Pere
 • eefilmUnrated
contentDetails.contentRating.egfilmRating string
Điểm xếp hạng của video ở Ai Cập.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • egfilm18 đến 18 tuổi
 • egfilmBn – BN
 • egfilmGn – GN (GN)
 • egfilmUnrated
contentDetails.contentRating.eirinRating string
Điểm xếp hạng Eirin (映倫) của video. Eirin là hệ thống phân loại của Nhật Bản.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • eirinG — G
 • eirinPg12 – PG-12
 • eirinR15plus – R15 trở lên
 • eirinR18plus đến R18 trở lên
 • eirinUnrated
contentDetails.contentRating.fcbmRating string
Mức phân loại của video từ Hội đồng Kiểm duyệt Phim của Malaysia.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • fcbm13 — 13
 • fcbm16 đến 16 tuổi
 • fcbm18 đến 18 tuổi
 • fcbm18pa – 18PA
 • fcbm18pl – 18PL
 • fcbm18sg – 18SG
 • fcbm18sx – 18SX
 • fcbmP12 – P12
 • fcbmP13 – P13
 • fcbmPg13 – PG13
 • fcbmU — U
 • fcbmUnrated
contentDetails.contentRating.fcoRating string
Mức phân loại của video do Cục Quản lý Phim, Báo và Bài viết của Hong Kong đưa ra.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • fcoI – I
 • fcoIi — II
 • fcoIia — IIA
 • fcoIib — IIB
 • fcoIii — III
 • fcoUnrated
contentDetails.contentRating.fmocRating string
Tài sản này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 2 tháng 11 năm 2015. Thay vào đó, hãy sử dụng thuộc tính contentDetails.contentRating.cncRating.

Mức phân loại của video là Trung tâm quốc gia du cinéma et de l'image animé (Bộ Văn hoá Pháp).

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • fmoc10 – 10
 • fmoc12 — 12
 • fmoc16 đến 16 tuổi
 • fmoc18 đến 18 tuổi
 • fmocE — Đ
 • fmocU — U
 • fmocUnrated
contentDetails.contentRating.fpbRating string
Điểm xếp hạng của video từ Hội đồng Phim và Ấn phẩm Nam Phi.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • fpb10 – 10
 • fpb1012Pg – 10 – 12 PG
 • fpb13 — 13
 • fpb16 đến 16 tuổi
 • fpb18 đến 18 tuổi
 • fpb79Pg – 7 – 9PG
 • fpbA — Đáp
 • fpbPg – PG
 • fpbUnrated
 • fpbX18 — X18
 • fpbXx — XX
contentDetails.contentRating.fpbRatingReasons[] list
Lý do giúp video nhận được mức phân loại FPB (Nam Phi).
contentDetails.contentRating.fskRating string
Điểm xếp hạng của FreiWillige Selbstkontrolle der Phimwirtschaft (FSK – Đức) trong video là.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • fsk0 – FSK 0
 • fsk12 – FSK 12
 • fsk16 – FSK 16
 • fsk18 – 18 FSK
 • fsk6 – FSK 6
 • fskUnrated
contentDetails.contentRating.grfilmRating string
Điểm xếp hạng của video tại Hy Lạp.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • grfilmE — Đ
 • grfilmK — nghìn
 • grfilmK12 – K-12
 • grfilmK13 – K-13
 • grfilmK15 – K-15
 • grfilmK17 – K-17
 • grfilmK18 – K-18
 • grfilmUnrated
contentDetails.contentRating.icaaRating string
Điểm xếp hạng của video đó là Instituto de la Rạp chiếu phim y de las Artes AudioVisuales (ICAA – Tây Ban Nha).

Các giá trị hợp lệ cho cơ sở lưu trú này là:
 • icaa12 — 12
 • icaa13 — 13
 • icaa16 đến 16 tuổi
 • icaa18 đến 18 tuổi
 • icaa7 — 7
 • icaaApta — APTA
 • icaaUnrated
 • icaaX — X
contentDetails.contentRating.ifcoRating string
Mức phân loại của Văn phòng phân loại phim tại Ireland (IFCO – Ireland). Hãy xem trang web của IFCO để biết thêm thông tin.

Các giá trị hợp lệ cho cơ sở lưu trú này là:
 • ifco12 — 12
 • ifco12a — 12A
 • ifco15 — 15
 • ifco15a — 15A
 • ifco16 đến 16 tuổi
 • ifco18 đến 18 tuổi
 • ifcoG — G
 • ifcoPg – PG
 • ifcoUnrated
contentDetails.contentRating.ilfilmRating string
Điểm xếp hạng của video tại Israel.

Các giá trị hợp lệ đối với tài sản này là:
 • ilfilm12 — 12
 • ilfilm16 đến 16 tuổi
 • ilfilm18 đến 18 tuổi
 • ilfilmAa — AA
 • ilfilmUnrated
contentDetails.contentRating.incaaRating string
Mức phân loại INCAA (Instituto Nacional de Cine y Artes AudioVisuales – Argentina) của video.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • incaaAtp – ATP (Apta para todo Publico)
 • incaaC – X (Solo apta para mayores de 18 años, de exhibición condicionada)
 • incaaSam13 – 13 (Solo apta para mayores de 13 años)
 • incaaSam16 – 16 (Solo apta para mayores de 16 años)
 • incaaSam18 – 18 (Solo apta para mayores de 18 años)
 • incaaUnrated
contentDetails.contentRating.kfcbRating string
Điểm xếp hạng của video của Hội đồng phân loại phim của Kenya.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • kfcb16plus đến 16 tuổi
 • kfcbG – GE
 • kfcbPg – PG
 • kfcbR đến 18 tuổi
 • kfcbUnrated
contentDetails.contentRating.kijkwijzerRating string
voor de Classificatie van Audiovisuele Media (Hà Lan).

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • kijkwijzer12 — 12
 • kijkwijzer14 đến 14 tuổi
 • kijkwijzer16 đến 16 tuổi
 • kijkwijzer18 đến 18 tuổi
 • kijkwijzer6 — 6
 • kijkwijzer9 — 9
 • kijkwijzerAl – AL
 • kijkwijzerUnrated
contentDetails.contentRating.kmrbRating string
Điểm xếp hạng của Uỷ ban phân loại truyền thông Hàn Quốc (물 KMRB xếp hạng các video ở Hàn Quốc.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • kmrb12plus – 12세 이인 관람hoàn
 • kmrb15plus – 15세 이용 관람định
 • kmrbAll – ...[체관람hoàn chiết]
 • kmrbR – 청소년 관람불
 • kmrbTeenr
 • kmrbUnrated
contentDetails.contentRating.lsfRating string
Điểm xếp hạng của video do hãng phim Lembaga Sensor Phim của Indonesia cung cấp.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • lsf13 — 13
 • lsf17 đến 17 tuổi
 • lsf21 — 21
 • lsfA — Đáp
 • lsfBo – BO
 • lsfD — Hoà
 • lsfR — R
 • lsfSu — SU
 • lsfUnrated
contentDetails.contentRating.mccaaRating string
Điểm xếp hạng của video do Hội đồng phân loại độ tuổi phim (Phim) của Malta đưa ra.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • mccaa12 — 12
 • mccaa12a — 12A
 • mccaa14 – 14 – mức phân loại này đã bị xóa khỏi cấu trúc phân loại mới được ra mắt vào năm 2013.
 • mccaa15 — 15
 • mccaa16 – 16 – mức phân loại này đã bị xóa khỏi cấu trúc phân loại mới được ra mắt vào năm 2013.
 • mccaa18 đến 18 tuổi
 • mccaaPg – PG
 • mccaaU — U
 • mccaaUnrated
contentDetails.contentRating.mccypRating string
Mức phân loại của video từ Hội đồng Truyền thông dành cho Trẻ em và Thanh thiếu niên thuộc Viện Điện ảnh Đan Mạch (Det Danske Phiminstitut).

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • mccyp11 đến 11
 • mccyp15 — 15
 • mccyp7 — 7
 • mccypA — Đáp
 • mccypUnrated
contentDetails.contentRating.mcstRating string
Hệ thống phân loại của video tại Việt Nam – MCST

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • mcst0 – 0
 • mcst16plus đến 16 tuổi trở lên
 • mcstC13 – C13
 • mcstC16 — C16
 • mcstC18 — C18
 • mcstP – P
 • mcstUnrated
 • mcstT13 — T13
 • mcstT16 — T16
 • mcstT18 — T18
 • mcstK — nghìn
contentDetails.contentRating.mdaRating string
Điểm xếp hạng video của Cơ quan Phát triển Truyền thông (MDA) của Singapore và cụ thể là Hội đồng kiểm duyệt phim (BFC).

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • mdaG — G
 • mdaM18 — M18
 • mdaNc16 — NC16
 • mdaPg – PG
 • mdaPg13 – PG13
 • mdaR21 — R21
 • mdaUnrated
contentDetails.contentRating.medietilsynetRating string
Điểm xếp hạng của video từ Medietilsynet, Cơ quan truyền thông của Na Uy.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • medietilsynet11 đến 11
 • medietilsynet12 — 12
 • medietilsynet15 — 15
 • medietilsynet18 đến 18 tuổi
 • medietilsynet6 — 6
 • medietilsynet7 — 7
 • medietilsynet9 — 9
 • medietilsynetA — Đáp
 • medietilsynetUnrated
contentDetails.contentRating.mekuRating string
Mức phân loại của video từ Viện Kansallinen Audiovisuaalinen Instituutti (Viện nghe nhìn Quốc gia Phần Lan) của Phần Lan.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • meku12 — 12
 • meku16 đến 16 tuổi
 • meku18 đến 18 tuổi
 • meku7 — 7
 • mekuS — Thua
 • mekuUnrated
contentDetails.contentRating.mibacRating string
Mức phân loại video của Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Ý).

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • mibacT
 • mibacUnrated
 • mibacVap
 • mibacVm6
 • mibacVm12
 • mibacVm14
 • mibacVm18
contentDetails.contentRating.mocRating string
Điểm xếp hạng Ministerio de Cultura (Colombia) của video.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • moc12 — 12
 • moc15 — 15
 • moc18 đến 18 tuổi
 • moc7 — 7
 • mocBanned – Bị cấm
 • mocE — Đ
 • mocT – T3
 • mocUnrated
 • mocX — X
contentDetails.contentRating.moctwRating string
Mức phân loại của video do Bộ Văn hoá Đài Loan (Mân Trung 化部).

Các giá trị hợp lệ đối với tài sản này là:
 • moctwG — G
 • moctwP – P
 • moctwPg – PG
 • moctwR — R
 • moctwR12 — R-12
 • moctwR15 — R-15
 • moctwUnrated
contentDetails.contentRating.mpaaRating string
Mức phân loại của video đó theo Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ (MPAA).

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • mpaaG — G
 • mpaaNc17 – NC-17
 • mpaaPg – PG
 • mpaaPg13 – PG-13
 • mpaaR — R
 • mpaaUnrated
contentDetails.contentRating.mpaatRating string
Mức phân loại của Hiệp hội Điện ảnh Hoa Kỳ đối với đoạn giới thiệu và bản xem trước phim.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • mpaatGb – GB (Dải màu xanh lục – Được phê duyệt cho tất cả đối tượng)
 • mpaatRb – RB (Ban nhạc màu đỏ – Dành cho độ tuổi từ 17 trở lên)
contentDetails.contentRating.mtrcbRating string
Mức phân loại của video do Uỷ ban phân loại và đánh giá phim và chương trình truyền hình (Philippines) đưa ra.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • mtrcbG — G
 • mtrcbPg – PG
 • mtrcbR13 — R-13
 • mtrcbR16 — R-16
 • mtrcbR18 — R-18
 • mtrcbUnrated
 • mtrcbX — X
contentDetails.contentRating.nbcRating string
Điểm xếp hạng của video do Cục phân loại quốc gia Maldives đưa ra.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • nbc12plus đến 12 tuổi trở lên
 • nbc15plus đến 15 tuổi trở lên
 • nbc18plus đến 18 tuổi trở lên
 • nbc18plusr – 18 tuổi trở lên
 • nbcG — G
 • nbcPg – PG
 • nbcPu – PU
 • nbcUnrated
contentDetails.contentRating.nfrcRating string
Điểm xếp hạng của video từ Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Bulgaria.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • nfrcA — Đáp
 • nfrcB – TỶ
 • nfrcC – C
 • nfrcD — Hoà
 • nfrcUnrated
 • nfrcX — X
contentDetails.contentRating.nfvcbRating string
Điểm xếp hạng của video từ Hội đồng kiểm duyệt phim và video quốc gia Nigeria.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • nfvcb12 — 12
 • nfvcb12a — 12A
 • nfvcb15 — 15
 • nfvcb18 đến 18 tuổi
 • nfvcbG — G
 • nfvcbPg – PG
 • nfvcbRe — RE
 • nfvcbUnrated
contentDetails.contentRating.nkclvRating string
Mức phân loại của video từ Nacionãlays Kino centrs (Trung tâm Điện ảnh Quốc gia Latvia).

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • nkclv12plus đến 12 tuổi trở lên
 • nkclv18plus đến 18 tuổi trở lên
 • nkclv7plus đến 7 tuổi trở lên
 • nkclvU — U
 • nkclvUnrated
contentDetails.contentRating.oflcRating string
Mức phân loại của Văn phòng Phân loại Phim và Văn học (OFLC – New Zealand) của video.

Các giá trị hợp lệ cho cơ sở lưu trú này là:
 • oflcG — G
 • oflcM — T2
 • oflcPg – PG
 • oflcR13 — R13
 • oflcR15 — 15 R1
 • oflcR16 — R16
 • oflcR18 — 18 rand Nam Phi
 • oflcRp13 — RP13
 • oflcRp16 – RP16
 • oflcUnrated
contentDetails.contentRating.pefilmRating string
Điểm xếp hạng của video tại Peru.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • pefilm14 đến 14 tuổi
 • pefilm18 đến 18 tuổi
 • pefilmPg – PG
 • pefilmPt – giờ Thái Bình Dương
 • pefilmUnrated
contentDetails.contentRating.resorteviolenciaRating string
Điểm xếp hạng của video ở Venezuela.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • resorteviolenciaA — Đáp
 • resorteviolenciaB – TỶ
 • resorteviolenciaC – C
 • resorteviolenciaD — Hoà
 • resorteviolenciaE — Đ
 • resorteviolenciaUnrated
contentDetails.contentRating.rtcRating string
Mức phân loại của Tổng cục Phát thanh, Truyền hình và Điện ảnh (Mexico) của video.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • rtcA — Đáp
 • rtcAa — AA
 • rtcB – TỶ
 • rtcB15 – B15
 • rtcC – C
 • rtcD — Hoà
 • rtcUnrated
contentDetails.contentRating.rteRating string
Điểm xếp hạng của video trên kênh Raidió Teilifís Éireann của Ireland.

Các giá trị hợp lệ đối với cơ sở lưu trú này là:
 • rteCh – Thuỵ Sĩ
 • rteGa – GA
 • rteMa – MA
 • rtePs – PS
 • rteUnrated
contentDetails.contentRating.russiaRating string
Mức phân loại của video do Cơ quan đăng ký phim quốc gia Liên bang Nga (MKRF – Nga) đánh giá.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • russia0 – 0 trở lên
 • russia12 đến 12 tuổi trở lên
 • russia16 đến 16 tuổi trở lên
 • russia18 đến 18 tuổi trở lên
 • russia6 đến 6 tuổi trở lên
 • russiaUnrated
contentDetails.contentRating.skfilmRating string
Điểm xếp hạng của video tại Slovakia.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • skfilmG — G
 • skfilmP2 – P2
 • skfilmP5 — P5
 • skfilmP8 — P8
 • skfilmUnrated
contentDetails.contentRating.smaisRating string
Điểm xếp hạng của video tại Iceland.

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • smais12 — 12
 • smais14 đến 14 tuổi
 • smais16 đến 16 tuổi
 • smais18 đến 18 tuổi
 • smais7 — 7
 • smaisL – Thấp
 • smaisUnrated
contentDetails.contentRating.smsaRating string
Điểm xếp hạng video của Statens medierād (Hội đồng Truyền thông Quốc gia Thuỵ Điển).

Các giá trị hợp lệ của cơ sở lưu trú này là:
 • smsa11 đến 11
 • smsa15 — 15
 • smsa7 — 7
 • smsaA – Tất cả độ tuổi
 • smsaUnrated
contentDetails.contentRating.tvpgRating string
Mức phân loại theo Nguyên tắc dành cho cha mẹ khi xem TV (TVPG) của video.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • tvpgG – TV-G
 • tvpgMa – TV-MA
 • tvpgPg – TV-PG
 • tvpgUnrated
 • tvpgY – TV-Y
 • tvpgY7 – TV-Y7
 • tvpgY7Fv – TV-Y7-FV
 • pg14 – TV-14
contentDetails.contentRating.ytRating string
Mức phân loại mà YouTube dùng để xác định nội dung bị giới hạn độ tuổi.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • ytAgeRestricted
contentDetails.projection string
Chỉ định định dạng chiếu của video.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • 360
 • rectangular
contentDetails.hasCustomThumbnail boolean
Cho biết liệu người tải video lên có cung cấp hình thu nhỏ tuỳ chỉnh cho video hay không. Chỉ người tải video lên mới có thể nhìn thấy tài sản này.
status object
Đối tượng status chứa thông tin về trạng thái tải lên, xử lý và quyền riêng tư của video.
status.uploadStatus string
Trạng thái của video đã tải lên.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • deleted
 • failed
 • processed
 • rejected
 • uploaded
status.failureReason string
Giá trị này giải thích lý do không tải được video lên. Thuộc tính này chỉ xuất hiện nếu thuộc tính uploadStatus cho biết không tải lên được.

Các giá trị hợp lệ của thuộc tính này là:
 • codec
 • conversion
 • emptyFile
 • invalidFile
 • tooSmall
 • uploadAborted
status.rejectionReason string
Giá trị này giải thích lý do YouTube từ chối một video đã tải lên. Tài sản này chỉ xuất hiện nếu tài sản uploadStatus cho biết rằng tệp tải lên đã bị từ chối.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • claim
 • copyright
 • duplicate
 • inappropriate
 • legal
 • length
 • termsOfUse
 • trademark
 • uploaderAccountClosed
 • uploaderAccountSuspended
status.privacyStatus string
Trạng thái quyền riêng tư của video.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • private
 • public
 • unlisted
status.publishAt datetime
Ngày và giờ lên lịch xuất bản video. Bạn chỉ có thể thiết lập chế độ này nếu video đang ở trạng thái riêng tư. Giá trị được chỉ định theo định dạng ISO 8601. Vui lòng lưu ý hai điểm bổ sung sau đây về hành vi của tài sản này:
 • Nếu đặt giá trị của thuộc tính này khi gọi phương thức videos.update, bạn cũng phải đặt giá trị thuộc tính status.privacyStatus thành private ngay cả khi video đã ở chế độ riêng tư.
 • Nếu yêu cầu của bạn lên lịch xuất bản video tại một thời điểm nào đó trong quá khứ, thì video đó sẽ được xuất bản ngay lập tức. Do đó, việc đặt thuộc tính status.publishAt thành một ngày và giờ trong quá khứ cũng giống như việc thay đổi privacyStatus của video từ private thành public.
status.license string
Giấy phép của video.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • creativeCommon
 • youtube
status.embeddable boolean
Giá trị này cho biết video có thể được nhúng trên một trang web khác hay không.
status.publicStatsViewable boolean
Giá trị này cho biết liệu số liệu thống kê mở rộng về video trên trang xem của video đó có thể xem công khai hay không. Theo mặc định, bạn có thể xem những số liệu thống kê này và những số liệu thống kê như số lượt xem và điểm xếp hạng của video vẫn sẽ hiển thị công khai ngay cả khi bạn đặt giá trị của tài sản này thành false.
status.madeForKids boolean
Giá trị này cho biết video có được chỉ định là dành cho trẻ em hay không và có trạng thái hiện tại là "dành cho trẻ em" của video. Ví dụ: trạng thái có thể được xác định dựa trên giá trị của thuộc tính selfDeclaredMadeForKids. Hãy truy cập vào Trung tâm trợ giúp của YouTube để tìm hiểu thêm thông tin về cách đặt đối tượng người xem cho kênh, video hoặc tin phát sóng của bạn.
status.selfDeclaredMadeForKids boolean
Trong yêu cầu videos.insert hoặc videos.update, tài sản này cho phép chủ sở hữu kênh chỉ định video là dành cho trẻ em. Trong yêu cầu videos.list, giá trị thuộc tính chỉ được trả về nếu chủ sở hữu kênh đã cho phép yêu cầu API.
statistics object
Đối tượng statistics chứa số liệu thống kê về video.
statistics.viewCount unsigned long
Số lần video được xem.
statistics.likeCount unsigned long
Số người dùng đã cho biết họ thích video.
statistics.dislikeCount unsigned long
Lưu ý: Tài sản statistics.dislikeCount đã được chuyển sang chế độ riêng tư kể từ ngày 13 tháng 12 năm 2021. Điều này có nghĩa là thuộc tính chỉ được đưa vào phản hồi API nếu yêu cầu API đã được chủ sở hữu video xác thực. Hãy xem nhật ký sửa đổi để biết thêm thông tin.

Số người dùng đã cho biết họ không thích video.
statistics.favoriteCount unsigned long
Lưu ý: Tài sản này không còn được dùng nữa. Việc ngừng sử dụng này có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 8 năm 2015. Giá trị của thuộc tính này hiện luôn được đặt thành 0.
statistics.commentCount unsigned long
Số lượt bình luận của video.
player object
Đối tượng player chứa thông tin mà bạn sẽ dùng để phát video trong một trình phát được nhúng.
player.embedHtml string
Thẻ <iframe> dùng để nhúng một trình phát để phát video.
 • Nếu yêu cầu API để truy xuất tài nguyên chỉ định một giá trị cho tham số maxHeight và/hoặc maxWidth, thì kích thước của trình phát được nhúng sẽ được điều chỉnh theo tỷ lệ để đáp ứng các yêu cầu maxHeight và/hoặc maxWidth.
 • Nếu tỷ lệ khung hình của video không xác định, trình phát được nhúng sẽ mặc định ở định dạng 4:3.
player.embedHeight long
Chiều cao của trình phát được nhúng trả về trong tài sản player.embedHtml. Thuộc tính này chỉ được trả về nếu yêu cầu đã chỉ định giá trị cho tham số maxHeight và/hoặc maxWidth và đã biết tỷ lệ khung hình của video.
player.embedWidth long
Chiều rộng của trình phát được nhúng mà trả về trong tài sản player.embedHtml. Thuộc tính này chỉ được trả về nếu yêu cầu đã chỉ định giá trị cho tham số maxHeight và/hoặc maxWidth và đã biết tỷ lệ khung hình của video.
topicDetails object
Đối tượng topicDetails đóng gói thông tin về các chủ đề liên kết với video.

Lưu ý quan trọng: Hãy xem định nghĩa của các thuộc tính topicDetails.relevantTopicIds[]topicDetails.topicIds[], cũng như nhật ký sửa đổi để biết thêm thông tin về những thay đổi sắp tới liên quan đến mã chủ đề.
topicDetails.topicIds[] list
Lưu ý quan trọng: Tài sản này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2016. API không còn trả về các giá trị cho thuộc tính này và mọi chủ đề liên kết với một video hiện đều được trả về bằng giá trị thuộc tính topicDetails.relevantTopicIds[].
topicDetails.relevantTopicIds[] list
Danh sách mã chủ đề có liên quan đến video.

Tài sản này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 10 tháng 11 năm 2016. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tính năng này đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2017.

Lưu ý quan trọng: Do Freebase và API Freebase không còn được dùng nữa, nên các mã chủ đề đã bắt đầu hoạt động theo cách khác kể từ ngày 27 tháng 2 năm 2017. Vào thời điểm đó, YouTube bắt đầu trả về một nhóm nhỏ các mã chủ đề được tuyển chọn.

topicDetails.topicCategories[] list
Danh sách các URL trên Wikipedia cung cấp thông tin mô tả tổng quan về nội dung video.
recordingDetails object
Đối tượng recordingDetails đóng gói thông tin về vị trí, ngày và địa chỉ quay video.
recordingDetails.locationDescription string
Tài sản này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Vui lòng xem thông báo ngừng sử dụng để biết thêm chi tiết.

Nội dung mô tả bằng văn bản về địa điểm quay video.
recordingDetails.location object
Thông tin về vị trí địa lý liên kết với video. Xin lưu ý rằng giá trị của thuộc tính con xác định vị trí mà chủ sở hữu video muốn liên kết với video. Giá trị này có thể chỉnh sửa, tìm kiếm được trên video công khai và có thể được hiển thị cho người dùng đối với video công khai.
recordingDetails.location.latitude double
Tài sản này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Vui lòng xem thông báo ngừng sử dụng để biết thêm chi tiết.

Vĩ độ tính theo độ.
recordingDetails.location.longitude double
Tài sản này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 1 tháng 6 năm 2017. Vui lòng xem thông báo ngừng sử dụng để biết thêm chi tiết.

Kinh độ tính theo độ.
recordingDetails.location.altitude double
Tài sản này đã ngừng hoạt động kể từ ngày 9 tháng 7 năm 2018. Vui lòng xem thông báo ngừng sử dụng để biết thêm chi tiết.

Độ cao so với hình elip tham chiếu, tính bằng mét.
recordingDetails.recordingDate datetime
Ngày và giờ quay video. Giá trị được chỉ định theo định dạng ISO 8601 (YYYY-MM-DDThh:mm:ss.sssZ).
fileDetails object
Đối tượng fileDetails đóng gói thông tin về tệp video được tải lên YouTube, bao gồm độ phân giải, thời lượng, bộ mã hoá và giải mã âm thanh, tốc độ bit của luồng phát và các thông tin khác. Chỉ chủ sở hữu video mới có thể truy xuất dữ liệu này.

Đối tượng fileDetails sẽ chỉ được trả về nếu thuộc tính processingDetails.fileAvailability có giá trị available.
fileDetails.fileName string
Tên của tệp đã tải lên. Trường này hiển thị cho dù tệp video hay một loại tệp khác đã được tải lên.
fileDetails.fileSize unsigned long
Kích thước của tệp tải lên tính bằng byte. Trường này hiển thị cho dù tệp video hay một loại tệp khác đã được tải lên.
fileDetails.fileType string
Loại tệp đã tải lên theo phát hiện của công cụ xử lý video của YouTube. Hiện tại, YouTube chỉ xử lý các tệp video. Tuy nhiên, trường này sẽ xuất hiện cho dù tệp video hoặc một loại tệp khác đã được tải lên hay chưa.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • archive – Tệp là một tệp lưu trữ, chẳng hạn như tệp lưu trữ .zip.
 • audio – Tệp này là loại tệp âm thanh đã biết, chẳng hạn như tệp .mp3.
 • document – Tệp là một tài liệu hoặc tệp văn bản, chẳng hạn như tài liệu MS Word.
 • image – Tệp là một tệp hình ảnh, chẳng hạn như hình ảnh .jpeg.
 • other – Tệp này là một loại tệp khác không phải video.
 • project – Tệp là một tệp dự án video, chẳng hạn như dự án Microsoft Windows Movie Maker, không chứa dữ liệu video thực.
 • video – Tệp này là một loại tệp video đã biết, chẳng hạn như tệp .mp4.
fileDetails.container string
Định dạng vùng chứa của tệp video tải lên.
fileDetails.videoStreams[] list
Danh sách các luồng video có trong tệp video đã tải lên. Mỗi mục trong danh sách chứa siêu dữ liệu chi tiết về một luồng video.
fileDetails.videoStreams[].widthPixels unsigned integer
Chiều rộng của nội dung video đã mã hoá tính bằng pixel. Bạn có thể tính tỷ lệ khung hình mã hoá của video là width_pixels / height_pixels.
fileDetails.videoStreams[].heightPixels unsigned integer
Chiều cao của nội dung video đã mã hoá tính bằng pixel.
fileDetails.videoStreams[].frameRateFps double
Tốc độ khung hình của luồng video, tính bằng khung hình/giây.
fileDetails.videoStreams[].aspectRatio double
Tỷ lệ khung hình hiển thị của nội dung video, cho biết tỷ lệ khung hình mà video sẽ hiển thị.
fileDetails.videoStreams[].codec string
Bộ mã hoá và giải mã video mà luồng sử dụng.
fileDetails.videoStreams[].bitrateBps unsigned long
Tốc độ bit của luồng video (tính bằng bit/giây).
fileDetails.videoStreams[].rotation string
Số tiền mà YouTube cần xoay vòng nội dung nguồn gốc để hiển thị video chính xác.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • clockwise – Video cần xoay 90 độ theo chiều kim đồng hồ.
 • counterClockwise – Video cần được xoay 90 độ ngược chiều kim đồng hồ.
 • none – Video không cần xoay.
 • other – Video cần được xoay theo một số cách không quan trọng.
 • upsideDown – Video cần được xoay ngược.
fileDetails.videoStreams[].vendor string
Một giá trị xác định duy nhất một nhà cung cấp video. Thông thường, giá trị là mã nhà cung cấp gồm bốn chữ cái.
fileDetails.audioStreams[] list
Danh sách các luồng âm thanh có trong tệp video đã tải lên. Mỗi mục trong danh sách chứa siêu dữ liệu chi tiết về một luồng âm thanh.
fileDetails.audioStreams[].channelCount unsigned integer
Số kênh âm thanh trong luồng.
fileDetails.audioStreams[].codec string
Bộ mã hoá và giải mã âm thanh mà luồng sử dụng.
fileDetails.audioStreams[].bitrateBps unsigned long
Tốc độ bit của luồng âm thanh (tính bằng bit/giây).
fileDetails.audioStreams[].vendor string
Một giá trị xác định duy nhất một nhà cung cấp video. Thông thường, giá trị là mã nhà cung cấp gồm bốn chữ cái.
fileDetails.durationMs unsigned long
Thời lượng của video tải lên tính bằng mili giây.
fileDetails.bitrateBps unsigned long
Tốc độ bit kết hợp (video và âm thanh) của tệp video được tải lên tính bằng bit/giây.
fileDetails.creationTime string
Ngày và giờ tạo tệp video tải lên. Giá trị được chỉ định theo định dạng ISO 8601. Hiện tại, chúng tôi hỗ trợ các định dạng ISO 8601 sau:
 • Chỉ có ngày: YYYY-MM-DD
 • Giờ hiện tại: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS
 • Thời gian có múi giờ: YYYY-MM-DDTHH:MM:SS+HH:MM
processingDetails object
Đối tượng processingDetails đóng gói thông tin về tiến trình của YouTube trong quá trình xử lý tệp video đã tải lên. Các thuộc tính trong đối tượng xác định trạng thái xử lý hiện tại và ước tính thời gian còn lại cho đến khi YouTube xử lý xong video. Phần này cũng cho biết video có sử dụng được các loại dữ liệu hoặc nội dung khác nhau, chẳng hạn như thông tin chi tiết về tệp hoặc hình thu nhỏ hay không.

Đối tượng processingProgress được thiết kế để thăm dò ý kiến nhằm giúp video tải lên có thể theo dõi tiến trình xử lý tệp video mà YouTube đã tải lên. Chỉ chủ sở hữu video mới có thể truy xuất dữ liệu này.
processingDetails.processingStatus string
Trạng thái xử lý của video. Giá trị này cho biết YouTube có thể xử lý video hay không hoặc video có đang được xử lý hay không.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • failed – Xử lý video không thành công. Hãy xem phương thức Xử lý lý do không hợp lý.
 • processing – Video hiện đang được xử lý. Hãy xem quá trình xử lý.
 • succeeded – Video đã được xử lý thành công.
 • terminated – Thông tin đang xử lý không còn nữa.
processingDetails.processingProgress object
Đối tượng processingProgress chứa thông tin về tiến trình YouTube xử lý video. Các giá trị thực sự chỉ phù hợp nếu trạng thái xử lý của video là processing.
processingDetails.processingProgress.partsTotal unsigned long
Đây là con số ước tính về tổng số phần cần được xử lý trong video. Số liệu ước tính chính xác hơn có thể được cập nhật trong khi YouTube xử lý video.
processingDetails.processingProgress.partsProcessed unsigned long
Số phần của video mà YouTube đã xử lý. Bạn có thể ước tính tỷ lệ phần trăm của video mà YouTube đã xử lý bằng cách tính:
100 * parts_processed / parts_total

Xin lưu ý rằng do số phần ước tính có thể tăng lên mà không tăng tương ứng về số phần đã xử lý nên có thể tiến trình được tính toán có thể giảm định kỳ trong khi YouTube xử lý video.
processingDetails.processingProgress.timeLeftMs unsigned long
Thời gian ước tính (tính bằng mili giây) mà YouTube cần để hoàn tất quá trình xử lý video.
processingDetails.processingFailureReason string
Lý do YouTube không xử lý được video đó. Tài sản này sẽ chỉ có giá trị nếu giá trị của tài sản processingStatusfailed.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • other – Một số thành phần xử lý khác không thành công.
 • streamingFailed – Không gửi được video đến người phát trực tiếp.
 • transcodeFailed – Chuyển mã nội dung không thành công.
 • uploadFailed – Không gửi được tệp.
processingDetails.fileDetailsAvailability string
Giá trị này cho biết liệu có thông tin chi tiết về tệp cho video đã tải lên hay không. Bạn có thể truy xuất thông tin chi tiết về tệp của video bằng cách yêu cầu phần fileDetails trong yêu cầu videos.list().
processingDetails.processingIssuesAvailability string
Giá trị này cho biết liệu công cụ xử lý video có đưa ra các đề xuất có thể cải thiện khả năng xử lý video của YouTube, cảnh báo giải thích sự cố xử lý video hay lỗi gây ra sự cố xử lý video hay không. Bạn có thể truy xuất các đề xuất này bằng cách yêu cầu phần suggestions trong yêu cầu videos.list().
processingDetails.tagSuggestionsAvailability string
Giá trị này cho biết liệu các đề xuất về từ khoá (thẻ) có áp dụng cho video hay không. Bạn có thể thêm thẻ vào siêu dữ liệu của video để giúp những người dùng khác tìm thấy video đó dễ dàng hơn. Bạn có thể truy xuất các đề xuất này bằng cách yêu cầu phần suggestions trong yêu cầu videos.list().
processingDetails.editorSuggestionsAvailability string
Giá trị này cho biết liệu video có các đề xuất chỉnh sửa video (giúp cải thiện chất lượng video hoặc trải nghiệm phát) hay không. Bạn có thể truy xuất các đề xuất này bằng cách yêu cầu phần suggestions trong yêu cầu videos.list().
processingDetails.thumbnailsAvailability string
Giá trị này cho biết liệu hình thu nhỏ đã được tạo cho video hay chưa.
suggestions object
Đối tượng suggestions đóng gói các đề xuất giúp xác định cơ hội cải thiện chất lượng hoặc siêu dữ liệu của video tải lên. Chỉ chủ sở hữu video mới có thể truy xuất dữ liệu này.

Đối tượng suggestions sẽ chỉ được trả về nếu thuộc tính processingDetails.tagSuggestionsAvailability hoặc thuộc tính processingDetails.editorSuggestionsAvailability có giá trị available.
suggestions.processingErrors[] list
Danh sách các lỗi sẽ khiến YouTube không xử lý được video đã tải lên. Những lỗi này cho thấy rằng trạng thái cuối cùng của video gần như chắc chắn là failed, bất kể trạng thái xử lý video hiện tại như thế nào.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • archiveFile – Tệp lưu trữ (ví dụ: tệp lưu trữ ZIP).
 • audioFile – Tệp chỉ chứa âm thanh (ví dụ: tệp MP3).
 • docFile – Tài liệu hoặc tệp văn bản (ví dụ: tài liệu MS Word).
 • imageFile – Tệp hình ảnh (ví dụ: hình ảnh JPEG).
 • notAVideoFile – Tệp khác không phải video.
 • projectFile – Tệp dự án phim (ví dụ: Dự án Microsoft Windows Movie Maker).
suggestions.processingWarnings[] list
Danh sách các lý do có thể khiến YouTube gặp khó khăn khi chuyển mã video tải lên hoặc dẫn đến việc chuyển mã nhầm. Những cảnh báo này sẽ xuất hiện trước khi YouTube thực sự xử lý tệp video đã tải lên. Ngoài ra, báo cáo này xác định những vấn đề không nhất thiết thể hiện rằng quá trình xử lý video sẽ không thành công nhưng vẫn có thể gây ra sự cố như vấn đề đồng bộ hoá, cấu phần phần mềm video hoặc thiếu bản âm thanh.

Các giá trị hợp lệ cho thuộc tính này là:
 • hasEditlist – Tính năng chỉnh sửa danh sách hiện chưa được hỗ trợ.
 • inconsistentResolution – Xung đột giữa độ phân giải của vùng chứa và luồng.
 • problematicAudioCodec – Bộ mã hoá và giải mã âm thanh được xác định là nguyên nhân gây ra sự cố đã được sử dụng.
 • problematicVideoCodec – Bộ mã hoá và giải mã video được xác định là nguyên nhân gây ra sự cố đã được sử dụng.
 • unknownAudioCodec – Bộ mã hoá và giải mã âm thanh không nhận dạng được, việc chuyển mã có thể không thành công.
 • unknownContainer – Định dạng tệp không được nhận dạng, việc chuyển mã có thể không thành công.
 • unknownVideoCodec – Bộ mã hoá và giải mã video không được nhận dạng, việc chuyển mã có thể không thành công.
suggestions.processingHints[] list
Danh sách các đề xuất có thể giúp cải thiện khả năng xử lý video của YouTube.

Các giá trị hợp lệ cho tài sản này là:
 • nonStreamableMov – Tệp MP4 không thể phát trực tuyến, việc này sẽ làm chậm quá trình xử lý.
 • sendBestQualityVideo – Có thể phiên bản video này sẽ có chất lượng tốt hơn.
suggestions.tagSuggestions[] list
Một danh sách thẻ từ khoá có thể thêm vào siêu dữ liệu của video để tăng khả năng người dùng tìm thấy video của bạn khi tìm kiếm hoặc duyệt xem trên YouTube.
suggestions.tagSuggestions[].tag string
Thẻ từ khoá được đề xuất cho video.
suggestions.tagSuggestions[].categoryRestricts[] list
Một nhóm danh mục video liên quan đến thẻ. Bạn có thể sử dụng thông tin này để hiển thị các đề xuất thẻ thích hợp dựa trên danh mục video mà người tải lên video liên kết với video. Theo mặc định, các đề xuất thẻ có liên quan cho tất cả danh mục nếu không có giới hạn nào được xác định cho từ khoá.
suggestions.editorSuggestions[] list
Danh sách các thao tác chỉnh sửa video có thể cải thiện chất lượng hoặc trải nghiệm phát của video đã tải lên.

Các giá trị hợp lệ của tài sản này là:
 • audioQuietAudioSwap – Bản âm thanh có vẻ im lặng và có thể được hoán đổi bằng một bản âm thanh có chất lượng cao hơn.
 • videoAutoLevels – Mức độ sáng của hình ảnh có vẻ như đã tắt và có thể khắc phục.
 • videoCrop – Lề (mờ) xung quanh ảnh có thể bị cắt.
 • videoStabilize – Video có vẻ rung và có thể ổn định.
liveStreamingDetails object
Đối tượng liveStreamingDetails chứa siêu dữ liệu về một chương trình phát video trực tiếp. Đối tượng sẽ chỉ xuất hiện trong tài nguyên video nếu video đó là sự kiện phát sóng trực tiếp sắp diễn ra, trực tiếp hoặc đã kết thúc.
liveStreamingDetails.actualStartTime datetime
Thời điểm sự kiện phát sóng thực sự bắt đầu. Giá trị được chỉ định theo định dạng ISO 8601. Giá trị này sẽ không có sẵn cho đến khi chương trình phát sóng bắt đầu.
liveStreamingDetails.actualEndTime datetime
Thời điểm sự kiện phát sóng thực sự kết thúc. Giá trị được chỉ định theo định dạng ISO 8601. Giá trị này sẽ không có sẵn cho đến khi chương trình phát sóng kết thúc.
liveStreamingDetails.scheduledStartTime datetime
Thời gian theo lịch để bắt đầu truyền tin. Giá trị được chỉ định theo định dạng ISO 8601.
liveStreamingDetails.scheduledEndTime datetime
Thời gian kết thúc sự kiện phát sóng theo lịch. Giá trị được chỉ định theo định dạng ISO 8601. Nếu giá trị trống hoặc thuộc tính không xuất hiện thì truyền phát được lên lịch để tiếp tục vô thời hạn.
liveStreamingDetails.concurrentViewers unsigned long
Số người đang xem chương trình phát sóng. Thuộc tính và giá trị của thuộc tính đó sẽ xuất hiện nếu nội dung phát sóng có người xem hiện tại và chủ sở hữu nội dung phát sóng chưa ẩn số lượt xem video. Xin lưu ý rằng YouTube sẽ ngừng theo dõi số người xem đồng thời một sự kiện phát sóng khi sự kiện đó kết thúc. Vì vậy, tài sản này sẽ không xác định số lượng người xem video lưu trữ về một chương trình phát sóng trực tiếp đã kết thúc.
Số người xem đồng thời mà API Dữ liệu của YouTube trả về có thể khác với số người xem đồng thời đã được xử lý và được loại bỏ nội dung rác thông qua YouTube Analytics. Tìm hiểu thêm về các chỉ số của sự kiện phát trực tiếp trong Trung tâm trợ giúp của YouTube.
liveStreamingDetails.activeLiveChatId string
Mã của cuộc trò chuyện trực tiếp đang diễn ra được đính kèm với video này. Trường này chỉ được điền nếu video hiện là một chương trình phát sóng trực tiếp có cuộc trò chuyện trực tiếp. Sau khi chuyển đổi chương trình phát sóng hoàn tất, trường này sẽ bị xoá và cuộc trò chuyện trực tiếp sẽ đóng lại. Đối với các chương trình phát sóng liên tục, mã trò chuyện trực tiếp sẽ không còn liên kết với video này nữa mà sẽ liên kết với video mới đang hiển thị trên trang cố định.
localizations object
Đối tượng localizations chứa bản dịch siêu dữ liệu của video.
localizations.(key) object
Ngôn ngữ của văn bản đã bản địa hoá liên kết với khoá-giá trị. Giá trị là một chuỗi chứa mã ngôn ngữ BCP-47.
localizations.(key).title string
Tiêu đề của video đã bản địa hoá.
localizations.(key).description string
Nội dung mô tả video đã bản địa hoá.