VideoCategories: list

Trả về danh sách các danh mục có thể liên kết với video trên YouTube.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 1 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/videoCategories

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part chỉ định các thuộc tính tài nguyên videoCategory mà phản hồi API sẽ bao gồm. Đặt giá trị tham số thành snippet.
Bộ lọc (chỉ định chính xác một trong các tham số sau)
id string
Tham số id chỉ định một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm các mã danh mục video cho những tài nguyên mà bạn đang truy xuất.
regionCode string
Tham số regionCode sẽ hướng dẫn API trả về danh sách các danh mục video có ở quốc gia được chỉ định. Giá trị thông số là mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1 alpha-2.
Thông số không bắt buộc
hl string
Tham số hl chỉ định ngôn ngữ dùng cho các giá trị văn bản trong phản hồi của API. Giá trị mặc định là en_US.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu khi gọi phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
 "kind": "youtube#videoCategoryListResponse",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "prevPageToken": string,
 "pageInfo": {
  "totalResults": integer,
  "resultsPerPage": integer
 },
 "items": [
  videoCategory resource
 ]
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#videoCategoryListResponse.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
nextPageToken string
Mã thông báo có thể được dùng làm giá trị của tham số pageToken để truy xuất trang tiếp theo trong tập hợp kết quả.
prevPageToken string
Mã thông báo có thể được dùng làm giá trị của tham số pageToken để truy xuất trang trước đó trong tập hợp kết quả.
pageInfo object
Đối tượng pageInfo đóng gói thông tin phân trang cho tập hợp kết quả.
pageInfo.totalResults integer
Tổng số kết quả trong nhóm kết quả.
pageInfo.resultsPerPage integer
Số lượng kết quả có trong phản hồi của API.
items[] list
Danh sách các danh mục video có thể liên kết với video trên YouTube. Trong bản đồ này, mã danh mục video là khoá bản đồ và giá trị của mã này là tài nguyên videoCategory tương ứng.

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
notFound (404) videoCategoryNotFound Không tìm thấy danh mục video được xác định bằng thông số id. Sử dụng phương thức videoCategories.list để truy xuất danh sách các giá trị hợp lệ.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.