VideoCategories

Tài nguyên videoCategory xác định một danh mục đã hoặc có thể được liên kết với video đã tải lên.

Phương thức

API hỗ trợ các phương thức sau cho tài nguyên videoCategories:

list
Trả về danh sách các danh mục có thể liên kết với video trên YouTube. Thử ngay.

Trình bày tài nguyên

Cấu trúc JSON dưới đây thể hiện định dạng của tài nguyên videoCategories:

{
 "kind": "youtube#videoCategory",
 "etag": etag,
 "id": string,
 "snippet": {
  "channelId": "UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ",
  "title": string,
  "assignable": boolean
 }
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#videoCategory.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
id string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng danh mục video.
snippet object
Đối tượng snippet chứa các thông tin chi tiết cơ bản về danh mục video, bao gồm cả tiêu đề của danh mục video đó.
snippet.channelId string
Kênh YouTube đã tạo danh mục video này.
snippet.title string
Tiêu đề của danh mục video.
snippet.assignable boolean
Cho biết liệu video có thể liên kết với danh mục này hay không.