Channels: list

Lưu ý: Chúng tôi đã cập nhật giá trị thuộc tính statistics.subscriberCount của tài nguyên channel để phản ánh một thay đổi về chính sách của YouTube. Sự thay đổi này ảnh hưởng đến cách hiển thị số người đăng ký. Vui lòng xem Nhật ký sửa đổi hoặc Trung tâm trợ giúp của YouTube để biết thêm thông tin.

Trả về một tập hợp gồm 0 hoặc nhiều tài nguyên channel khớp với tiêu chí yêu cầu.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 1 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/channels

Ủy quyền

Yêu cầu truy xuất phần auditDetails cho tài nguyên channel phải cung cấp mã thông báo uỷ quyền chứa phạm vi https://www.googleapis.com/auth/youtubepartner-channel-audit. Ngoài ra, bạn phải thu hồi mọi mã thông báo sử dụng phạm vi đó khi mạng đa kênh quyết định chấp nhận hoặc từ chối kênh hoặc trong vòng 2 tuần kể từ ngày phát hành mã thông báo.

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part chỉ định một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm một hoặc nhiều thuộc tính tài nguyên channel có trong phản hồi API.

Nếu tham số này xác định một thuộc tính chứa các thuộc tính con, thì các thuộc tính con sẽ được đưa vào phản hồi. Ví dụ: trong tài nguyên channel, thuộc tính contentDetails chứa các thuộc tính khác, chẳng hạn như thuộc tính uploads. Do đó, nếu bạn đặt part=contentDetails, phản hồi API cũng sẽ chứa tất cả các thuộc tính lồng nhau đó.

Danh sách sau đây chứa tên part mà bạn có thể đưa vào giá trị tham số:
 • auditDetails
 • brandingSettings
 • contentDetails
 • contentOwnerDetails
 • id
 • localizations
 • snippet
 • statistics
 • status
 • topicDetails
Bộ lọc (chỉ định chính xác một trong các tham số sau)
categoryId string
Tham số này không còn được dùng nữa. Tham số categoryId đã chỉ định một danh mục hướng dẫn trên YouTube và có thể dùng để yêu cầu các kênh YouTube liên kết với danh mục đó.
forHandle string
Tham số forHandle chỉ định tên người dùng trên YouTube, từ đó yêu cầu kênh liên kết với tên người dùng đó. Bạn có thể thêm ký hiệu @ vào trước giá trị tham số. Ví dụ: để truy xuất tài nguyên cho kênh "Google for Developers", hãy đặt giá trị tham số forHandle thành GoogleDevelopers hoặc @GoogleDevelopers.
forUsername string
Tham số forUsername chỉ định một tên người dùng YouTube, do đó yêu cầu kênh liên kết với tên người dùng đó.
id string
Tham số id chỉ định một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm(các) mã nhận dạng kênh YouTube của(các) tài nguyên đang được truy xuất. Trong tài nguyên channel, thuộc tính id chỉ định mã nhận dạng kênh YouTube của kênh.
managedByMe boolean
Bạn chỉ có thể dùng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Lưu ý: Đây là tham số dành riêng cho các đối tác nội dung của YouTube.

Đặt giá trị của tham số này thành true để hướng dẫn API chỉ trả về những kênh do chủ sở hữu nội dung quản lý mà tham số onBehalfOfContentOwner chỉ định. Người dùng phải được xác thực là tài khoản CMS liên kết với chủ sở hữu nội dung đã chỉ định và phải cung cấp onBehalfOfContentOwner.
mine boolean
Bạn chỉ có thể dùng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Đặt giá trị của tham số này thành true để hướng dẫn API chỉ trả về các kênh do người dùng đã xác thực sở hữu.
Thông số không bắt buộc
hl string
Tham số hl hướng dẫn API truy xuất siêu dữ liệu tài nguyên đã bản địa hoá cho một ngôn ngữ ứng dụng cụ thể mà trang web YouTube hỗ trợ. Giá trị tham số phải là mã ngôn ngữ có trong danh sách mà phương thức i18nLanguages.list trả về.

Nếu có thông tin chi tiết về tài nguyên đã bản địa hoá bằng ngôn ngữ đó, thì đối tượng snippet.localized của tài nguyên sẽ chứa các giá trị đã bản địa hoá. Tuy nhiên, nếu không có thông tin chi tiết đã bản địa hoá, thì đối tượng snippet.localized sẽ chứa thông tin về tài nguyên bằng ngôn ngữ mặc định của tài nguyên.
maxResults unsigned integer
Tham số maxResults chỉ định số lượng mục tối đa cần được trả về trong tập hợp kết quả. Các giá trị được chấp nhận là từ 0 đến 50 (bao gồm cả hai giá trị này). Giá trị mặc định là 5.
onBehalfOfContentOwner string
Bạn chỉ có thể dùng thông số này trong một yêu cầu được uỷ quyền đúng cách. Lưu ý: Thông số này chỉ dành cho các đối tác nội dung của YouTube.

Thông số onBehalfOfContentOwner cho biết thông tin uỷ quyền của yêu cầu giúp xác định một người dùng YouTube CMS đang hành động thay mặt cho chủ sở hữu nội dung được chỉ định trong giá trị thông số. Thông số này dành cho những đối tác nội dung trên YouTube sở hữu và quản lý nhiều kênh YouTube khác nhau. Tính năng này cho phép chủ sở hữu nội dung xác thực một lần và có quyền truy cập vào tất cả dữ liệu kênh cũng như video của mình mà không cần phải cung cấp thông tin xác thực cho từng kênh. Tài khoản CMS mà người dùng xác thực phải được liên kết với chủ sở hữu nội dung đã chỉ định trên YouTube.
pageToken string
Tham số pageToken xác định một trang cụ thể trong nhóm kết quả sẽ được trả về. Trong một phản hồi API, thuộc tính nextPageTokenprevPageToken xác định những trang khác có thể truy xuất.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu khi gọi phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
 "kind": "youtube#channelListResponse",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "prevPageToken": string,
 "pageInfo": {
  "totalResults": integer,
  "resultsPerPage": integer
 },
 "items": [
  channel Resource
 ]
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#channelListResponse.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
nextPageToken string
Mã thông báo có thể được dùng làm giá trị của tham số pageToken để truy xuất trang tiếp theo trong tập hợp kết quả.
prevPageToken string
Mã thông báo có thể được dùng làm giá trị của tham số pageToken để truy xuất trang trước đó trong tập hợp kết quả. Lưu ý rằng thuộc tính này không được đưa vào phản hồi của API nếu yêu cầu API tương ứng đặt tham số managedByMe thành true.
pageInfo object
Đối tượng pageInfo đóng gói thông tin phân trang cho tập hợp kết quả.
pageInfo.totalResults integer
Tổng số kết quả trong nhóm kết quả.
pageInfo.resultsPerPage integer
Số lượng kết quả có trong phản hồi của API.
items[] list
Danh sách các kênh phù hợp với các tiêu chí của yêu cầu.

Lỗi

Bảng sau đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
badRequest (400) invalidCriteria Bạn có thể chỉ định tối đa một trong các bộ lọc sau:id, categoryId, mine, managedByMe, forHandle, forUsername. Trong trường hợp xác thực chủ sở hữu nội dung qua tham số onBehalfOfContentOwner, bạn chỉ có thể chỉ định id hoặc managedByMe.
forbidden (403) channelForbidden Kênh do tham số id chỉ định không hỗ trợ yêu cầu hoặc yêu cầu không được uỷ quyền đúng cách.
notFound (404) categoryNotFound Không tìm thấy danh mục được xác định bằng thông số categoryId. Sử dụng phương thức guideCategories.list để truy xuất danh sách các giá trị hợp lệ.
notFound (404) channelNotFound Không tìm thấy kênh được chỉ định trong tham số id.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.