I18nLanguages

Tài nguyên i18nLanguage xác định ngôn ngữ ứng dụng mà trang web YouTube hỗ trợ. Ngôn ngữ ứng dụng cũng có thể được gọi là ngôn ngữ giao diện người dùng. Đối với trang web YouTube, ngôn ngữ ứng dụng có thể được chọn tự động dựa trên chế độ cài đặt Tài khoản Google, ngôn ngữ trình duyệt hoặc vị trí IP. Người dùng cũng có thể tự chọn ngôn ngữ cho giao diện người dùng ở phần chân trang của trang web YouTube.

Mỗi tài nguyên i18nLanguage sẽ xác định một mã ngôn ngữ và một tên. Bạn có thể dùng mã ngôn ngữ làm giá trị của tham số hl khi gọi các phương thức API như videoCategories.listguideCategories.list.

Phương thức

API hỗ trợ các phương thức sau cho tài nguyên i18nLanguages:

list
Trả về danh sách ngôn ngữ ứng dụng mà trang web YouTube hỗ trợ. Thử ngay.

Trình bày tài nguyên

Cấu trúc JSON dưới đây thể hiện định dạng của tài nguyên i18nLanguages:

{
  "kind": "youtube#i18nLanguage",
  "etag": etag,
  "id": string,
  "snippet": {
    "hl": string,
    "name": string
  }
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#i18nLanguage.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
id string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt ngôn ngữ i18n.
snippet object
Đối tượng snippet chứa các thông tin chi tiết cơ bản về ngôn ngữ i18n, chẳng hạn như mã và tên ngôn ngữ.
snippet.hl string
Mã BCP-47 xác định duy nhất một ngôn ngữ.
snippet.name string
Tên ngôn ngữ khi được viết bằng ngôn ngữ được chỉ định bằng tham số hl của phương thức i18nLanguage.list.