I18nLanguages: list

Trả về danh sách ngôn ngữ ứng dụng mà trang web YouTube hỗ trợ.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 1 đơn vị.

Các trường hợp sử dụng phổ biến

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/i18nLanguages

Tham số

Bảng sau đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part chỉ định các thuộc tính tài nguyên i18nLanguage mà phản hồi API sẽ bao gồm. Đặt giá trị tham số thành snippet.
Thông số không bắt buộc
hl string
Tham số hl chỉ định ngôn ngữ dùng cho các giá trị văn bản trong phản hồi của API. Giá trị mặc định là en_US.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu khi gọi phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
  "kind": "youtube#i18nLanguageListResponse",
  "etag": etag,
  "items": [
    i18nLanguage resource
  ]
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#i18nLanguageListResponse.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
items[] list
Danh sách các ngôn ngữ i18n được hỗ trợ. Trong bản đồ này, mã ngôn ngữ i18n là khoá ánh xạ và giá trị của mã này là tài nguyên i18nLanguage tương ứng.

Lỗi

API không xác định bất kỳ thông báo lỗi nào dành riêng cho phương thức API này. Tuy nhiên, phương thức này vẫn có thể trả về các lỗi API chung được liệt kê trong tài liệu về thông báo lỗi.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.