GuideCategories: list

Lưu ý: Đây là thông báo về việc ngừng sử dụng.

Tài nguyên guideCategories và phương thức guideCategories.list đều đã ngừng hoạt động kể từ ngày 9 tháng 9 năm 2020.

Trả về danh sách các danh mục có thể liên kết với các kênh YouTube.

Tác động đến hạn mức: Lệnh gọi đến phương thức này có chi phí hạn mức là 1 đơn vị.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

GET https://www.googleapis.com/youtube/v3/guideCategories

Tham số

Bảng dưới đây liệt kê các tham số mà truy vấn này hỗ trợ. Tất cả tham số được liệt kê đều là tham số truy vấn.

Tham số
Tham số bắt buộc
part string
Tham số part chỉ định các thuộc tính tài nguyên guideCategory mà phản hồi API sẽ bao gồm. Đặt giá trị tham số thành snippet.
Bộ lọc (chỉ định chính xác một trong các tham số sau)
id string
Tham số id chỉ định một danh sách được phân tách bằng dấu phẩy gồm(các) mã danh mục kênh YouTube của(các) tài nguyên đang được truy xuất. Trong tài nguyên guideCategory, thuộc tính id chỉ định mã danh mục kênh YouTube.
regionCode string
Tham số regionCode hướng dẫn API trả về danh sách các danh mục hướng dẫn có sẵn ở quốc gia được chỉ định. Giá trị thông số là mã quốc gia theo tiêu chuẩn ISO 3166-1 alpha-2.
Thông số không bắt buộc
hl string
Tham số hl chỉ định ngôn ngữ dùng cho các giá trị văn bản trong phản hồi API. Giá trị mặc định là en-US.

Nội dung yêu cầu

Đừng cung cấp nội dung yêu cầu khi gọi phương thức này.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về nội dung phản hồi có cấu trúc như sau:

{
 "kind": "youtube#guideCategoryListResponse",
 "etag": etag,
 "nextPageToken": string,
 "prevPageToken": string,
 "pageInfo": {
  "totalResults": integer,
  "resultsPerPage": integer
 },
 "items": [
  guideCategory resource
 ]
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#guideCategoryListResponse.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
nextPageToken string
Mã thông báo có thể được dùng làm giá trị của tham số pageToken để truy xuất trang tiếp theo trong tập hợp kết quả.
prevPageToken string
Mã thông báo có thể được dùng làm giá trị của tham số pageToken để truy xuất trang trước đó trong tập hợp kết quả.
pageInfo object
Đối tượng pageInfo đóng gói thông tin phân trang cho tập hợp kết quả.
pageInfo.totalResults integer
Tổng số kết quả trong nhóm kết quả.
pageInfo.resultsPerPage integer
Số lượng kết quả có trong phản hồi của API.
items[] list
Danh sách các danh mục có thể liên kết với kênh YouTube. Trong bản đồ này, mã danh mục là khoá bản đồ và giá trị của mã này là tài nguyên guideCategory tương ứng.

Lỗi

Bảng dưới đây xác định các thông báo lỗi mà API có thể trả về để phản hồi lệnh gọi đến phương thức này. Vui lòng xem tài liệu về thông báo lỗi để biết thêm chi tiết.

Loại lỗi Chi tiết lỗi Nội dung mô tả
notFound (404) notFound Không tìm thấy danh mục hướng dẫn được xác định bằng thông số id. Sử dụng phương thức guideCategories.list để truy xuất danh sách các giá trị hợp lệ.

Hãy dùng thử!

Dùng APIs Explorer để gọi API này cũng như xem yêu cầu và phản hồi của API.