GuideCategories

Lưu ý: Đây là thông báo về việc ngừng sử dụng.

Tài nguyên guideCategories và phương thức guideCategories.list đều đã ngừng hoạt động kể từ ngày 9 tháng 9 năm 2020.

Tài nguyên guideCategory xác định một danh mục mà YouTube dùng thuật toán để chỉ định dựa trên nội dung của một kênh hoặc các chỉ báo khác, chẳng hạn như mức độ phổ biến của kênh đó. Danh sách này tương tự như danh mục video, chỉ khác ở chỗ người tải video lên có thể chỉ định danh mục video, nhưng chỉ YouTube mới có thể chỉ định danh mục kênh.

Phương thức

API hỗ trợ các phương thức sau cho tài nguyên guideCategories:

list
Trả về danh sách các danh mục có thể liên kết với kênh YouTube. Thử ngay.

Trình bày tài nguyên

Cấu trúc JSON dưới đây thể hiện định dạng của tài nguyên guideCategories:

{
  "kind": "youtube#guideCategory",
  "etag": etag,
  "id": string,
  "snippet": {
    "channelId": "UCBR8-60-B28hp2BmDPdntcQ",
    "title": string
  }
}

Thuộc tính

Bảng sau đây xác định các thuộc tính xuất hiện trong tài nguyên này:

Thuộc tính
kind string
Xác định loại tài nguyên API. Giá trị sẽ là youtube#guideCategory.
etag etag
Thẻ Etag của tài nguyên này.
id string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng danh mục hướng dẫn.
snippet object
Đối tượng snippet chứa các thông tin chi tiết cơ bản về danh mục, chẳng hạn như tiêu đề.
snippet.channelId string
Mã nhận dạng mà YouTube dùng để xác định riêng biệt kênh xuất bản danh mục hướng dẫn.
snippet.title string
Tiêu đề của danh mục.