Chuyển dữ liệu

Để sử dụng API Chuyển dữ liệu, bạn xác định một hoạt động chuyển rồi bắt đầu quá trình đó bằng phương thức insert. Quá trình chuyển được xác định về một hoặc nhiều ứng dụng sẽ có dữ liệu được chuyển và có thể bao gồm tham số dành riêng cho ứng dụng.

Dưới đây là tóm tắt cấp cao về quá trình chuyển:

 1. Xác định ứng dụng mà bạn muốn chuyển dữ liệu.
 2. Xác định tài nguyên DataTransfer chỉ định người dùng nguồn và người dùng đích cũng như các ứng dụng sẽ chuyển dữ liệu.
 3. Hãy bắt đầu quá trình chuyển bằng phương thức insert().

Ví dụ: nội dung yêu cầu JSON sau đây sẽ chuyển lịch từ người dùng nguồn (SOURCE_USER_ID) sang người dùng đích (DESTINATION_USER_ID). Bạn có thể truy xuất mã nhận dạng người dùng cho từng chủ sở hữu bằng cách gọi phương thức user.get() của API Thư mục và cung cấp địa chỉ email hoặc email đại diện của họ.

{
 "oldOwnerUserId": "SOURCE_USER_ID",
 "newOwnerUserId": "DESTINATION_USER_ID",
 "applicationDataTransfers": [
  {
   "applicationId": "435070579839",
   "applicationTransferParams": [
    {
     "key": "RELEASE_RESOURCES",
     "value": [
      "TRUE"
     ]
    }
   ]
  }
 ]
}

Data Transfer API có các phương thức và tài nguyên bổ sung nhằm giúp bạn tạo và quản lý các lượt chuyển, cho phép bạn làm những việc như sau:

 • Liệt kê các ứng dụng có sẵn để chuyển dữ liệu.
 • Nhận thông tin về ứng dụng theo mã ứng dụng.
 • Danh sách được chuyển theo người dùng nguồn, người dùng đích hoặc trạng thái.
 • Nhận yêu cầu chuyển theo mã tài nguyên.