بنرهای هوشمند

بنرهای هوشمند واحدهای تبلیغاتی هستند که تبلیغات بنری با عرض صفحه را در هر اندازه صفحه در دستگاه های مختلف در هر جهت ارائه می کنند. بنرهای هوشمند عرض دستگاه را در جهت فعلی آن تشخیص می دهند و نمای تبلیغاتی را در آن اندازه ایجاد می کنند.

سه ارتفاع تبلیغات در بنرهای هوشمند پیاده سازی شده است:

ارتفاع آگهی ارتفاع صفحه نمایش
32 dp ≤ 400 dp
50 dp > 400 dp و ≤ 720 dp
90 dp > 720 dp

به طور معمول، بنرهای هوشمند در تلفن ها دارای ارتفاع 50 dp در عمودی و 32 dp در افقی هستند. در تبلت ها، ارتفاع به طور معمول در هر دو جهت 90 dp است.

وقتی یک تبلیغ تصویری به اندازه کافی بزرگ نباشد که کل فضای اختصاص داده شده را اشغال کند، تصویر در مرکز قرار می گیرد و فضای دو طرف پر می شود.

برای استفاده از بنرهای هوشمند در XML، SMART_BANNER ثابت را برای اندازه تبلیغ مشخص کنید و عرض AdView را روی match_parent تنظیم کنید. مثلا:

<com.google.android.gms.ads.AdView
  xmlns:ads="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"
  ads:adSize="SMART_BANNER"
  ads:adUnitId="ca-app-pub-3940256099942544/6300978111">
</com.google.android.gms.ads.AdView>

برای ایجاد یک بنر هوشمند به صورت برنامه ریزی شده، از AdSize.SMART_BANNER به عنوان اندازه تبلیغ استفاده کنید:

جاوا

AdView adView = new AdView(this);
adView.setAdSize(AdSize.SMART_BANNER);

کاتلین

val adView = AdView(this)
adView.adSize = AdSize.SMART_BANNER