AdMob API

API AdMob cho phép nhà xuất bản nhận thông tin về tài khoản AdMob của họ theo phương thức lập trình.

Dịch vụ: admob.googleapis.com

Để gọi dịch vụ này, bạn nên sử dụng thư viện ứng dụng do Google cung cấp. Nếu ứng dụng của bạn cần sử dụng thư viện của riêng bạn để gọi dịch vụ này, hãy sử dụng thông tin sau đây khi bạn thực hiện yêu cầu API.

Tài liệu khám phá

Tài liệu khám phá là một quy cách mà máy có thể đọc được để mô tả và sử dụng các API REST. Tệp này được dùng để tạo thư viện ứng dụng, trình bổ trợ IDE và các công cụ khác tương tác với API của Google. Một dịch vụ có thể cung cấp nhiều tài liệu khám phá. Dịch vụ này cung cấp tài liệu khám phá sau:

Điểm cuối dịch vụ

Điểm cuối dịch vụ là một URL cơ sở chỉ định địa chỉ mạng của một dịch vụ API. Một dịch vụ có thể có nhiều điểm cuối dịch vụ. Dịch vụ này có điểm cuối dịch vụ sau đây và tất cả các URI bên dưới đều liên quan đến điểm cuối dịch vụ này:

  • https://admob.googleapis.com

Tài nguyên REST: v1.accounts

Phương pháp
get GET /v1/{name=accounts/*}
Nhận thông tin về tài khoản nhà xuất bản AdMob được chỉ định.
list GET /v1/accounts
Liệt kê tài khoản của nhà xuất bản AdMob được đăng nhập gần đây nhất từ giao diện người dùng AdMob.

Tài nguyên REST: v1.accounts.adUnits

Phương pháp
list GET /v1/{parent=accounts/*}/adUnits
Liệt kê các đơn vị quảng cáo trong tài khoản AdMob được chỉ định.

Tài nguyên REST: v1.accounts.apps

Phương pháp
list GET /v1/{parent=accounts/*}/apps
Liệt kê các ứng dụng trong tài khoản AdMob được chỉ định.

Tài nguyên Kiến trúc chuyển trạng thái đại diện (REST): v1.accounts.icationReport

Phương pháp
generate POST /v1/{parent=accounts/*}/mediationReport:generate
Tạo báo cáo Dàn xếp AdMob dựa trên bản đặc tả báo cáo được cung cấp.

Tài nguyên REST: v1.accounts.networkReport

Phương pháp
generate POST /v1/{parent=accounts/*}/networkReport:generate
Tạo báo cáo Mạng AdMob dựa trên bản đặc tả báo cáo được cung cấp.