Bắt đầu sử dụng API AdMob

Hướng dẫn này dành cho những nhà phát triển muốn sử dụng API AdMob để nhận thông tin về tài khoản AdMob của họ.

Điều kiện tiên quyết

Tạo một dự án

Để bắt đầu sử dụng API AdMob, trước tiên, bạn cần tạo hoặc chọn một dự án trong Google API Console và bật API thông qua công cụ thiết lập. Công cụ này sẽ hướng dẫn cách thực hiện và tự động kích hoạt API AdMob.

Tạo thông tin xác thực

Tất cả các yêu cầu bạn gửi đến API AdMob đều phải được ủy quyền. Để biết thông tin tổng quan về việc ủy quyền, hãy đọc về cách ủy quyền và xác định ứng dụng của bạn cho Google.

Các hướng dẫn sau đây sẽ hướng dẫn bạn trong quá trình tạo mã ứng dụng khách OAuth 2.0 để sử dụng với quy trình ứng dụng đã cài đặt.

 1. Hãy làm theo các bước để định cấu hình dự án Google API Console.

 2. Mở trang Thông tin xác thực trong Bảng điều khiển API.
 3. Nhấp vào TẠO CREDENTIALS > Mã ứng dụng khách OAuth.

  1. Nếu trước đó bạn chưa định cấu hình màn hình xin phép bằng OAuth cho dự án này, thì bạn sẽ được chuyển hướng thực hiện ngay bây giờ. Nhấp vào CẤU HÌNH ĐỒNG Ý.

  2. Chọn loại người dùng và nhấp vào TẠO.

  3. Điền vào biểu mẫu ban đầu. Sau này, bạn có thể chỉnh sửa thông tin này nếu cần. Nhấp vào Lưu khi hoàn tất.

  4. Quay lại Thông tin xác thực > TẠO CREDENTIALS > Mã ứng dụng OAuth để tiếp tục.

 4. Chọn Ứng dụng dành cho máy tính làm loại ứng dụng, đặt tên cho ứng dụng đó, rồi nhấp vào Tạo.

Khi hoàn tất, bạn sẽ thấy mã ứng dụng khách OAuth 2.0 và mã bí mật của ứng dụng. Bạn có thể tải mã này xuống ở định dạng JSON và lưu lại để sử dụng sau này.

Tạo yêu cầu

API AdMob được xây dựng dựa trên HTTP và JSON, do đó, mọi ứng dụng HTTP tiêu chuẩn đều có thể gửi yêu cầu tới HTTP và phân tích cú pháp các phản hồi. Tuy nhiên, thư viện ứng dụng API của Google cung cấp tính năng tích hợp ngôn ngữ tốt hơn, có mức độ bảo mật cao hơn và hỗ trợ đưa ra yêu cầu được ủy quyền. Các thư viện ứng dụng được cung cấp bằng một số ngôn ngữ lập trình. Bằng cách sử dụng các thư viện đó, bạn có thể tránh được việc phải thiết lập yêu cầu HTTP và phân tích cú pháp phản hồi theo cách thủ công.

Khi đã tạo thông tin xác thực OAuth 2.0, bạn đã sẵn sàng bắt đầu sử dụng API AdMob. Để yêu cầu quyền truy cập bằng OAuth 2.0, ứng dụng cũng cần có thông tin phạm vi.

Đây là thông tin phạm vi OAuth 2.0:

Phạm vi Ý nghĩa
https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly Xem tất cả dữ liệu AdMob. Dữ liệu này có thể bao gồm thông tin tài khoản, chế độ cài đặt khoảng không quảng cáo và tính năng dàn xếp, báo cáo và các dữ liệu khác. Tuy nhiên, nữ liệu này không bao gồm dữ liệu nhạy cảm (chẳng hạn như thông tin về thanh toán hoặc thông tin chiến dịch).

Hiện tại, chúng tôi đưa ra một số cách để đưa ra yêu cầu đầu tiên của bạn:

Thư viện ứng dụng Java

Các yêu cầu sử dụng thư viện ứng dụng Java

 1. Tải tệp bí mật ứng dụng và tạo thông tin cấp phép.

  Lần đầu tiên bạn thực hiện bước này, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận lời nhắc ủy quyền trong trình duyệt. Trước khi chấp nhận, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng một Tài khoản Google có quyền truy cập vào API AdMob. Ứng dụng của bạn sẽ được ủy quyền truy cập dữ liệu thay mặt cho bất kỳ tài khoản nào hiện đang đăng nhập.

  /**
   * Attempts to load user credentials from the provided client secrets file and persists data to
   * the provided data store.
   *
   * @param clientSecretsFile The path to the file containing client secrets.
   * @param dataStoreFactory he data store to use for caching credential information.
   * @return A {@link Credential} object initialized with user account credentials.
   */
  private static Credential loadUserCredentials(
    String clientSecretsFile, @Nonnull DataStoreFactory dataStoreFactory)
    throws CredentialException, IOException, RuntimeException {
  
   // Load client secrets JSON file.
   GoogleClientSecrets clientSecrets = null;
   try (Reader reader = Files.newBufferedReader(Paths.get(clientSecretsFile), UTF_8)) {
    clientSecrets = GoogleClientSecrets.load(JSON_FACTORY, reader);
   }
  
   // Set up the authorization code flow.
   GoogleAuthorizationCodeFlow flow =
     new GoogleAuthorizationCodeFlow.Builder(
         HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, clientSecrets, ADMOB_READONLY)
       .setDataStoreFactory(dataStoreFactory)
       .build();
  
   // Authorize and persist credential information to the data store.
   return new AuthorizationCodeInstalledApp(flow, new LocalServerReceiver()).authorize("user");
  }
  
  /**
   * Performs all necessary setup steps for running requests against the API.
   *
   * @return An initialized {@link AdMob} service object.
   */
  public static AdMob getInstance() throws Exception {
   Credential credential = authorize();
  
   // Create AdMob client.
   return new AdMob.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, credential)
     .setApplicationName("admobapi-java-samples")
     .build();
  }
  
 2. Tạo một ứng dụng AdMob được ủy quyền.

  // Create an AdMob client instance.
  AdMob admob =
    new AdMob.Builder(HTTP_TRANSPORT, JSON_FACTORY, credential)
      .setApplicationName("admobapi-java-samples")
      .build();
  
 3. Nhận thông tin tài khoản.

  /* ACCOUNT_NAME should follow the format "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX"
   * where "pub-XXXXXXXXXXXXXXXX" is your publisher ID
   * See https://support.google.com/admob/answer/2784578
   * for instructions on how to find your publisher ID.
   */
  private static final String ACCOUNT_NAME = "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX";
  
  public static void runExample(AdMob adMob, String accountName) throws Exception {
  
   // Get publisher account.
   PublisherAccount account = adMob.accounts().get(accountName).execute();
  
   // Display publisher account information.
   System.out.printf(
     "Publisher Name: %s, Publisher Id: %s, Currency Code: %s, Reporting Time Zone: %s%n",
     account.getName(),
     account.getPublisherId(),
     account.getCurrencyCode(),
     account.getReportingTimeZone());
  }
  
 4. Tạo báo cáo mạng.

  public static void runExample(
    AdMob adMob, String accountName, GenerateNetworkReportRequest request)
    throws Exception {
  
   // Get network report.
   InputStream response =
     adMob
       .accounts()
       .networkReport()
       .generate(accountName, request)
       .executeAsInputStream();
  
   List<GenerateNetworkReportResponse> result =
     Arrays.asList(
       new JsonObjectParser(Utils.getDefaultJsonFactory())
         .parseAndClose(
           response, StandardCharsets.UTF_8, GenerateNetworkReportResponse[].class));
  
   // Print each record in the response stream.
   for (GenerateNetworkReportResponse record : result) {
    System.out.printf("%s%n", record);
   }
  }
  
  public static GenerateNetworkReportRequest getNetworkReportRequest() {
   /* AdMob API only supports the account default timezone and "America/Los_Angeles", see
    * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.networkReport/generate
    * for more information.
    */
   String timeZone = "America/Los_Angeles";
   Clock clock = Clock.system(ZoneId.of(timeZone));
  
   // Specify date range.
   Date startDate = DateUtils.daysBeforeNow(clock, 30);
   Date endDate = DateUtils.today(clock);
   DateRange dateRange = new DateRange().setStartDate(startDate).setEndDate(endDate);
  
   // Specify metrics.
   ImmutableList<String> metrics = ImmutableList.of("IMPRESSIONS", "MATCH_RATE");
  
   // Specify dimensions.
   ImmutableList<String> dimensions = ImmutableList.of("FORMAT", "AD_UNIT");
  
   // Create network report specification.
   NetworkReportSpec reportSpec =
     new NetworkReportSpec()
       .setDateRange(dateRange)
       .setTimeZone(timeZone)
       .setMetrics(metrics)
       .setDimensions(dimensions);
  
   // Create network report request.
   return new GenerateNetworkReportRequest().setReportSpec(reportSpec);
  }
  
 5. Tạo báo cáo dàn xếp.

  public static void runExample(
    AdMob adMob, String accountName, GenerateMediationReportRequest request)
    throws Exception {
  
   // Get mediation report.
   InputStream response =
     adMob
       .accounts()
       .mediationReport()
       .generate(accountName, request)
       .executeAsInputStream();
  
   List<GenerateMediationReportResponse> result =
     Arrays.asList(
       new JsonObjectParser(Utils.getDefaultJsonFactory())
         .parseAndClose(
           response, StandardCharsets.UTF_8, GenerateMediationReportResponse[].class));
  
   // Print each record in the response stream.
   for (GenerateMediationReportResponse record : result) {
    System.out.printf("%s%n", record);
   }
  }
  
  public static GenerateMediationReportRequest getMediationReportRequest() {
   /* AdMob API only supports the account default timezone and "America/Los_Angeles", see
    * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.mediationReport/generate
    * for more information.
    */
   String timeZone = "America/Los_Angeles";
   Clock clock = Clock.system(ZoneId.of(timeZone));
  
   // Specify date range.
   Date startDate = DateUtils.daysBeforeNow(clock, 30);
   Date endDate = DateUtils.today(clock);
   DateRange dateRange = new DateRange().setStartDate(startDate).setEndDate(endDate);
  
   // Specify metrics.
   ImmutableList<String> metrics = ImmutableList.of("CLICKS", "ESTIMATED_EARNINGS");
  
   // Specify dimensions.
   ImmutableList<String> dimensions = ImmutableList.of("APP", "AD_SOURCE", "COUNTRY");
  
   // Specify sorting conditions.
   List<MediationReportSpecSortCondition> sortConditions =
     new ArrayList<MediationReportSpecSortCondition>();
   sortConditions.add(
     new MediationReportSpecSortCondition().setOrder("ASCENDING").setMetric("CLICKS"));
  
   // Specify dimension filters.
   ImmutableList<String> countryList = ImmutableList.of("CA", "US");
   StringList dimensionFilterMatches = new StringList().setValues(countryList);
   List<MediationReportSpecDimensionFilter> dimensionFilters = new ArrayList<>();
   dimensionFilters.add(
     new MediationReportSpecDimensionFilter()
       .setDimension("COUNTRY")
       .setMatchesAny(dimensionFilterMatches));
  
   // Create mediation report specification.
   MediationReportSpec reportSpec =
     new MediationReportSpec()
       .setDateRange(dateRange)
       .setTimeZone(timeZone)
       .setMetrics(metrics)
       .setDimensions(dimensions)
       .setDimensionFilters(dimensionFilters)
       .setSortConditions(sortConditions);
  
   // Create mediation report request.
   return new GenerateMediationReportRequest().setReportSpec(reportSpec);
  }
  
 6. Liệt kê các ứng dụng.

  // Defines maximum size page to retrieve. A smaller page size will require more API requests, see
  // inventory quota limits at https://developers.google.com/admob/api/quotas.
  private static final Integer PAGE_SIZE = 1000;
  
  public static void runExample(AdMob adMob) throws Exception {
  
   ListAppsResponse response;
   String nextPageToken = null;
  
   do {
    // Create and execute the apps list request.
    response =
      adMob
        .accounts()
        .apps()
        .list(ACCOUNT_NAME)
        .setPageSize(PAGE_SIZE)
        .setPageToken(nextPageToken)
        .execute();
  
    // Display apps.
    List<App> apps = response.getApps();
  
    for (App app : apps) {
     AppLinkedAppInfo linkedAppInfo = app.getLinkedAppInfo();
  
     System.out.printf(
       "App Name: %s, "
         + "App ID: %s, "
         + "App Platform: %s, "
         + "App Store ID: %s, "
         + "App Store Display Name: %s, "
         + "App Manual Info: %s%n",
       app.getName(),
       app.getAppId(),
       app.getPlatform(),
       linkedAppInfo == null ? "" : linkedAppInfo.getAppStoreId(),
       linkedAppInfo == null ? "" : linkedAppInfo.getDisplayName(),
       app.getManualAppInfo().getDisplayName());
    }
  
    // Update the next page token.
    nextPageToken = response.getNextPageToken();
   } while (nextPageToken != null);
  }
  
 7. Liệt kê đơn vị quảng cáo.

  // Defines maximum size page to retrieve. A smaller page size will require more API requests, see
  // inventory quota limits at https://developers.google.com/admob/api/quotas.
  private static final Integer PAGE_SIZE = 1000;
  
  public static void runExample(AdMob adMob) throws Exception {
  
   ListAdUnitsResponse response;
   String nextPageToken = null;
  
   do {
    // Create and execute the ad units list request.
    response =
      adMob
        .accounts()
        .adUnits()
        .list(ACCOUNT_NAME)
        .setPageSize(PAGE_SIZE)
        .setPageToken(nextPageToken)
        .execute();
  
    // Display ad units.
    List<AdUnit> adUnits = response.getAdUnits();
    for (AdUnit adUnit : adUnits) {
     System.out.printf(
       "Ad Unit Display Name: %s, "
         + "Ad Unit Name: %s, "
         + "Ad Unit ID: %s, "
         + "Ad Unit Format: %s, "
         + "Ad Unit App ID: %s, "
         + "Ad Unit Ad Types: %s%n",
       adUnit.getDisplayName(),
       adUnit.getName(),
       adUnit.getAdUnitId(),
       adUnit.getAdFormat(),
       adUnit.getAppId(),
       adUnit.getAdTypes());
    }
  
    // Update the next page token.
    nextPageToken = response.getNextPageToken();
   } while (nextPageToken != null);
  }
  

Thư viện ứng dụng PHP

Các yêu cầu sử dụng thư viện ứng dụng PHP

 1. Tải tệp bí mật ứng dụng và tạo một ứng dụng AdMob được ủy quyền.

  Lần đầu tiên bạn thực hiện bước này, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận lời nhắc ủy quyền trong trình duyệt. Trước khi chấp nhận, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng một Tài khoản Google có quyền truy cập vào API AdMob. Ứng dụng của bạn sẽ được ủy quyền truy cập dữ liệu thay mặt cho bất kỳ tài khoản nào hiện đang đăng nhập.

  // Create an AdMob Client.
  $client = new Google_Client();
  $client->addScope('https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly');
  $client->setApplicationName('AdMob API PHP Quickstart');
  $client->setAccessType('offline');
  
  // Be sure to replace the content of client_secrets.json with your developer
  // credentials.
  $client->setAuthConfig('client_secrets.json');
  
  // Create the URL for the authorization prompt.
  $authUrl = $client->createAuthUrl();
  
  // Once the authorization prompt has been accepted, exchange the
  // authorization code for an access and refresh token.
  $client->authenticate($_GET['code']);
  $client->getAccessToken();
  
 2. Tạo đối tượng dịch vụ AdMob.

  // Create an AdMob service object on which to run the requests.
  $service = new Google_Service_AdMob($client);
  
 3. Nhận thông tin tài khoản.

  // Get account.
  $result = $service->accounts->get($accountName);
  
  // Print account information.
  if (!empty($result)) {
    printf(
      "
   Account Name: '%s' \n
   Publisher Id: '%s' \n
   Currency Code: '%s' \n
   Reporting Time Zone: '%s' \n",
      $result->getName(),
      $result->getPublisherId(),
      $result->getCurrencyCode(),
      $result->getReportingTimezone()
    );
  } else {
    print "No accounts found.\n";
  }
  
 4. Tạo báo cáo mạng.

  /**
   * Generates a network report.
   *
   * @param $service Google_Service_AdMob AdMob service object on which to
   *   run the requests.
   * @param account_name which follows the format "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX".
   */
  public static function run($service, $accountName)
  {
    $separator = str_repeat('=', 80) . "\n";
    print $separator;
    print "Get Network Report\n";
    print $separator;
  
    // Generate network report.
    $networkReportRequest = self::createNetworkReportRequest();
    $networkReportResponse = $service->accounts_networkReport->generate(
      $accountName,
      $networkReportRequest
    );
  
    // Convert network report response to a simple object.
    $networkReportResponse = $networkReportResponse->tosimpleObject();
  
    // Print each record in the report.
    if (!empty($networkReportResponse)) {
      foreach ($networkReportResponse as $record) {
        printf("'%s' \n", json_encode($record));
      }
    } else {
      print "No report found.\n";
    }
    print "\n";
  }
  
  /**
   * Generates a network report request.
   */
  public static function createNetworkReportRequest()
  {
    /*
     * AdMob API only supports the account default timezone and
     * "America/Los_Angeles", see
     * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.mediationReport/generate
     * for more information.
     */
    $startDate = DateUtils::oneWeekBeforeToday();
    $endDate = DateUtils::today();
  
    // Specify date range.
    $dateRange = new \Google_Service_AdMob_DateRange();
    $dateRange->setStartDate($startDate);
    $dateRange->setEndDate($endDate);
  
    // Create network report specification.
    $reportSpec = new \Google_Service_AdMob_NetworkReportSpec();
    $reportSpec->setMetrics(['IMPRESSIONS', 'MATCH_RATE']);
    $reportSpec->setDimensions(['FORMAT', 'AD_UNIT']);
    $reportSpec->setDateRange($dateRange);
  
    // Create network report request.
    $networkReportRequest = new \Google_Service_AdMob_GenerateNetworkReportRequest();
    $networkReportRequest->setReportSpec($reportSpec);
  
    return $networkReportRequest;
  }
  
 5. Tạo báo cáo dàn xếp.

  /**
   * Generates a mediation report.
   *
   * @param $service Google_Service_AdMob AdMob service object on which to
   *   run the requests.
   * @param account_name which follows the format "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX".
   */
  public static function run($service, $accountName)
  {
    $separator = str_repeat('=', 80) . "\n";
    print $separator;
    print "Get Mediation Report\n";
    print $separator;
  
    // Generate mediation report.
    $mediationReportRequest = self::createMediationReportRequest();
    $mediationReportResponse = $service->accounts_mediationReport->generate(
      $accountName,
      $mediationReportRequest
    );
  
    // Convert mediation report response to a simple object.
    $mediationReportResponse = $mediationReportResponse->tosimpleObject();
  
    // Print each record in the report.
    if (!empty($mediationReportResponse)) {
      foreach ($mediationReportResponse as $record) {
        printf("'%s' \n", json_encode($record));
      }
    } else {
      print "No report found.\n";
    }
    print "\n";
  }
  
  /**
   * Generates a mediation report request.
   */
  public static function createMediationReportRequest()
  {
    /*
     * AdMob API only supports the account default timezone and
     * "America/Los_Angeles", see
     * https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.mediationReport/generate
     * for more information.
     */
    $startDate = DateUtils::oneWeekBeforeToday();
    $endDate = DateUtils::today();
  
    // Specify date range.
    $dateRange = new \Google_Service_AdMob_DateRange();
    $dateRange->setStartDate($startDate);
    $dateRange->setEndDate($endDate);
  
    // Specify sorting conditions.
    $sortConditions = new \Google_Service_AdMob_MediationReportSpecSortCondition();
    $sortConditions->setOrder('ASCENDING');
    $sortConditions->setMetric('CLICKS');
  
    // Specify dimension filters.
    $countries = new \Google_Service_AdMob_StringList();
    $countries->setValues(['CA', 'US']);
    $dimensionFilterMatches = new \Google_Service_AdMob_MediationReportSpecDimensionFilter();
    $dimensionFilterMatches->setDimension('COUNTRY');
    $dimensionFilterMatches->setMatchesAny($countries);
  
    // Create mediation report specification.
    $reportSpec = new \Google_Service_AdMob_MediationReportSpec();
    $reportSpec->setMetrics(['CLICKS', 'ESTIMATED_EARNINGS']);
    $reportSpec->setDimensions(['APP', 'AD_SOURCE', 'COUNTRY']);
    $reportSpec->setDateRange($dateRange);
    $reportSpec->setDimensionFilters($dimensionFilterMatches);
    $reportSpec->setSortConditions($sortConditions);
  
    // Create mediation report request.
    $mediationReportRequest = new \Google_Service_AdMob_GenerateMediationReportRequest();
    $mediationReportRequest->setReportSpec($reportSpec);
  
    return $mediationReportRequest;
  }
  
 6. Liệt kê các ứng dụng.

  // Create the page token variable.
  $pageToken = '';
  
  $optParams['pageSize'] = $maxPageSize;
  
  do {
    $optParams['pageToken'] = $pageToken;
    // Get list of apps.
    $response = $service->accounts_apps->listAccountsApps($accountName, $optParams);
    $apps = $response->getApps();
  
    // Print list of apps.
    if (!empty($apps)) {
      foreach ($apps as $app) {
        if(!empty($app->getLinkedAppInfo())){
          $appStoreId = $app->getLinkedAppInfo()->getAppStoreId();
          $displayName = $app->getLinkedAppInfo()->getDisplayName();
        } else {
          $appStoreId = '';
          $displayName = '';
        }
        printf(
         "App Name: '%s' \n"
         ."App ID: '%s' \n"
         ."App Platform: '%s' \n"
         ."App Store ID: '%s' \n"
         ."App Store Display Name: '%s' \n"
         ."App Display Name: '%s' \n\n",
         $app->getName(),
         $app->getAppId(),
         $app->getPlatform(),
         $appStoreId,
         $displayName,
         $app->getManualAppInfo()->getDisplayName(),
        );
      }
    }
    $pageToken = $response->getNextPageToken();
  } while ($pageToken);
  
 7. Liệt kê đơn vị quảng cáo.

  // Create the page token variable.
  $pageToken = '';
  
  $optParams['pageSize'] = $maxPageSize;
  
  do {
    $optParams['pageToken'] = $pageToken;
    // Get list of ad units.
    $response = $service->accounts_adUnits->listAccountsAdUnits($accountName, $optParams);
    $adUnits = $response->adUnits;
  
    // Print list of ad units.
    if (!empty($adUnits)) {
      foreach ($adUnits as $adUnit) {
        printf(
         "Ad Unit Display Name: '%s' \n"
         ."Ad Unit Name: '%s' \n"
         ."Ad Unit ID: '%s' \n"
         ."Ad Unit Format: '%s' \n"
         ."Ad Unit App ID: '%s' \n"
         ."Ad Unit Ad Types: '%s' \n\n",
         $adUnit->getDisplayName(),
         $adUnit->getName(),
         $adUnit->getAdUnitId(),
         $adUnit->getAdFormat(),
         $adUnit->getAppId(),
         json_encode($adUnit->getAdTypes()),
          );
      }
    }
    $pageToken = $response->getNextPageToken();
  } while ($pageToken);
  

Thư viện ứng dụng Python

Yêu cầu bằng thư viện ứng dụng Python

 1. Tải tệp bí mật ứng dụng và tạo thông tin cấp phép.

  Lần đầu tiên bạn thực hiện bước này, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận lời nhắc ủy quyền trong trình duyệt. Trước khi chấp nhận, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng một Tài khoản Google có quyền truy cập vào API AdMob. Ứng dụng của bạn sẽ được ủy quyền truy cập dữ liệu thay mặt cho bất kỳ tài khoản nào hiện đang đăng nhập.

  PORT = 8080
  REDIRECT_URI = f"http://127.0.0.1:{PORT}"
  
  # This variable specifies the name of a file that contains the OAuth 2.0
  # information for this application, including its client_id and client_secret.
  CLIENT_SECRETS_FILE = "client_secrets.json"
  
  # This OAuth 2.0 access scope allows for full read/write access to the
  # authenticated user's account and requires requests to use an SSL connection.
  API_NAME = "admob"
  API_VERSION = "v1"
  API_SCOPE = "https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly"
  
  # Store refresh tokens in a local disk file. This file contains sensitive
  # authorization information.
  TOKEN_FILE = 'token.pickle'
  
  
  def load_user_credentials():
   # Name of a file containing the OAuth 2.0 information for this
   # application, including client_id and client_secret, which are found
   # on the Credentials tab on the Google Developers Console.
   client_secrets = os.path.join(os.path.dirname(__file__), CLIENT_SECRETS_FILE)
   return client_secrets
  
  
  # Authenticate user and create AdMob Service Object.
  def authenticate():
   """Authenticates a user and creates an AdMob Service Object.
  
   Returns:
    An AdMob Service Object that is authenticated with the user using either
    a client_secrets file or previously stored access and refresh tokens.
   """
  
   # The TOKEN_FILE stores the user's access and refresh tokens, and is
   # created automatically when the authorization flow completes for the first
   # time.
   if os.path.exists(TOKEN_FILE):
    with open(TOKEN_FILE, 'rb') as token:
     credentials = pickle.load(token)
  
    if credentials and credentials.expired and credentials.refresh_token:
     credentials.refresh(Request())
  
   # If there are no valid stored credentials, authenticate using the
   # client_secrets file.
   else:
    client_secrets = load_user_credentials()
    flow = Flow.from_client_secrets_file(client_secrets, scopes=[API_SCOPE])
  
    flow.redirect_uri = REDIRECT_URI
  
    # Create an anti-forgery state token as described here:
    # https://developers.google.com/identity/protocols/OpenIDConnect#createxsrftoken
    passthrough_val = hashlib.sha256(os.urandom(1024)).hexdigest()
  
    # Redirect the user to auth_url on your platform.
    authorization_url, state = flow.authorization_url(
      access_type="offline",
      state=passthrough_val,
      included_granted_scopes="true")
  
    # Prints the authorization URL so you can paste into your browser. In a
    # typical web application you would redirect the user to this URL, and they
    # would be redirected back to "redirect_url" provided earlier after
    # granting permission.
    print("Paste this URL into your browser: ")
    print(authorization_url)
    print(f"\nWaiting for authorization and callback to: {REDIRECT_URI}...")
  
    # Retrieves an authorization code by opening a socket to receive the
    # redirect request and parsing the query parameters set in the URL.
    code = _get_authorization_code(passthrough_val)
  
    # Pass the code back into the OAuth module to get a refresh token.
    flow.fetch_token(code=code)
    refresh_token = flow.credentials.refresh_token
    credentials = flow.credentials
  
    print(f"\nYour refresh token is: {refresh_token}\n")
  
    # Save the credentials for the next run.
    with open("token.pickle", "wb") as token:
     pickle.dump(credentials, token)
  
   # Build the AdMob service.
   admob = build(API_NAME, API_VERSION, credentials=credentials)
   return admob
  
  
  def _get_authorization_code(passthrough_val):
   """Opens a socket to handle a single HTTP request containing auth tokens.
  
    Args:
      passthrough_val: an anti-forgery token used to verify the request
       received by the socket.
  
    Returns:
      a str access token from the Google Auth service.
    """
   # Open a socket at localhost:PORT and listen for a request
   sock = socket.socket()
   sock.bind(("localhost", PORT))
   sock.listen(1)
   connection, address = sock.accept()
   data = connection.recv(1024)
   # Parse the raw request to retrieve the URL query parameters.
   params = _parse_raw_query_params(data)
  
   try:
    if not params.get("code"):
     # If no code is present in the query params then there will be an
     # error message with more details.
     error = params.get("error")
     message = f"Failed to retrieve authorization code. Error: {error}"
     raise ValueError(message)
    elif params.get("state") != passthrough_val:
     message = "State token does not match the expected state."
     raise ValueError(message)
    else:
     message = "Authorization code was successfully retrieved."
   except ValueError as error:
    print(error)
    sys.exit(1)
   finally:
    response = ("HTTP/1.1 200 OK\n"
          "Content-Type: text/html\n\n"
          f"<b>{message}</b>"
          "<p>Please check the console output.</p>\n")
  
    connection.sendall(response.encode())
    connection.close()
  
   return params.get("code")
  
  
  def _parse_raw_query_params(data):
   """Parses a raw HTTP request to extract its query params as a dict.
  
    Note that this logic is likely irrelevant if you're building OAuth logic
    into a complete web application, where response parsing is handled by a
    framework.
    Args:
      data: raw request data as bytes.
  
    Returns:
      a dict of query parameter key value pairs.
    """
   # Decode the request into a utf-8 encoded string
   decoded = data.decode("utf-8")
   # Use a regular expression to extract the URL query parameters string
   match = re.search("GET\s\/\?(.*) ", decoded)
   params = match.group(1)
   # Split the parameters to isolate the key/value pairs
   pairs = [pair.split("=") for pair in params.split("&")]
   # Convert pairs to a dict to make it easy to access the values
   return {key: val for key, val in pairs}
  
 2. Tạo đối tượng dịch vụ AdMob.

  // Create an AdMob service object on which to run the requests.
  admob = build('admob', 'v1', credentials=credentials)
  
 3. Nhận thông tin tài khoản.

  # Set the 'PUBLISHER_ID' which follows the format "pub-XXXXXXXXXXXXXXXX".
  # See https://support.google.com/admob/answer/2784578
  # for instructions on how to find your publisher ID.
  PUBLISHER_ID = 'pub-XXXXXXXXXXXXXXXX'
  
  
  def get_account(service, publisher_id):
   """Gets and prints an AdMob account.
  
   Args:
    service: An AdMob Service Object.
    publisher_id: An ID that identifies the publisher.
   """
  
   # Execute the request.
   response = service.accounts().get(
     name='accounts/{}'.format(publisher_id)).execute()
  
   # Print the response.
   print('Name: ' + response['name'])
   print('Publisher ID: ' + response['publisherId'])
   print('Currency code: ' + response['currencyCode'])
   print('Reporting time zone: ' + response['reportingTimeZone'])
  
  
 4. Tạo báo cáo mạng.

  # Set date range. AdMob API only supports the account default timezone and
  # "America/Los_Angeles", see
  # https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.networkReport/generate
  # for more information.
  date_range = {
    'start_date': {'year': 2020, 'month': 1, 'day': 1},
    'end_date': {'year': 2020, 'month': 3, 'day': 30}
  }
  
  # Set dimensions.
  dimensions = ['DATE', 'APP', 'PLATFORM', 'COUNTRY']
  
  # Set metrics.
  metrics = ['ESTIMATED_EARNINGS', 'AD_REQUESTS', 'MATCHED_REQUESTS']
  
  # Set sort conditions.
  sort_conditions = {'dimension': 'DATE', 'order': 'DESCENDING'}
  
  # Set dimension filters.
  dimension_filters = {
    'dimension': 'COUNTRY',
    'matches_any': {
      'values': ['US', 'CA']
    }
  }
  
  # Create network report specifications.
  report_spec = {
    'date_range': date_range,
    'dimensions': dimensions,
    'metrics': metrics,
    'sort_conditions': [sort_conditions],
    'dimension_filters': [dimension_filters]
  }
  
  # Create network report request.
  request = {'report_spec': report_spec}
  
  # Execute network report request.
  response = service.accounts().networkReport().generate(
    parent='accounts/{}'.format(publisher_id), body=request).execute()
  
  # Display responses.
  for report_line in response:
   print(report_line)
  print()
  
 5. Tạo báo cáo dàn xếp.

  # Set date range. AdMob API only supports the account default timezone and
  # "America/Los_Angeles", see
  # https://developers.google.com/admob/api/v1/reference/rest/v1/accounts.networkReport/generate
  # for more information.
  date_range = {
    'start_date': {'year': 2020, 'month': 1, 'day': 1},
    'end_date': {'year': 2020, 'month': 3, 'day': 30}
  }
  
  # Set dimensions.
  dimensions = ['DATE', 'APP', 'PLATFORM', 'COUNTRY']
  
  # Set metrics.
  metrics = ['ESTIMATED_EARNINGS', 'AD_REQUESTS', 'MATCHED_REQUESTS']
  
  # Set sort conditions.
  sort_conditions = {'dimension': 'DATE', 'order': 'DESCENDING'}
  
  # Set dimension filters.
  dimension_filters = {
    'dimension': 'COUNTRY',
    'matches_any': {
      'values': ['US', 'CA']
    }
  }
  
  # Create mediation report specifications.
  report_spec = {
    'date_range': date_range,
    'dimensions': dimensions,
    'metrics': metrics,
    'sort_conditions': [sort_conditions],
    'dimension_filters': [dimension_filters]
  }
  
  # Create mediation report request.
  request = {'report_spec': report_spec}
  
  # Execute mediation report request.
  response = service.accounts().mediationReport().generate(
    parent='accounts/{}'.format(publisher_id), body=request).execute()
  
  # Display responses.
  for report_line in response:
   print(report_line)
  print()
  
 6. Liệt kê các ứng dụng.

  next_page_token = ''
  
  while True:
   # Execute the request.
   response = service.accounts().apps().list(
     pageSize=PAGE_SIZE,
     pageToken=next_page_token,
     parent='accounts/{}'.format(publisher_id)).execute()
  
   # Check if the response is empty.
   if not response:
    break
  
   # Print the result.
   apps = response['apps']
   for app in apps:
    print('App ID: ' + app['appId'])
    print('App Platform: ' + app['platform'])
    print('App Name: ' + app['name'])
  
    if 'linkedAppInfo' in app:
     linked_app_info = app['linkedAppInfo']
     print('App Store ID: ' + linked_app_info['appStoreId'])
     if 'displayName' in linked_app_info:
      print('App Store Display Name: ' + linked_app_info['displayName'])
  
    if 'manualAppInfo' in app:
     manual_app_info = app['manualAppInfo']
     print('App Manual Info: ' + manual_app_info['displayName'])
  
   if 'nextPageToken' not in response:
    break
  
   # Update the next page token.
   next_page_token = response['nextPageToken']
  
 7. Liệt kê đơn vị quảng cáo.

  next_page_token = ''
  
  while True:
   # Execute the request.
   response = service.accounts().adUnits().list(
     pageSize=PAGE_SIZE,
     pageToken=next_page_token,
     parent='accounts/{}'.format(publisher_id)).execute()
  
   # Check if the response is empty.
   if not response:
    break
  
   # Print the result.
   ad_units = response['adUnits']
   for ad_unit in ad_units:
    print('Ad Unit Display Name: ' + ad_unit['displayName'])
    print('Ad Unit Name: ' + ad_unit['name'])
    print('Ad Unit ID: ' + ad_unit['adUnitId'])
    print('Ad Unit Format: ' + ad_unit['adFormat'])
    print('Ad Unit ID: ' + ad_unit['appId'])
    if 'adTypes' in ad_unit:
     print('Ad Unit Format: ' + ', '.join(ad_unit['adTypes']))
  
   if 'nextPageToken' not in response:
    break
   # Update the next page token.
   next_page_token = response['nextPageToken']
  

curl (dòng lệnh)

Yêu cầu bằng curl

 1. Tải tệp bí mật ứng dụng và tạo thông tin cấp phép.

  Lần đầu tiên bạn thực hiện bước này, bạn sẽ được yêu cầu chấp nhận lời nhắc ủy quyền trong trình duyệt. Trước khi chấp nhận, hãy đảm bảo rằng bạn đã đăng nhập bằng một Tài khoản Google có quyền truy cập vào API AdMob. Ứng dụng của bạn sẽ được cấp quyền truy cập vào dữ liệu thay mặt cho bất kỳ tài khoản nào hiện đang đăng nhập.

  Để xác thực và ủy quyền, bạn nên dùng oauth2l, một công cụ dòng lệnh đơn giản để làm việc với Google OAuth 2.0. Hãy cài đặt oauth2l và chạy lệnh bên dưới, thay thế path_to_credentials_json bằng một đường dẫn đến tệp credentials.json mà bạn tải xuống khi đăng ký ứng dụng đám mây của mình. Đối với lần chạy đầu tiên, lệnh này sẽ hướng dẫn bạn quy trình ủy quyền OAuth 2.0. Các lần chạy tiếp theo sẽ tự động làm mới mã thông báo.

  oauth2l header --json path_to_credentials_json \
      https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly
  
 2. Nhận thông tin tài khoản.

  Nhận thông tin tài khoản AdMob bằng cách thay thế pub-XXXXXXXXXXXXXXXX bằng mã nhà xuất bản của bạn. Hãy xem hướng dẫn về cách tìm mã nhà xuất bản của bạn.

  curl -X GET https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX \
      -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)"
  

  Câu trả lời mẫu:

  {
   "account": [
    {
     "publisherId": "pub-XXXXXXXXXXXXXXXX",
     "name:": "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX",
     "reportingTimeZone": "Europe/Paris",
     "currencyCode": "EUR"
    }
   ]
  }
  
 3. Tạo báo cáo mạng.

  Bạn có thể tạo một báo cáo mạng bằng cách gọi phương thức networkReport:generate. Sử dụng publisherId nhận được trong bước Nhận thông tin tài khoản trong URI yêu cầu (ví dụ: v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/networkReport:generate).

  Sau đó, sử dụng lệnh sau để tạo báo cáo mạng:

  curl -X POST \
     https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/networkReport:generate \
     -H "Content-Type: application/json" \
     -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)" \
     --data @- << EOF
  {
   "report_spec": {
    "date_range": {
     "start_date": {"year": 2020, "month": 4, "day": 1},
     "end_date": {"year": 2020, "month": 4, "day": 2}
    },
    "dimensions": ["DATE"],
    "metrics": ["CLICKS", "AD_REQUESTS", "IMPRESSIONS", "ESTIMATED_EARNINGS"],
    "dimension_filters": [{"dimension": "COUNTRY", "matches_any": {"values": ["US"]}}],
    "sort_conditions": [{"metric":"CLICKS", order: "DESCENDING"}],
    "localization_settings": {"currency_code": "USD", "language_code": "en-US"}
   }
  }
  EOF
  

  Câu trả lời mẫu:

  [{
   "header": {
    "dateRange": {
     "startDate": {"year": 2020, "month": 4, "day": 1},
     "endDate": {"year": 2020, "month": 4, "day": 2}
    }
   }
  },
  {
   "row": {
    "dimensionValues": {"DATE": {"value": "20200401"}},
    "metricValues": {
     "CLICKS": {"integerValue": "31"},
     "AD_REQUESTS": {"integerValue": "7409"},
     "IMPRESSIONS": {"integerValue": "3440"},
     "ESTIMATED_EARNINGS": {"microsValue": "6381903"}
    }
   }
  },
  {
   "row": {
    "dimensionValues": {"DATE": {"value": "20200402"}},
    "metricValues": {
     "CLICKS": {"integerValue": "30"},
     "AD_REQUESTS": {"integerValue": "8828"},
     "IMPRESSIONS": {"integerValue": "3724"},
     "ESTIMATED_EARNINGS": {"microsValue": "9010390"}
    }
   }
  },
  {
   "footer": {
    "matchingRowCount": "2"
   }
  }]
  
 4. Liệt kê các ứng dụng.

  curl -X GET https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/apps \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)"
  

  Câu trả lời mẫu:

  {
   "app": [
    {
     "name": "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/apps/XXXXXXXXXX",
     "appId": "ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXX",
     "platform": "ANDROID",
     "manualAppInfo": {
      "displayName": "Example App"
     },
     "linkedAppInfo": {
      "appStoreId": "com.example.myApp",
      "displayName": "Example App",
     }
    }
   ]
  }
  
 5. Liệt kê đơn vị quảng cáo.

  curl -X GET https://admob.googleapis.com/v1/accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/adUnits \
      -H "Content-Type: application/json" \
      -H "$(oauth2l header --json path_to_credentials_json \
       https://www.googleapis.com/auth/admob.readonly)"
  

  Câu trả lời mẫu:

  {
   "adUnit": [
    {
     "name": "accounts/pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/adUnits/XXXXXXXXXX",
     "adUnitId": "ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXX",
     "appId": "ca-app-pub-XXXXXXXXXXXXXXXX~XXXXXXXXXX",
     "displayName": "AdMob Rewarded",
     "adFormat": "REWARDED",
  
     "adTypes": ["RICH_MEDIA", "VIDEO"],
    }
   ]
  }