Bắt đầu sử dụng API AdMob.

Học những điều cơ bản. Làm theo hướng dẫn để nhanh chóng thiết lập và chạy.
Thư viện ứng dụng khách cung cấp khả năng tích hợp ngôn ngữ tốt hơn, cải thiện bảo mật và hỗ trợ thực hiện các cuộc gọi yêu cầu ủy quyền của người dùng.
Duyệt qua tài liệu tham khảo.