Thiết lập Dịch vụ Google Play

Để phát triển một ứng dụng bằng API của Dịch vụ Google Play, hãy làm theo hướng dẫn trên trang này để thiết lập dự án của bạn bằng các SDK phù hợp có trong kho lưu trữ maven của Google.

Để kiểm thử ứng dụng khi dùng Dịch vụ Google Play, bạn phải sử dụng một trong những nội dung sau:

  • Một thiết bị Android tương thích chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên và đã cài đặt ứng dụng Cửa hàng Google Play.
  • Trình mô phỏng Android có AVD chạy nền tảng API của Google dựa trên Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.

Khai báo phần phụ thuộc cho Dịch vụ Google Play

Để phát triển các tính năng phụ thuộc vào API của Dịch vụ Google Play trong ứng dụng, hãy hoàn tất các bước sau:

  1. Mở tệp build.gradle bên trong thư mục mô-đun của ứng dụng.

  2. Đối với mỗi SDK mà ứng dụng của bạn yêu cầu, hãy thêm phần phụ thuộc cho SDK đó. Trang này bao gồm một phần liệt kê các phần phụ thuộc của Dịch vụ Google Play phổ biến dành cho các ứng dụng Android. Bạn cũng nên thêm các phần phụ thuộc Firebase vào dự án.

  3. Lưu các thay đổi và đồng bộ hoá dự án của bạn.

Đoạn mã sau đây cho thấy một tệp build.gradle mẫu sử dụng thư viện vị trí:

apply plugin: 'com.android.application'

...

dependencies {
    implementation 'com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1'
}

Các phiên bản mới của SDK Dịch vụ Google Play có bản sửa lỗi và tính năng mới sẽ được phát hành định kỳ. Những bản cập nhật này được công bố trong ghi chú phát hành. Nếu ứng dụng của bạn dùng một phần phụ thuộc đã được cập nhật, hãy thay đổi sang phiên bản mới nhất trong các phần phụ thuộc của ứng dụng để tận dụng những bản sửa lỗi này.

Kiểm tra xem Dịch vụ Google Play đã được cài đặt hay chưa

Như đã mô tả trong phần Tổng quan về Dịch vụ Google Play, Dịch vụ Google Play sẽ nhận các bản cập nhật tự động trên Android 5.0 (API cấp 21) trở lên thông qua ứng dụng Cửa hàng Google Play. Tuy nhiên, các thiết bị Android không có Cửa hàng Google Play sẽ không được cài đặt Dịch vụ Google Play. Nếu ứng dụng của bạn chạy trên những thiết bị không có Dịch vụ Google Play, bạn nên kiểm tra xem Dịch vụ Google Play đã được cài đặt trên thiết bị hay chưa trước khi cố gắng sử dụng API của Google hoặc bật các tính năng cần đến Dịch vụ Google Play để hoạt động trong ứng dụng.

Để kiểm tra sự hiện diện của Dịch vụ Google Play trên thiết bị, hãy dùng phương thức isGooglePlayServicesAvailable().

Sau đó, để bắt đầu kết nối với Dịch vụ Google Play hoặc tìm hiểu cách phát hiện xem phiên bản đã cài đặt của Dịch vụ Google Play có hỗ trợ một API cụ thể hay không, hãy đọc hướng dẫn về cách Truy cập các API của Google.

Các phần phụ thuộc của Dịch vụ Google Play

Bảng sau đây liệt kê các phần phụ thuộc cho Dịch vụ Google Play mà bạn có thể đưa vào trong ứng dụng Android. Bạn có thể lọc danh sách theo loại thiết bị bằng cách chọn một trong các nút. Bạn cũng có thể tìm kiếm trường hợp sử dụng hoặc tên phần phụ thuộc cụ thể bằng cách nhập văn bản vào hộp xuất hiện sau các nút đó.

Bảng 1. Các phần phụ thuộc của Dịch vụ Google Play cần đưa vào ứng dụng Android
Tên trường hợp sử dụng và phần phụ thuộc Thiết bị được hỗ trợ
Quảng cáo trên thiết bị di động của Google
com.google.android.gms:play-services-ads:22.5.0
Điện thoại, máy tính bảng
Mã nhận dạng cho quảng cáo trên Android (AAID)
com.google.android.gms:play-services-ads-identifier:18.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ChromeOS
Phiên bản gọn nhẹ của Quảng cáo trên thiết bị di động của Google
com.google.android.gms:play-services-ads-lite:22.5.0
Điện thoại, máy tính bảng
Quảng cáo tìm kiếm tuỳ chỉnh (CSA) AdSense cho Tìm kiếm (AFS)
com.google.android.gms:play-services-afs-native:19.0.3
Điện thoại, máy tính bảng, ChromeOS
SDK dịch vụ Google Analytics dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-analytics:18.0.4
Không dùng nữa. Thay vào đó, hãy sử dụng Google Analytics cho Firebase.
Chỉ mục ứng dụng
com.google.android.gms:play-services-appindex:16.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV
Mã nhóm ứng dụng Android
com.google.android.gms:play-services-appset:16.0.2
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, ChromeOS
Tính năng Đăng nhập bằng Google cho Android
com.google.android.gms:play-services-auth:20.7.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
SMS Retriever API
com.google.android.gms:play-services-auth-api-phone:18.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go
Block Store API (bao gồm cả bộ nhớ thông tin xác thực của người dùng)
com.google.android.gms:play-services-auth-blockstore:16.2.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
API Nhận biết của Google
com.google.android.gms:play-services-awareness:19.0.1
Điện thoại, Máy tính bảng, Ô tô, Android Go, ChromeOS
Lớp tiện ích
com.google.android.gms:play-services-base:18.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Kiểm thử giả cho các lớp tiện ích
com.google.android.gms:play-services-base-testing:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Các lớp tiện ích khác
com.google.android.gms:play-services-basement:18.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Google Cast
com.google.android.gms:play-services-cast:21.3.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Khung ứng dụng Google Cast (CAF)
com.google.android.gms:play-services-cast-framework:21.3.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Bộ thu Android TV
com.google.android.gms:play-services-cast-tv:21.0.0
Android TV
Trình quét mã của Google
com.google.android.gms:play-services-code-scanner:16.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Ngăn xếp mạng Chromium (Cronet)
com.google.android.gms:play-services-cronet:18.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Tương tác giữa các thiết bị (DTDI)
com.google.android.gms:play-services-dtdi:16.0.0-beta01
Điện thoại, máy tính bảng, Android Go
Xác thực nhanh ID thực thể trực tuyến (FIDO)
com.google.android.gms:play-services-fido:20.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 7.0 (API cấp 24) trở lên.
API Google Fit dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-fitness:21.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 2 cho Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2:19.0.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
SDK C gốc phiên bản 2 trong Dịch vụ trò chơi của Google Play dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-games-v2-native-c:17.0.0-beta1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
Dịch vụ trò chơi của Google Play phiên bản 1 cho Android
com.google.android.gms:play-services-games:23.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
API cơ bản
com.google.android.gms:play-services-home:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng
Google Play Instant
com.google.android.gms:play-services-instantapps:18.0.1
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.
Trình cung cấp vị trí kết hợp cho Android (bao gồm tính năng nhận dạng hoạt động và khoanh vùng địa lý)
com.google.android.gms:play-services-location:21.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
SDK Google Maps dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-maps:18.2.0
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Quét mã vạch qua Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-barcode-scanning:18.3.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Phát hiện khuôn mặt trong Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-face-detection:17.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Gắn nhãn hình ảnh cho Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling:16.0.8
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Tuỳ chỉnh việc gắn nhãn hình ảnh Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-image-labeling-custom:16.0.0-beta5
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng ngôn ngữ của Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-language-id:17.0.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Tính năng trả lời thông minh của Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-smart-reply:16.0.0-beta1
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Phân đoạn chủ đề của Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-subject-segmentation:16.0.0-beta1
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản của Bộ công cụ học máy
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition:19.0.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản của Bộ công cụ học máy cho tiếng Trung
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-chinese:16.0.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản bằng Bộ công cụ học máy cho chữ Devanagari
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-devanagari:16.0.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản trong Bộ công cụ học máy dành cho tiếng Nhật
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-japanese:16.0.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Nhận dạng văn bản của Bộ công cụ học máy cho tiếng Hàn
com.google.android.gms:play-services-mlkit-text-recognition-korean:16.0.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Khám phá và kết nối thiết bị ở gần
com.google.android.gms:play-services-nearby:19.0.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Ô tô, Android Go
Hiện giấy phép nguồn mở
com.google.android.gms:play-services-oss-licenses:17.0.1
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 21) trở lên.
Kiểm tra chất lượng của phương thức khoá màn hình
com.google.android.gms:play-services-password-complexity:18.0.1
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS, Wear OS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 4.4 (API cấp 19) đến Android 9 (API cấp 28).
Google Pay cho thẻ và vé
com.google.android.gms:play-services-pay:16.4.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS

Được hỗ trợ trên các thiết bị chạy Android 5.0 (API cấp 20) trở lên.
reCAPTCHA Enterprise để đo lường ứng dụng
com.google.android.gms:play-services-recaptcha:17.0.1
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
API SafetyNet (bao gồm cả chứng thực thiết bị, duyệt web an toàn, reCAPTCHA và xác minh ứng dụng)
com.google.android.gms:play-services-safetynet:18.0.1
Điện thoại, Máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS
Trình quản lý thẻ của Google
com.google.android.gms:play-services-tagmanager:18.0.4
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Android Go, ChromeOS
API Tasks trên Android
com.google.android.gms:play-services-tasks:18.0.2
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS
Dịch vụ tăng tốc dành cho Android
com.google.android.gms:play-services-tflite-acceleration-service:16.0.0-beta01
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
API uỷ quyền GPU của TensorFlow Lite cho các dịch vụ của Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-gpu:16.2.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
TensorFlow Lite Java API cho Dịch vụ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-java:16.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
API Hỗ trợ TensorFlow Lite cho Dịch vụ Google Play
com.google.android.gms:play-services-tflite-support:16.1.0
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Thread Network API
com.google.android.gms:play-services-threadnetwork:16.0.0
Điện thoại, máy tính bảng
Tầm nhìn trên thiết bị di động
com.google.android.gms:play-services-vision:20.1.3
Điện thoại, Máy tính bảng, Android Go, ChromeOS
Google Pay cho Thanh toán trên Android
com.google.android.gms:play-services-wallet:19.2.1
Điện thoại, Máy tính bảng, Ô tô, Android Go, ChromeOS, Wear OS
API Lớp dữ liệu trên thiết bị đeo
com.google.android.gms:play-services-wearable:18.1.0
Điện thoại, máy tính bảng, Wear OS

Trình bổ trợ Gradle

Dịch vụ Google Play cũng bao gồm một số trình bổ trợ Gradle, như minh hoạ trong bảng sau. Xin lưu ý rằng các nút xuất hiện trước bảng trước không làm thay đổi thông tin xuất hiện trong bảng này.

Bảng 2. Danh sách trình bổ trợ Gradle có trong Dịch vụ Google Play
Trường hợp sử dụng và tên trình bổ trợ Gradle Thiết bị được hỗ trợ
Hiện giấy phép nguồn mở
com.google.android.gms:oss-licenses-plugin:0.10.6
Điện thoại, máy tính bảng, ChromeOS
Kiểm tra phiên bản nghiêm ngặt
com.google.android.gms:strict-version-matcher-plugin:1.2.4
Điện thoại, máy tính bảng, Android TV, Auto, Android Go, ChromeOS, Wear OS