Dystrybucja aplikacji

Sekcje poniżej zawierają przydatne informacje o dystrybucji aplikacji w zarządzanym Sklepie Google Play.

Zainstaluj aplikacje

Korzystając z tych zasad, możesz instalować na urządzeniach aplikacje na Androida ze Sklepu Google Play. Aby korzystać z tej funkcji, musisz znać nazwę pakietu aplikacji, którą chcesz zainstalować. Nazwę pakietu aplikacji możesz znaleźć na 2 sposoby:

 1. Nazwa pakietu aplikacji jest w adresie URL strony Sklepu Google Play. Na przykład URL strony aplikacji Google Chrome to

  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.chrome
  , a jej nazwa pakietu to com.android.chrome.

 2. Aby umożliwić klientom przeglądanie Sklepu Google Play, możesz umieścić element iframe zarządzanego Sklepu Google Play w konsoli EMM. Gdy klient wybierze aplikację w elemencie iframe, konsola EMM otrzyma w zdarzeniu nazwę pakietu.

Następnie możesz dodać tę aplikację w zasadach urządzenia:

"applications":[
  {
   "installType":"FORCE_INSTALLED",
   "packageName":"com.android.chrome",
  },
],

Gdy zastosujesz zasady na urządzeniu, aplikacja zostanie na nim zainstalowana lub dodana do zarządzanego Sklepu Google Play.

Dystrybucja aplikacji na potrzeby testów zamkniętych

W Konsoli Play deweloperzy mogą utworzyć wersję zamkniętą (ścieżkę zamkniętą), by przetestować przedpremierowe wersje aplikacji z udziałem grupy testerów. Są to tzw. testy zamknięte. Obsługa dystrybucji na ścieżce zamkniętej pozwala organizacjom testować aplikacje innych firm, a także aplikacje prywatne opracowane przez własne organizacje.

Podczas konfigurowania testu zamkniętego w Konsoli Play deweloperzy aplikacji mogą ustawić kierowanie na maksymalnie 100 organizacji (enterprises). Za pomocą interfejsu Android Management API możesz pobierać ścieżki zamknięte kierowane na firmę i rozpowszechniać te ścieżki zamknięte na urządzeniach za pomocą zasad.

Aplikacje kwalifikujące się do testów zamkniętych

Przed skonfigurowaniem testu zamkniętego deweloperzy muszą się upewnić, że ich aplikacje spełniają te wymagania:

 • Opublikowana jest wersja produkcyjna aplikacji w Google Play (lub w zarządzanym Sklepie Google Play w przypadku aplikacji prywatnych).
 • W Konsoli Google Play na stronie Ustawienia zaawansowane aplikacji włączony jest Zarządzany Sklep Google Play.
 • Wszystkie zamknięte wersje aplikacji muszą spełniać wymagania dotyczące kodu wersji.

Dodawanie firmy do testów zamkniętych

Podczas konfigurowania testu zamkniętego deweloperzy aplikacji mogą przyznać organizacji dostęp do testów zamkniętych, dodając identyfikator organizacji. Klienci mogą znaleźć swój identyfikator organizacji, korzystając z tych instrukcji:

 1. Zaloguj się w zarządzanym Sklepie Google Play na konto administratora.
 2. Kliknij Ustawienia administracyjne.
 3. Z pola Informacje o organizacji skopiuj identyfikator i wyślij go do firmy deweloperskiej.

W przypadku aplikacji prywatnych deweloper musi też dodać identyfikator organizacji każdej firmy uczestniczącej w programie na karcie Zarządzany Sklep Google Play na stronie ustawień zaawansowanych aplikacji. Instrukcje znajdziesz w artykule Publikowanie aplikacji prywatnych z poziomu Konsoli Play.

Udostępnianie użytkownikom ścieżek zamkniętych

Aby pobrać listę ścieżek dostępnych dla firmy w przypadku określonej aplikacji, wywołaj enterprises.applications. Lista appTrackInfo[] zawarta w odpowiedzi zawiera te aplikacje:

 • trackId: unikalny identyfikator utworu pobrany z adresu releaseTrackId w adresie URL strony w Konsoli Play, która zawiera informacje o ścieżce aplikacji.
 • trackAlias: czytelna dla człowieka nazwa ścieżki, którą można zmienić w Konsoli Play.

Aby zainstalować ścieżkę zamkniętą na urządzeniu użytkownika, określ accessibleTrackIds w zasadach urządzenia na urządzeniu użytkownika:

"applications":[
  {
   "installType":"AVAILABLE",
   "packageName":"com.google.android.gm",
   "accessibleTrackIds":[
     "123456",
     "789101"
    ]
  },
],

Jeśli zasada zawiera wiele ścieżek z tej samej aplikacji (jak w przykładzie powyżej), zasada instaluje ścieżkę o najwyższym kodzie wersji.

Identyfikatory trackId są automatycznie usuwane z wywołania enterprises.applications w określonych sytuacjach, na przykład:

 • Plik APK ścieżki jest awansowany na inną ścieżkę lub produkcję.
 • Wersja produkcyjna zostanie zaktualizowana przy użyciu wersji wyższej niż ścieżka.
 • Deweloper zatrzymuje ścieżkę.

Element iframe zarządzanego Sklepu Google Play

Za pomocą elementu iframe zarządzanego Sklepu Google Play możesz umieścić zarządzany Sklep Google Play bezpośrednio w konsoli EMM, aby zapewnić klientom ujednolicone zarządzanie urządzeniami mobilnymi.

element iframe Manage-play
Rysunek 1. Element iframe zarządzanego Sklepu Google Play

Element iframe zawiera pasek tytułu i rozwijane menu boczne. Użytkownicy mogą przechodzić z menu na różne strony:

 • Wyszukiwanie aplikacji: pozwala administratorom IT wyszukiwać i przeglądać aplikacje z Google Play, wyświetlać ich szczegóły oraz wybierać aplikacje.
 • Aplikacje prywatne: umożliwia administratorom IT publikowanie aplikacji prywatnych na potrzeby firmy i zarządzanie nimi.
 • Aplikacje internetowe: umożliwia administratorom IT publikowanie i rozpowszechnianie skrótów do stron internetowych jako aplikacji.
 • Porządkowanie aplikacji: umożliwia administratorom IT konfigurowanie sposobu porządkowania aplikacji w aplikacji Sklep Play na urządzeniach użytkowników.

Funkcje

W tej sekcji opisujemy funkcje dostępne w elemencie iframe zarządzanego Sklepu Google Play. Informacje o umieszczaniu elementu iframe i wdrażaniu tych funkcji znajdziesz w artykule Dodawanie elementu iframe do konsoli.


Dodawanie elementu iframe do konsoli

Krok 1. Generowanie tokena internetowego

Wywołaj enterprises.webTokens.create, aby wygenerować token internetowy, który identyfikuje firmę. Odpowiedź zawiera value tokena.

 • Ustaw parentFrameUrl na adres URL ramki nadrzędnej, która hostuje element iframe.
 • Użyj iframeFeature, aby określić, które funkcje chcesz włączyć w elemencie iframe: PLAY_SEARCH, PRIVATE_APPS, WEB_APPS, STORE_BUILDER (porządkuj aplikacje). Jeśli zasada iframeFeature nie jest skonfigurowana, iframe domyślnie włącza wszystkie funkcje.

Krok 2. Renderowanie elementu iframe

Oto przykład renderowania elementu iframe zarządzanego Sklepu Google Play:

<script src="https://apis.google.com/js/api.js"></script>
<div id="container"></div>
<script>
 gapi.load('gapi.iframes', function() {
  var options = {
   'url': 'https://play.google.com/work/embedded/search?token=web_token&mode=SELECT',
   'where': document.getElementById('container'),
   'attributes': { style: 'width: 600px; height:1000px', scrolling: 'yes'}
  }

  var iframe = gapi.iframes.getContext().openChild(options);
 });
</script>

Ten kod wygeneruje element iframe wewnątrz kontenera div. Atrybuty, które mają być stosowane do tagu iframe, można ustawić za pomocą opcji „Atrybuty”, jak wspomniano wcześniej.

Parametry adresu URL

Poniższa tabela zawiera wszystkie dostępne parametry elementu iframe, które można dodać do adresu URL jako parametry adresu URL, np.

'url': 'https://play.google.com/work/embedded/search?token=web_token&mode=SELECT&showsearchbox=TRUE',
Parametr Strona Wymagane Opis
token Nie dotyczy Tak Token zwrócony z kroku 1.
iframehomepage Nie dotyczy Nie Strona początkowa wyświetlana podczas renderowania elementu iframe. Możliwe wartości to PLAY_SEARCH, WEB_APPS, PRIVATE_APPS i STORE_BUILDER (porządkuj aplikacje). Jeśli nie podasz żadnej wartości, strona będzie wyświetlana w ten sposób: 1. PLAY_SEARCH, 2. PRIVATE_APPS, 3. WEB_APPS, 4. STORE_BUILDER.
locale Nie dotyczy Nie Prawidłowo utworzony tag języka BCP 47 używany do zlokalizowania treści w elemencie iframe. Jeśli nie podasz żadnej wartości, domyślnie przyjęta zostanie wartość en_US.
mode Szukaj aplikacji Nie SELECT: umożliwia administratorom IT wybór aplikacji.
APPROVE (ustawienie domyślne): pozwala administratorom IT wybierać, zatwierdzać i cofać zatwierdzanie aplikacji. Ten tryb został wycofany. Użyj trybu SELECT. Tryb ZATWIERDZANIA działa tylko wtedy, gdy PlaySearch.ApproveApps jest ustawiony na true w tokenie internetowym.
showsearchbox Szukaj aplikacji Nie TRUE (domyślnie): wyświetla pole wyszukiwania i inicjuje zapytanie z elementu iframe.
FALSE: pole wyszukiwania się nie wyświetli.
search Szukaj aplikacji Nie Ciąg znaków wyszukiwania. Jeśli element iframe zostanie określony, spowoduje to przekierowanie administratora IT do wyników wyszukiwania z określonym ciągiem znaków.

Krok 3. Obsługa zdarzeń iframe

W ramach integracji musisz też obsługiwać poniższe zdarzenia.

ZdarzenieOpis
onproductselect Użytkownik wybiera lub zatwierdza aplikację. Spowoduje to zwrócenie obiektu zawierającego:
{
  "packageName": The package name of the app, e.g. "com.google.android.gm",
  "productId": The product ID of the app, e.g. "app:com.google.android.gm",
  "action": The type of action performed on the document. Possible values are:
  "approved", "unapproved" or "selected." If you implement the iframe in SELECT
  mode, the only possible value is "selected".
}
  
Ten przykład pokazuje, jak nasłuchiwać onproductselect:
iframe.register('onproductselect', function(event) {
 console.log(event);
}, gapi.iframes.CROSS_ORIGIN_IFRAMES_FILTER);


Prześlij własną aplikację do Sklepu Google Play

Jeśli Ty lub Twój klient utworzycie aplikację na Androida, możecie ją przesłać do Sklepu Play za pomocą Konsoli Google Play.

Jeśli nie chcesz, by aplikacja była dostępna publicznie w Sklepie Play, możesz skorzystać z Konsoli Google Play, by ograniczyć jej dostępność do jednej firmy. Inna możliwość to automatyczne opublikowanie aplikacji prywatnej przy użyciu Google Play Custom App Publishing API. Aplikacje prywatne są dostępne tylko w firmie, do której są ograniczone. Nadal można je instalować przy użyciu zasad, ale nie będą widoczne dla użytkowników spoza firmy.