PasswordRequirements

ข้อกำหนดสำหรับรหัสผ่านที่ใช้ในการปลดล็อกอุปกรณ์

การแสดง JSON
{
 "passwordMinimumLength": integer,
 "passwordMinimumLetters": integer,
 "passwordMinimumLowerCase": integer,
 "passwordMinimumNonLetter": integer,
 "passwordMinimumNumeric": integer,
 "passwordMinimumSymbols": integer,
 "passwordMinimumUpperCase": integer,
 "passwordQuality": enum (PasswordQuality),
 "passwordHistoryLength": integer,
 "maximumFailedPasswordsForWipe": integer,
 "passwordExpirationTimeout": string,
 "passwordScope": enum (PasswordPolicyScope),
 "requirePasswordUnlock": enum (RequirePasswordUnlock),
 "unifiedLockSettings": enum (UnifiedLockSettings)
}
ช่อง
passwordMinimumLength

integer

ความยาวขั้นต่ำของรหัสผ่านที่อนุญาต ค่า 0 หมายความว่าไม่มีข้อจำกัด บังคับใช้เมื่อ passwordQuality เป็น NUMERIC, NUMERIC_COMPLEX, ALPHABETIC, ALPHANUMERIC หรือ COMPLEX เท่านั้น

passwordMinimumLetters

integer

จำนวนตัวอักษรขั้นต่ำที่ต้องมีในรหัสผ่าน ใช้เมื่อ passwordQuality เป็น COMPLEX เท่านั้น

passwordMinimumLowerCase

integer

จำนวนตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กขั้นต่ำที่ต้องมีในรหัสผ่าน ใช้เมื่อ passwordQuality เป็น COMPLEX เท่านั้น

passwordMinimumNonLetter

integer

จำนวนอักขระขั้นต่ำที่ไม่ใช่ตัวอักษร (ตัวเลขหรือสัญลักษณ์) ที่ต้องมีในรหัสผ่าน ใช้เมื่อ passwordQuality เป็น COMPLEX เท่านั้น

passwordMinimumNumeric

integer

จำนวนตัวเลขขั้นต่ำที่ต้องมีในรหัสผ่าน ใช้เมื่อ passwordQuality เป็น COMPLEX เท่านั้น

passwordMinimumSymbols

integer

จำนวนสัญลักษณ์ขั้นต่ำที่ต้องมีในรหัสผ่าน ใช้เมื่อ passwordQuality เป็น COMPLEX เท่านั้น

passwordMinimumUpperCase

integer

จำนวนตัวอักษรพิมพ์ใหญ่ขั้นต่ำที่ต้องมีในรหัสผ่าน ใช้เมื่อ passwordQuality เป็น COMPLEX เท่านั้น

passwordQuality

enum (PasswordQuality)

คุณภาพรหัสผ่านที่กำหนด

passwordHistoryLength

integer

ความยาวของประวัติรหัสผ่าน หลังจากตั้งค่าช่องนี้แล้ว ผู้ใช้จะป้อนรหัสผ่านใหม่ที่เหมือนกับรหัสผ่านในประวัติการเข้าชมไม่ได้ ค่า 0 หมายความว่าไม่มีข้อจำกัด

maximumFailedPasswordsForWipe

integer

จำนวนรหัสผ่านการปลดล็อกอุปกรณ์ที่ไม่ถูกต้องซึ่งป้อนได้ก่อนที่จะมีการล้างข้อมูลอุปกรณ์ ค่า 0 หมายความว่าไม่มีข้อจำกัด

passwordExpirationTimeout

string (Duration format)

รหัสผ่านหมดอายุ

ระยะเวลาเป็นวินาทีโดยมีตัวเลขเศษส่วนไม่เกิน 9 หลัก ซึ่งลงท้ายด้วย "s" เช่น "3.5s"

passwordScope

enum (PasswordPolicyScope)

ขอบเขตที่ข้อกำหนดของรหัสผ่านมีผลบังคับใช้

requirePasswordUnlock

enum (RequirePasswordUnlock)

ระยะเวลาหลังจากที่ปลดล็อกอุปกรณ์หรือโปรไฟล์งานโดยใช้รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่รัดกุม (รหัสผ่าน, PIN, รูปแบบ) ที่สามารถปลดล็อกได้โดยใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์อื่นๆ (เช่น ลายนิ้วมือ เอเจนต์ความน่าเชื่อถือ ใบหน้า) หลังจากพ้นระยะเวลาที่ระบุไว้แล้ว สามารถใช้รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่รัดกุมเท่านั้นเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์หรือโปรไฟล์งาน

unifiedLockSettings

enum (UnifiedLockSettings)

ควบคุมว่าจะอนุญาตให้ใช้การล็อกแบบรวมสำหรับอุปกรณ์และโปรไฟล์งานในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 9 ขึ้นไปที่มีโปรไฟล์งานหรือไม่ ตั้งค่านี้ได้เฉพาะในกรณีที่ตั้งค่า passwordScope เป็น SCOPE_PROFILE นโยบายจะถูกปฏิเสธ หากผู้ใช้ไม่ได้ตั้งค่าการล็อกงานแยกต่างหากและตั้งค่าช่องนี้เป็น REQUIRE_SEPARATE_WORK_LOCK ระบบจะรายงาน NonComplianceDetail โดยมี nonComplianceReason ตั้งค่าเป็น USER_ACTION

PasswordQuality

ข้อกำหนดด้านคุณภาพของรหัสผ่าน

หมายเหตุ

 • ข้อกำหนดที่อิงตามความซับซ้อนคือ COMPLEXITY_LOW, COMPLEXITY_MEDIUM และ COMPLEXITY_HIGH
 • อินสแตนซ์ของ PasswordRequirements จะอยู่ในขอบเขตอุปกรณ์หากตั้งค่า passwordScope เป็น SCOPE_DEVICE
 • ข้อกำหนดที่อิงตามความซับซ้อนระบุได้ในอินสแตนซ์ที่กำหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ของ PasswordRequirements เท่านั้น
 • หาก passwordPolicies มีองค์ประกอบที่กําหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ซึ่งตั้งค่า passwordQuality เป็นค่าที่อิงตามความซับซ้อน องค์ประกอบดังกล่าวต้องมีองค์ประกอบที่กําหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์อีก 1 รายการที่มี passwordQuality เป็นค่าที่อิงตามความซับซ้อน ในกรณีนี้ ค่าที่อิงตามความซับซ้อนจะมีผลกับอุปกรณ์ที่มีโปรไฟล์งานใน Android 12 ขึ้นไปเท่านั้น และค่าที่ไม่มีความซับซ้อนจะมีผลกับอุปกรณ์อื่นๆ ทั้งหมด
 • ข้อกำหนดที่กำหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ที่ไม่ซับซ้อนซึ่งมีผลกับอุปกรณ์ที่มีโปรไฟล์งานที่เป็นของส่วนตัวใน Android 12 ขึ้นไปจะถือเป็นข้อกำหนดตามความซับซ้อนที่เข้มงวดที่สุดสำหรับแอปพลิเคชัน ซึ่งอาจมีความแตกต่างกันเล็กน้อยระหว่างข้อกำหนดที่ขอกับข้อกำหนดที่บังคับใช้
 • โปรดดู appliedPasswordPolicies ว่าข้อกำหนดด้านรหัสผ่านมีผลกับอุปกรณ์หรือไม่
Enum
PASSWORD_QUALITY_UNSPECIFIED โดยไม่มีข้อกำหนดด้านรหัสผ่าน
BIOMETRIC_WEAK

อุปกรณ์ต้องมีการรักษาความปลอดภัยด้วยเทคโนโลยีการจดจำข้อมูลไบโอเมตริกที่มีความปลอดภัยต่ำเป็นอย่างน้อย ซึ่งรวมถึงเทคโนโลยีที่สามารถจดจำข้อมูลประจำตัวของบุคคลหนึ่งๆ ซึ่งเทียบคร่าวๆ ได้เท่ากับ PIN 3 หลัก (การตรวจจับที่ผิดพลาดมีน้อยกว่า 1 ใน 1,000)

กรณีนี้ เมื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีโปรไฟล์งานที่เป็นของส่วนตัวใน Android 12 ที่กำหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ จะถือว่าเป็น COMPLEXITY_LOW สำหรับแอปพลิเคชัน ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

SOMETHING

จำเป็นต้องมีรหัสผ่าน แต่ไม่มีข้อจำกัดว่าต้องมีรหัสผ่านใดบ้าง

กรณีนี้ เมื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีโปรไฟล์งานที่เป็นของส่วนตัวใน Android 12 ที่กำหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ จะถือว่าเป็น COMPLEXITY_LOW สำหรับแอปพลิเคชัน ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

NUMERIC

รหัสผ่านต้องมีอักขระที่เป็นตัวเลข

กรณีนี้ เมื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีโปรไฟล์งานที่เป็นของส่วนตัวใน Android 12 ที่กำหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ จะถือว่าเป็น COMPLEXITY_MEDIUM สำหรับแอปพลิเคชัน ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

NUMERIC_COMPLEX

รหัสผ่านต้องมีอักขระที่เป็นตัวเลขที่ไม่มีการทำซ้ำ (4444) หรือตัวเลขที่เรียงลำดับ (1234, 4321, 2468)

กรณีนี้ เมื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีโปรไฟล์งานที่เป็นของส่วนตัวใน Android 12 ที่กำหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ จะถือว่าเป็น COMPLEXITY_MEDIUM สำหรับแอปพลิเคชัน ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

ALPHABETIC

รหัสผ่านต้องมีอักขระที่เป็นตัวอักษร (หรือสัญลักษณ์)

กรณีนี้ เมื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีโปรไฟล์งานที่เป็นของส่วนตัวใน Android 12 ที่กำหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ จะถือว่าเป็น COMPLEXITY_HIGH สำหรับแอปพลิเคชัน ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

ALPHANUMERIC

รหัสผ่านต้องมีอักขระทั้งตัวเลขและตัวอักษร (หรือสัญลักษณ์)

กรณีนี้ เมื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีโปรไฟล์งานที่เป็นของส่วนตัวใน Android 12 ที่กำหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ จะถือว่าเป็น COMPLEXITY_HIGH สำหรับแอปพลิเคชัน ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

COMPLEX

รหัสผ่านต้องเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่ระบุไว้ใน passwordMinimumLength, passwordMinimumLetters, passwordMinimumSymbols เป็นต้น ตัวอย่างเช่น หาก passwordMinimumSymbols คือ 2 รหัสผ่านจะต้องมีสัญลักษณ์อย่างน้อย 2 ตัว

กรณีนี้ เมื่อนำไปใช้กับอุปกรณ์ที่มีโปรไฟล์งานที่เป็นของส่วนตัวใน Android 12 ที่กำหนดขอบเขตระดับอุปกรณ์ จะถือว่าเป็น COMPLEXITY_HIGH สำหรับแอปพลิเคชัน ในกรณีนี้ ข้อกําหนดใน passwordMinimumLength, passwordMinimumLetters, passwordMinimumSymbols และอื่นๆ จะไม่มีผล ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

COMPLEXITY_LOW

กำหนดช่วงความซับซ้อนของรหัสผ่านเป็นระดับต่ำดังนี้

 • รูปแบบ
 • PIN ที่มีตัวเลขที่เรียงซ้ำ (4444) หรือตัวเลขที่เรียงลำดับ (1234, 4321, 2468)

ซึ่งจะกำหนดช่วงความซับซ้อนขั้นต่ำที่รหัสผ่านต้องตรงตามข้อกำหนด

การบังคับใช้จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน Android, โหมดการจัดการ และขอบเขตรหัสผ่าน ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

COMPLEXITY_MEDIUM

กำหนดช่วงความซับซ้อนของรหัสผ่านขั้นกลางเป็น

 • PIN ที่ไม่มีตัวเลขที่ซ้ำกัน (4444) หรือตัวเลขที่เรียงลําดับ (1234, 4321, 2468) ความยาวอย่างน้อย 4
 • ตัวอักษร ความยาวอย่างน้อย 4
 • ตัวเลขและตัวอักษรผสมกัน ความยาวอย่างน้อย 4

ซึ่งจะกำหนดช่วงความซับซ้อนขั้นต่ำที่รหัสผ่านต้องตรงตามข้อกำหนด

การบังคับใช้จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน Android, โหมดการจัดการ และขอบเขตรหัสผ่าน ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

COMPLEXITY_HIGH

กำหนดช่วงความซับซ้อนของรหัสผ่านเป็นดังนี้

ใน Android 12 ขึ้นไป ให้ทำดังนี้

 • PIN ที่ไม่มีตัวเลขที่ซ้ำ (4444) หรือตัวเลขที่เรียงลําดับ (1234, 4321, 2468) ความยาวอย่างน้อย 8
 • ตัวอักษร ความยาวอย่างน้อย 6
 • ตัวอักษรและตัวเลขคละกัน ความยาวอย่างน้อย 6 อักขระ

ซึ่งจะกำหนดช่วงความซับซ้อนขั้นต่ำที่รหัสผ่านต้องตรงตามข้อกำหนด

การบังคับใช้จะแตกต่างกันไปตามเวอร์ชัน Android, โหมดการจัดการ และขอบเขตรหัสผ่าน ดูรายละเอียดได้ที่ PasswordQuality

RequirePasswordUnlock

ระยะเวลาหลังจากที่ปลดล็อกอุปกรณ์หรือโปรไฟล์งานโดยใช้รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่รัดกุม (รหัสผ่าน, PIN, รูปแบบ) ที่สามารถปลดล็อกได้โดยใช้วิธีการตรวจสอบสิทธิ์อื่นๆ (เช่น ลายนิ้วมือ เอเจนต์ความน่าเชื่อถือ ใบหน้า) หลังจากพ้นระยะเวลาที่ระบุไว้แล้ว สามารถใช้รูปแบบการตรวจสอบสิทธิ์ที่รัดกุมเท่านั้นเพื่อปลดล็อกอุปกรณ์หรือโปรไฟล์งาน

Enum
REQUIRE_PASSWORD_UNLOCK_UNSPECIFIED ไม่ระบุ ค่าเริ่มต้นคือ USE_DEFAULT_DEVICE_TIMEOUT
USE_DEFAULT_DEVICE_TIMEOUT ระยะหมดเวลาจะตั้งเป็นค่าเริ่มต้นของอุปกรณ์
REQUIRE_EVERY_DAY ระยะหมดเวลาจะตั้งไว้ที่ 24 ชั่วโมง

UnifiedLockSettings

ควบคุมว่าจะอนุญาตให้ใช้การล็อกแบบรวมสำหรับอุปกรณ์และโปรไฟล์งานในอุปกรณ์ที่ใช้ Android 9 ขึ้นไปที่มีโปรไฟล์งานหรือไม่ โดยจะไม่มีผลกับอุปกรณ์อื่นๆ

Enum
UNIFIED_LOCK_SETTINGS_UNSPECIFIED ไม่ระบุ ค่าเริ่มต้นคือ ALLOW_UNIFIED_WORK_AND_PERSONAL_LOCK
ALLOW_UNIFIED_WORK_AND_PERSONAL_LOCK อนุญาตให้มีการล็อกทั่วไปสำหรับอุปกรณ์และโปรไฟล์งาน
REQUIRE_SEPARATE_WORK_LOCK ต้องมีการล็อกโปรไฟล์งานแยกต่างหาก