Tổng quan

Android Enterprise là một sáng kiến của Google nhằm hỗ trợ việc sử dụng các thiết bị và ứng dụng Android tại nơi làm việc. Chương trình này cung cấp các API và công cụ khác để nhà phát triển tích hợp dịch vụ hỗ trợ dành cho Android vào các giải pháp quản lý di động dành cho doanh nghiệp (EMM). Trang web này cung cấp cho nhà phát triển thông tin tổng quan về chương trình và thông tin cơ bản cần thiết để bắt đầu xây dựng một giải pháp Android Enterprise.Thiết bị Android: trường hợp sử dụng trong hoạt động quản lý

Phần này mô tả các tuỳ chọn quản lý có sẵn trong Android để hỗ trợ việc triển khai có quản lý. Bạn có thể sử dụng các công cụ và dịch vụ của Android Enterprise để hỗ trợ bất kỳ hoặc tất cả các tuỳ chọn sau đây trong giải pháp EMM của mình.Tích hợp Android vào giải pháp EMM của bạn

Giải pháp Android Enterprise là sự kết hợp của ba thành phần: bảng điều khiển EMM, Android Device Policy và Managed Google Play.

bảng điều khiển EMM

Các giải pháp EMM thường có dạng bảng điều khiển EMM – một ứng dụng web mà bạn phát triển, cho phép quản trị viên CNTT quản lý tổ chức, thiết bị và ứng dụng của họ. Để hỗ trợ các chức năng này cho Android, bạn sẽ tích hợp bảng điều khiển của mình với các API và thành phần giao diện người dùng do Android Enterprise cung cấp.

Android Device Policy

Tất cả thiết bị Android mà tổ chức quản lý thông qua bảng điều khiển EMM đều phải cài đặt Android Device Policy trong quá trình thiết lập. Android Device Policy là một ứng dụng do Android cung cấp và tự động áp dụng các chính sách quản lý được đặt trong bảng điều khiển EMM cho các thiết bị.

Managed Google Play

Hình 5. Managed Google Play.

Managed Google Play hỗ trợ các khả năng quản lý ứng dụng cho các giải pháp Android Enterprise. Phiên bản này kết hợp trải nghiệm người dùng quen thuộc và các tính năng trong cửa hàng ứng dụng của Google Play với một nhóm chức năng quản lý được thiết kế riêng cho các tổ chức.

Bạn có thể nhúng Managed Google Play vào bảng điều khiển EMM để cung cấp cho quản trị viên CNTT các tính năng như:

  • Tìm kiếm ứng dụng công khai
  • Xuất bản ứng dụng riêng tư
  • Xuất bản ứng dụng web
  • Sắp xếp ứng dụng

Trên thiết bị được quản lý, Managed Google Play là cửa hàng ứng dụng của tổ chức. Giao diện tương tự như Google Play – người dùng có thể duyệt qua ứng dụng, xem thông tin chi tiết về ứng dụng và cài đặt. Không giống như phiên bản Google Play công khai, người dùng chỉ có thể cài đặt những ứng dụng qua Managed Google Play mà tổ chức của họ phê duyệt cho họ.Các tính năng trong vòng đời của dịch vụ quản lý thiết bị di động Android (EMM)

Phần này cung cấp thông tin tổng quan về các tính năng chính mà bạn có thể tích hợp vào giải pháp EMM.

Giới thiệu tổ chức mới

Android Enterprise cung cấp các API và quy trình thiết lập trực tuyến để bạn làm quen với các tổ chức mới. Khi một tổ chức hoàn tất quy trình làm quen với ứng dụng, bạn sẽ tạo một tài nguyên Enterprise cho tổ chức đó.

Có hai loại liên kết doanh nghiệp: doanh nghiệp có Tài khoản Google Play được quản lýmiền mua qua Google được quản lý.

Cấp phép cho thiết bị và hồ sơ công việc

Cấp phép là quá trình thiết lập thiết bị Android để quản lý. Quá trình này thường liên quan đến việc chuyển thông tin thiết lập (ví dụ: thông tin xác thực Wi-Fi của công ty) sang thiết bị và cài đặt Android Device Policy. Để biết danh sách đầy đủ các phương thức cấp phép, hãy xem Danh sách tính năng.

Quản lý thiết bị

Bạn có thể quản lý thiết bị hoặc hồ sơ công việc sau khi cấp phép. Thông qua Android Management API, Android hỗ trợ hơn 80 chính sách quản lý ứng dụng và thiết bị. Android Device Policy (ứng dụng quản lý được cài đặt trong quá trình cấp phép) áp dụng các chính sách được đặt trong API cho các thiết bị:

  1. Khi một thiết bị hoặc hồ sơ công việc được cấp phép, Android Management API sẽ chỉ định một mã thiết bị duy nhất cho thiết bị hoặc hồ sơ đó.
  2. Quản trị viên CNTT sử dụng bảng điều khiển EMM (quản lý thiết bị di động doanh nghiệp) tích hợp với Android Management API để định cấu hình các chính sách quản lý thiết bị và ứng dụng.
  3. Quản trị viên CNTT chỉ định các chính sách này cho thiết bị hoặc hồ sơ công việc cụ thể (tức là mã thiết bị cụ thể).
  4. Android Management API sẽ gửi các chính sách này đến mã thiết bị được chỉ định.
  5. Trên mỗi thiết bị hoặc hồ sơ công việc, Android Device Policy sẽ thực thi các chính sách nhận được từ Android Management API.

Android Management API và Android Device Policy sẽ tự động xử lý các bước 4 và 5, tức là không cần nhà phát triển mất công sức để truyền đạt các chế độ cài đặt chính sách cho các thiết bị.

Quản lý ứng dụng

Với iframe Google Play được quản lý, bạn có thể hỗ trợ khám phá ứng dụng, xuất bản ứng dụng riêng tư, xuất bản ứng dụng web và sắp xếp ứng dụng vào bảng điều khiển EMM của mình mà không mất nhiều công sức tích hợp.

Android Management API xử lý việc phân phối ứng dụng thông qua phương pháp dựa trên chính sách được mô tả trong phần Quản lý thiết bị. API này hỗ trợ hai phương thức phân phối ứng dụng chính: thêm một ứng dụng vào ứng dụng Cửa hàng Play được quản lý của thiết bị hoặc đẩy từ xa quá trình cài đặt một ứng dụng vào một thiết bị.


Tiếp theo: Phát triển giải pháp