Enterprises: enroll

Đăng ký một doanh nghiệp sử dụng EMM gọi điện.

Yêu cầu

Yêu cầu HTTP

POST https://www.googleapis.com/androidenterprise/v1/enterprises/enroll

Các tham số

Tên thông số Giá trị Mô tả
Tham số truy vấn bắt buộc
token string Mã thông báo do doanh nghiệp cung cấp để đăng ký EMM.

Ủy quyền

Yêu cầu này cần được cho phép với phạm vi sau:

Phạm vi
https://www.googleapis.com/auth/androidenterprise

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang xác thực và uỷ quyền.

Nội dung yêu cầu

Trong phần nội dung yêu cầu, hãy cung cấp Tài nguyên cho doanh nghiệp.

Phản hồi

Nếu thành công, phương thức này sẽ trả về Tài nguyên doanh nghiệp trong nội dung phản hồi.